Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » --------------------------

Архив
Открита процедура по ЗОП: „Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на ученически столове, детски и социални заведения на територията на община Враца”

от 05.03.2010

1.Решение

2.Обявление

3.Документация за участие

Отварянето на ценовите оферти ще се извърши на 23.04.2010 г. от 17,00 часа в Заседателната зала на Община Враца, ул. „Стефанаки Савов” № 6. Действията на комисията са публични и на тях могат да присъстват участниците или техни изрично упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.
             
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:  /Ани Василева – зам. кмет по туризъм, спорт и оперативни програми /
21.04.2010

 

 

 Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в община Враца