Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Търгове и конкурси

Архив
Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, ПАВИЛИОНИ находящи се на пазарна площадка „Леонова”, „Болницата” и "Васил Кънчов”

от 22.05.2012

На основание чл.14,  ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.18,ал.1 във връзка с чл.51, ал.1 и ал.2от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет-Враца , Решение №1102 в Протокол №79/14.09.2011 г. на Общински съвет –Враца и Заповед № 616/22.05.2012 г. на Кмета на Община Враца

 

О Б Я В Я В А:

Провеждане на  публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните имоти,

 

ПАВИЛИОНИ, находящи се на пазарна площадка „Леонова”

 

ПАВИЛИОНИ, находящи се на пазарна площадка „Болницата”

 

ПАВИЛИОНИ, находящи се на пазарна площадка „Васил  Кънчов”

 

v        Търгът да се проведе на 07.06.2012 г. от 14.00 ч. в Заседателната зала на Община Враца.

v        Търгът да се проведе съгласно разпоредбите на чл.53, чл.54 и от чл.60 до чл.68 вкл. от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от

 ОбС- Враца с Решение №292/2008г. и Решение  № 1102 в Протокол №79/ 14.09.2011 г. на Общински съвет-Враца.

Право на участие в търга да имат юридически лица и еднолични търговци, отговарящи на изискванията на §2 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, представили до 16.00ч. на 06.06.2012г. в „Център за административно обслужване” при Община Враца, запечатани в плик документи, както следва:

  • Заявление за участие в търга - по образец;
  • Удостоверение за актуално състояние (оригинал или фотокопие нотариално заверено) или ЕИК съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър когато участника е юридическо лице или едноличен търговец;
  • Декларация по § 2 от НРПУРОИ – по образец;
  • Проект на договор (попълнен/без наемна цена/ и подписан  че са запознати с клаузите в договора)
  • Документ за закупени тръжни книжа - оригинал;
  • Документ за платена депозитна вноска – оригинал;
  • Удостоверение издадено от Дирекция "Местни данъци и такси  за наличие или липса на задължения  към Община Враца по ЗМДТ;
  • Декларация за оглед на обекта предмет на търга – по образец;
  • Изрично пълномощно за участие в търга, когато кандидата се представлява от пълномощник – оригинал;
  • Офертата попълнена и запечатана в малкия в плик.

v      Срокът за отдаване под наем на обектите е пет години.

v      Кандидатите за участие в търга или упълномощените от тях лица следва да носят документи с които да се легитимират.

v      Депозитната вноска за участие в търга да е в размер на 50% от първоначалния месечен наем.След приключване на търга ,депозитът на спечелилия  търга участник автоматично се трансформира  в част от достигнатата наемна  цена на първия месец.

v      Тръжната документация ще се продава  срещу заплатена  сума от 30,00 лв. с включен ДДС.

v      Началната месечна наемна цена е  без включен ДДС.

v      ДДС се начислява върху достигнатата  на търг месечна наемна цена. 

v        Депозитната вноска и стойността за тръжната документация да се внасят в касата на „Център за административно обслужване” при Община Враца до 16.00 ч. на 06.06.2012г.

v        Тръжната документация да се получава само от „Център за административно обслужване” при Община Враца след представяне на вносните бележки.

v        За допълнителна информация, оглед и справки в „Център за административно обслужване” при Община Враца и тел.: 092/  62-45-81 в. 375 и 377.

Комисията по провеждането на търга да се състои от 5 (пет) до 7 (седем) члена, съгласно чл.51, ал.3 от НРПУРОИ, които ще бъдат определени три дни преди провеждането на търга.          

Настоящата заповед да се връчи на длъжностните лица за сведение и изпълнение.

 

         К М Е Т: …..............………..

                                                                                        /инж.Николай Иванов