начало » Общински съвет » Предстоящо заседание 27.11.2018 г. от 10,00 часа

ДО                                                             Регистр.индекс и дата

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ              9100-1189/16.11.2018 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА                                                                      

                       

            На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

СВИКВАМ

общинския съвет на редовно заседание на 27.11.2018 година от 10,00 часа в Конферентната зала на Община Враца при следния

проекто-ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Питания на общински съветници.

 

2.Възлагане управлението на „Център за кожно-венерически заболявания – Враца” ЕООД след проведен конкурс.

Докладва: доц. Румен Антов

Председател на Общински съвет – Враца

 

3.Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности.

Докладва: д-р Георги Комитски

Общински съветник

 

4.Извършени промени по бюджета на Община Враца към 30.09.2018 г.

         Приложения.

         Приложения-2.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

5.Изменение  на бюджета на Община Враца за 2018 година.

         Приложения.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

6.Приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

7.Предоставяне на новоизградените обекти по проект „Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца”, подобект „Реконструкция на водопроводната и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа – Етап І”, собственост на община Враца, на оператора „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца за стопанисване, поддържане и експлоатация, за срока на договора, подписан между Асоциация по ВиК и „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Враца.

         Приложения.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

8.Процедура по възмездно прехвърляне на енергиен обект, представляващ сграда за енергопроизводство към „Комплексен онкологичен център – Враца” ЕООД , с диспечерско наименование Бетонен комплектен трансформаторен пост (БКТП) „Болница” с идентификатор 12259.1024.116.56, изграден в поземлен имот 12259.1024.116, съставляващ УПИ I-116, кв. 301, ж. к. „Толбухин-юг”, с адрес: гр. Враца, бул. „Втори юни” № 66.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

9.Допълване на Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост през 2018 г., относно отдаване под наем на части от имоти, общинска собственост, представляващи терени за поставяне на преместваеми обекти – павилиони, за тото пункт, гр. Враца.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

10.Допълване на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2018 г. с недвижим имот, публична общинска собственост, представляващ помещение в сграда, находяща се на ул. „Кокиче“ №14, гр.Враца и предоставянето му безвъзмездно за управление на Общински съвет по наркотичните вещества – Враца.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

11.Даване на съгласие за извършване на строително – ремонтни дейности на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ помещения в сграда с идентификатор 12259.1022.249.1 по Кадастралната карта на гр.Враца, с административен адрес: ул. „Кокиче“ №14, гр.Враца.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

12.Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот, представляващ – поземлен имот с идентификатор 12259.1018.287 по Кадастралната карта на гр.Враца, съставляващ УПИ VІ-287, кв.156,  ЦГЧ по действащия Регулационен план на гр.Враца.           

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

13.Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.

         Приложения.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

14.Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението на земеделска земя, ПИ 000213, находящ се в м. „Пискавец“, землището на с.Челопек, община Враца и обособяването му в 11 (единадесет) нови урегулирани поземлени имота.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

15.Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението на земеделска земя, ПИ 012038, находящ се в м. „Барата“, землището на с. Згориград, община Враца и обособяването му в нов урегулиран поземлен имот.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

16.Даване на съгласие за допускане и одобряване изработването на проект за Частично изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ЧИПУП-ПРЗ) с оглед обособяването на нов УПИ I в нов кв.67а, по плана на с.Върбица, община Враца с предназначение „за църква (параклис)“.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

17.Решение за кандидатстване с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFOP001-4.004 „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центъра през периода 2019-2021 г.“, реализираща се в рамките на приоритетна ос 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ”  на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г.

Докладва: Калин Каменов

Кмет на Община Враца

 

18.Намаляване капацитета на Дом за деца, лишени от родителска грижа от 7 до 18/20 г. „Асен Златаров” – гр. Враца, ул. „Авлига” №1.

         Приложение.

Докладва: Петя Долапчиева

Зам.кмет на Община Враца

 

19.Решение за внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на Б.Т.Н., съгласно разпоредбите на чл.92 от КСО и чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

Докладва: Петя Долапчиева

Зам.кмет на Община Враца

 

20.Решение за внасяне на предложение в Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на Д.Ц.А., съгласно разпоредбите на чл.92 от КСО и чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

Докладва: Петя Долапчиева

Зам.кмет на Община Враца

 

21.Питания на граждани.

 

22.Разни.

 

*Забележка: Приложенията по т.3, т.4, т.7, т.8, т.9, т.10, т.11, т.12, т.13, т.14, т.15, т.16, т.18, т.19 и т.20 са на разположение в стая 80 на Община Враца.

 

С уважение,

доц.Румен Антов

Председател на Общински съвет – Враца