Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Местни данъци и такси

Община Враца уведомява гражданите и фирмите, че от 02.02.2015 г. се приемат плащания за данък върху превозни средства, а от 04.03.2015 г. и за данък върху недвижими имоти и такса за битови отпадъци за 2015 година. При заплащане на задължението за цялата година до 30 април се ползва 5% отстъпка.

 

В Дирекция „ Местни данъци и такси” се приемат плащания за местни данъци и такси, наредени чрез банкови карти посредством ПОС терминално устройство. Можете да използвате и електронна услуга за проверка и предоставяне на информация относно електронното досие на гражданите и фирмите по отношение на местни данъци и такси. За достъп до услугата се въвежда ЕГН /ЕИК, входящ номер и дата, на която и да е подадена данъчна декларация или искане за административна услуга. Тези данни могат да се вземат  от получените годишни съобщения, приходни квитанции за осъществени плащания или от общинска данъчна администрация. Достъпът до електронните данни е защитен. Услугата се стартира от менюто вдясно: "Проверка на задължения".

Внимание! Входящите данни трябва да се въвеждат точно. Входящият номер на декларациите е формиран от две части, разделени с ‘ -  ‘ /шпация, тире, шпация, шпация/, след което се изписва втората част от номера.

Пример за входящ номер:0510002749 -  236205. Датата се въвежда в същия формат, в който е изписана във Вашия документ.

 Адрес

 • Гр. Враца, ул. "Петропавловска" № 43, ет.3

Работно време

 • Работното време за работа с клиенти на Дирекция "Местни данъци и такси" е от 08.00 до 17.00 часа всеки работен ден.
  Телефони за връзка и информация  - 66-52-16 с код за набиране от страната 092 и чрез централата на Община Враца - вътрешни номера - 420, 421, 422.

Визия

 • Да бъдем “лицето” на Общинската администрация

Мисия

 • Съвършена организация на работа с вежливо, бързо и професионално обслужване на задължените лица – граждани и фирми.

Задължително основание

 • Конституция на Република България
  Чл. 60. (1) Гражданите са длъжни да плащат данъци и такси, установени със закон, съобразно техните доходи и имущество.
  (2) Данъчни облекчения и утежнения могат да се установяват само със закон.

Цели

 • Основна – събиране на местни данъци и такси.
 • Подцели
  • Утвърждаване като основно структурно звено в общинската администрация
  • професионално поведение;
  • по-добро и комплексно обслужване на данъкоплатците;
  • спечелване на общественото доверие;
  • насърчаване на доброволното плащане.

Принципи

 • Законност
 • Отговорност
 • Ефективност

Дейности извършвани от Дирекция “Местни данъци и такси”, Община Враца

Обслужване на задължените лица чрез:

 • Приемане на декларации за облагане с данък върху недвижимо имущество по чл. 14 от ЗМДТ;
 • Приемане на декларации за дължимия данък върху недвижимо имущество по чл. 17 от ЗМДТ;
 • Приемане на декларации за притежаване на превозни средства по чл. 54 от ЗМДТ;
 • Приемане на декларации за облагане с патентен данък по чл. 61н от ЗМДТ;
 • Установяване на вземания за местни данъци и такса битови отпадъци по ЗМДТ;
 • Касово събиране / инкасиране / и безкасови плащания на установени вземания по ЗМДТ;
 • Издаване на удостоверения за данъчна оценка за недвижимо имущество по чл.264;
 • Издаване на Удостоверения, документи, копия на документи по ЗМДТ;
 • Приемане на декларации за облагане с патентен данък по чл. 61 от ЗМДТ

 Осъществяване на данъчен контрол:

 • Чрез проверки;
 • Чрез ревизии.