Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Местни данъци и такси

 

В Дирекция „ Местни данъци и такси” се приемат плащания за местни данъци и такси, наредени чрез банкови карти посредством ПОС терминално устройство. Можете да използвате и електронна услуга за проверка и предоставяне на информация относно електронното досие на гражданите и фирмите по отношение на местни данъци и такси. За достъп до услугата се въвежда ЕГН /ЕИК, входящ номер и дата, на която и да е подадена данъчна декларация или искане за административна услуга. Тези данни могат да се вземат  от получените годишни съобщения, приходни квитанции за осъществени плащания или от общинска данъчна администрация. Достъпът до електронните данни е защитен. Услугата се стартира от менюто вдясно: "Проверка на задължения".

Внимание! Входящите данни трябва да се въвеждат точно. Когато входящият номер на декларациите е формиран от две части, след въвеждане на първата му част се въвежда тире („ -  „№) /интервал, тире, интервал, интервал/, след което се изписва втората част от номера.

Пример за входящ номер: 0510002749 -  236205. Датата се въвежда в същия формат, в който е изписана във Вашия документ.

 

Адрес:

 • 3000, Гр. Враца, ул. „Петропавловска" № 43, ет. 3

Работно време:

 • Работното време за работа с клиенти на Дирекция „Местни данъци и такси" е от 08.00 до 17.00 часа всеки работен ден.
  Телефони за връзка и информация – 092/66-52-16, 092/62-21-55, 092/62-03-18 и чрез централата на Община Враца – 092/62-45-81 вътрешни номера – 420, 422, 426.

Визия:

 • Да бъдем „лицето” на Общинската администрация

Мисия:

 • Съвършена организация на работа с вежливо, бързо и професионално обслужване на задължените лица – граждани и фирми.

Задължително основание:

 • Конституция на Република България
  Чл. 60. (1) Гражданите са длъжни да плащат данъци и такси, установени със закон, съобразно техните доходи и имущество.
  (2) Данъчни облекчения и утежнения могат да се установяват само със закон.

Цели:

 • Основна – събиране на местни данъци и такси.
 • Подцели:
  • Утвърждаване като основно структурно звено в общинската администраци;
  • професионално поведение;
  • по-добро и комплексно обслужване на данъкоплатците;
  • спечелване на общественото доверие;
  • насърчаване на доброволното плащане.

Принципи:

 • Законност
 • Отговорност
 • Ефективност

Дейности извършвани от Дирекция „Местни данъци и такси”, Община Враца:

Обслужване на задължените лица чрез:

 • Приемане на декларации за облагане с данък върху недвижимо имущество по чл. 14 от ЗМДТ ;
 • Приемане на декларации за притежаване на превозни средства по чл. 54 от ЗМДТ;
 • Приемане на декларации за облагане с патентен данък по чл. 61н от ЗМДТ;
 • Установяване на вземания за местни данъци и такса битови отпадъци по ЗМДТ;
 • Касово събиране / инкасиране / и безкасови плащания на установени вземания по ЗМДТ;
 • Издаване на удостоверения за данъчна оценка за недвижимо имущество по чл.264;
 • Издаване на удостоверения, документи, копия на документи по ЗМДТ;
 • Приемане на декларации за облагане с туристически данък по чл. 61р от ЗМДТ.

 Осъществяване на данъчен контрол:

 • Чрез проверки;
 • Чрез ревизии.