Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Услуги » Гражданско състояние

    

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

 
1. Издаване на удостоверение за раждане - оригинал
Необходими документи:
- лични карти на родители.

Срок:                                                     Такса:
7 дни                                                     1 лв. за обложка
 
2. Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

Срок:                                                     Такса:
обикновена - до 7 дни                     10.00 лв. 
 
3. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина
Необходими документи:
- заявление по образец;
- преведен и легализиран с апостил чужд документ оригинал; многоезичен акт
- лични карти на родителите;
- нотариално заверено пълномощно, ако документите се подават от трето лице.

Срок:                                                     Цена:
5 дни                                                     15 лв.
 
4. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал
Необходими документи:
- 2 броя декларации по образец; 
- 2 броя медицински свидетелства.

Забележка: Ако встъпващите в брак са избрали режим на имуществени отношения, представят обща декларация с нотариална заверка на подписите за избрания режим. Ако е сключен брачен договор, представят удостоверение от нотариуса относно датата на договора и регистрационния му номер, както и номера, под който нотариусът е вписан в регистъра на Нотариалната камара и района му на действие.

Срок:                                                     Такса:
 -                                                          1 лв. за обложка
 
5. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път
Необходими документи:
- съобщение за смърт;
- документ за самоличност на починалото лице.

Срок:                                                     Такса:
Веднага                                                няма
 
 
6. Издаване на удостоверение за раждане - дубликат – комплексна услуга
Необходими документи:
- заявление по образец;
- документ за самоличност на титуляра /за лица под 18 години - лична карта на родител/;
- нотариално заверено пълномощно, ако документите се подават от трето лице.

Срок:                                                     Такса:
обикновена - 2 дни                              3.00 лв.
експресна – 1 час                                7.00 лв.


7. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат – комплексна услуга
Необходими документи:
- заявление по образец;
- документ за самоличност на титуляр;
- нотариално заверено пълномощно, ако документите се подават от трето лице.

Срок:                                                     Такса:
обикновена – 2 дни                              3.00 лв.
експресна – 1 час                                7.00 лв.

8. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път – комплексна услуга
Необходими документи:
- заявление по образец;
- лична карта на наследник;
- нотариално заверено пълномощно, ако документите се подават от трето лице.

Срок:                                                     Такса:
обикновена – 2 дни                              3.00 лв.
експресна – 1 час                                 7.00 лв.

9. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
Необходими документи:
- заявление по образец;
- лична карта.

Срок:                                                     Такса:
обикновена – 2 дни                              10.00 лв.
експресна – 1 час                                 10.00 лв.


10. Припознаване на дете– комплексна услуга
Необходими документи:
- заявление по образец;
- лични карти на родителите;
- стар акт за раждане (оригинал).

Срок:                                                     Такса:
обикновена – 2 дни                              5.00 лв.
Забележка : срокът е 3 месеца при условията на чл.65, ал.1, във връзка с чл.66, ал.1 от Семейния кодекс
 
11. Издаване на удостоверение за наследници - комплексна услуга
Необходими документи:
- искане по образец;
- лична карта на наследник;
- нотариално заверено пълномощно, ако документите се подават от трето лице.

Срок:                                                     Такса:
обикновена – 5 дни   за лица починали преди 1978 г.        5.00 лв.
                                   за лица починали след 1978 г.          4.00 лв.

експресна – 1 час  само за лица починали след 1978 г.    9.00 лв. 
 
12. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние /акт за раждане, акт за смърт/
Необходими документи:
- заявление по образец;

Срок:                                                     Такса:
обикновена – 2 дни                              3.00 лв.
експресна – 1 час                                 7.00 лв.

 
13. Издаване на удостоверение за семейно положение – комплексна услуга
Необходими документи:
- искане по образец; 
- лична карта на титуляр.

Срок:                                                     Такса:
обикновена – 2 дни                              3.00 лв.
експресна – 1 час                                 7.00 лв.

 
14. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца – комплексна услуга
Необходими документи:
- искане по образец; 
- лична карта на титуляр.

Срок:                                                     Такса:
обикновена – 2 дни                              3.00 лв.
експресна – 1 час                                 7.00 лв.

 
15. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки – комплексна услуга
Необходими документи:
- искане по образец; 
- лична карта на титуляр.

Срок:                                                     Такса:
обикновена – 2 дни                              3.00 лв.
експресна – 1 час                                 7.00 лв.
 
16. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена – комплексна услуга
Необходими документи:
- искане по образец;
- лична карта на титуляр.

Срок:                                                     Такса:
обикновена – 2 дни                              3.00 лв.
експресна – 1час                                  7.00 лв.
 

17. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
Необходими документи:
- искане по образец;
- лична карта;
- официален документ /с превод на български език/, от който да са видни името, датата на раждане, полът и семейното положение на чуждия гражданин.

Срок:                                                     Такса:
обикновена – 2 дни                              5.00 лв.

18. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България
Необходими документи:
- искане по образец;
- лична карта;
- декларация от чуждия гражданин.

Срок:                                                     Такса:
обикновена – 2 дни                                5.00 лв.
 
19. Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство 
Необходими документи:
- заявление по образец;  
- лична карта;
- внесена такса по сметка на Министерство на правосъдието;
- 2 бр. снимки.

Срок:                                                     Цена:
5 дни                                                         4.00 лв..

20. Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес – комплексна услуга 
Необходими документи:
- заявление по образец;  
- лична  карта;

- документ за собственост или договор за ползване на имота за жилищни нужди;
- писмено съгласие на собственика чрез декларация по образец, подадена лично пред общината или с нотариална заверка на подписа.  .

 

Срок:                                                       Такса:
обикновена – 2 дни                              3.00 лв.
експресна – 1 час                                  7.00 лв.

 

 

21. Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес – комплексна услуга
Необходими документи:
- искане по образец;

- лична карта

 

Срок:                                                       Такса:
обикновена – 2 дни                              3.00 лв.
експресна – 1час                                  7.00 лв.
 

22. Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 г. – комплексна услуга
Необходими документи:
- искане по образец;

- лична карта

Срок:                                                       Такса:
обикновена – 2 дни                              3.00 лв.
експресна – 1час                                  7.00 лв.

23. Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес – комплексна услуга
Необходими документи:

- адресна карта по образец;   

- лична карта;
- документ за собственост или договор за ползване на имота за жилищни нужди;
- писмено съгласие на собственика чрез декларация по образец, подадена лично пред общината или с нотариална заверка на подписа.

Срок:                                                       Такса:
обикновена – 2 дни                              3.00 лв.
експресна – 1час                                  7.00 лв.

24. Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес – комплексна услуга
Необходими документи:
- искане по образец;   

- лична карта

 

Срок:                                                       Такса:
обикновена – 2 дни                              3.00 лв.
експресна – 1час                                  7.00 лв.
  

 

 

25. Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес, регистриран след 2000 г. – комплексна услуга
Необходими документи:
- искане по образец;
- лична карта.

Срок:                                                     Такса:
обикновена – 2 дни                              3.00 лв.
експресна – 1час                                 7.00 лв.
 
 
26. Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението
Необходими документи:
- заявление по образец;
- лична карта.

Срок:                                                     Такса:
2 дни                                                          1.00 лв.

27. Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението 
Необходими документи:
- заявление по образец;
- лична карта.

Срок:                                                     Такса:
обикновена – 2 дни                         3.00 лв.
експресна – 1час                             7.00 лв.

28. За всички други видове удостоверения по искане на граждани – комплексна услуга
Необходими документи:
 
- лична карта.

 

Срок:                                                       Такса:
обикновена – 2 дни                              3.00 лв.
експресна – 1час                                  7.00 лв.


29. Сключване на граждански брак в сградата на общината
Необходими документи: 
- 2 броя декларации по образец;   
- 2 броя медицински свидетелства.

Забележка: Ако встъпващите в брак са избрали режим на имуществени отношения, представят обща декларация с нотариална заверка на подписите за избрания режим. Ако е сключен брачен договор, представят удостоверение от нотариуса относно датата на договора и регистрационния му номер, както и номера, под който нотариусът е вписан в регистъра на Нотариалната камара и района му на действие.

Срок:                                                     Цена:
7 дни от подаване                               10.00 лв.
на документите
 

30. Издаване на удостоверение за правно ограничение – комплексна услуга
Необходими документи:
- заявление по образец;  
- лична карта.

Срок:                                                       Такса:
обикновена – 2 дни                              3.00 лв.
експресна – 1час                                  7.00 лв.

31. Издаване на удостоверение за родените от майката деца – комплексна услуга
Необходими документи:
- заявление по образец;  
- лична карта.

Срок:                                                       Такса:
обикновена – 2 дни                              3.00 лв.
експресна – 1час                                  7.00 лв.

32. Издаване на удостоверение за верен ЕГН

Необходими документи:
- заявление по образец;  
- лична карта. 

Срок:                                                       Цена:
2 дни                                                      3.00 лв.

33. Изплащане на еднократна финансова помощ

Необходими документи:
- заявление по образец;
- лична карта на родителите.

Срок:                                                     Такса:
7 дни                                                      Няма