начало

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Община Враца уведомява, обществеността и заинтересованите физически и юридически лица, за организиране на общественo обсъждане във връзка с приемане на стратегия за развитие на обществения градски транспорт и транспортната система на територията на Община Враца, обслужвана от „Тролейбусен транспорт“ ЕООД гр. Враца.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - СОБСТВЕНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА.

Община Враца от днес приема фишове за проектни идеи за включване в актуализираната инвестиционна програма на Общината по Приоритетна ос 1.

О Б Я В А ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДОБРОВОЛНО ФОРМИРОВАНИЕ КЪМ ОБЩИНА ВРАЦА

Община Враца уведомява всички жители, че в сградата на общинска администрация текат строително-ремонтни дейности и поради тази причина за определен период от време ще бъдат прекъснати телефонните връзки.

Контакт с отделните административни звена и отдели ще се извършва чрез телефона на централата 092/ 62 45 81, 62 45 82, както и на електронната поща obshtinavr@b-trust.org.

 

уведомява всички гости и граждани на Враца, че от 15 септември 2017 година влиза в сила есенно-зимно разписание за движение на тролейбусите по градската транспортна схема.

Заповед 1137/05.07.2017г за ползването на питейна вода за други нужди.

 ПОКАНА ОТ ОБЩИНА ВРАЦА

Към потенциален инвеститор за изграждането на Административно-търговски център в УПИ II 181, кв.1, ЦГЧ, с идентификатор 12259.1020.181, по плана на гр.Враца.

ОП „СПОРТ И ТУРИЗЪМ” – ВРАЦА 

Спортен к-с ”Хр.Ботев, тел. 092/62-72-63;

 

РАЗПИСАНИЕ ЗА ДВИЖЕНИЕ НА АТРАКЦИОННО ВЛАКЧЕ    

ОИЦ Конкурси на тема: България в ЕС - 10 години по-късно.

Регламент Конкурс за презентации на добри педагогически практики на тема: България в ЕС - 10 години по-късно. Регламент Конкурс за есе на тема: България в ЕС - 10 години по-късно. Регламент Фото конкурс съпоставка – преди и сега: България в ЕС - 10 години по-късно.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 26 АЛ.4 ОТ ЗНА И ЧЛ. 22З, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ.

Заповед № 1386/10.10.2016 г. на Кмета на Община Враца за забрана на строителството на подземни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура на територията на община Враца, свързано с разкопаване и възстановяване на улични и тротоарни настилки и вътрешно-квартални пространства, през периода от 01.11.2016 г. до 31.03.2017 г..

Писмо от Министерството на енергетиката относно стартиране на проект за битова газификация.

 * * * * *

ОБЩИНА ВРАЦА уведомява гражданите на града и заинтересованите лица, че има инвестиционно предложение, свързано с "Геопарковете по Долен Дунав".

 * * * * *

Заповед №164/09.02.2016 на Кмета на Община Враца относно УСЛОВИЯ на ползване на автобус марка Исузу, собственост на Община Враца от външни организации.

 * * * * *

Съобщение на община Враца за парк Руски

1-9    2-9    3-9    4-9    5-9    6-9    7-9    8-9

 * * * * *

Община Враца уведомява жителите и гостите на града, че от 1 август 2017 г. са в сила нови условия за пътуване на граждани с превозните средства на „Тролейбусен транспорт– Враца“ ЕООД, съгласно приети с Решение № 501 по Протокол № 36/27.06.2017 г. на Общински съвет – Враца изменения и допълнения в НАРЕДБА ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И УСЛОВИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ С ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, СОБСТВЕНОСТ НА „ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ – ВРАЦА” ЕООД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВРАЦА

 * * * * *

     Актуална информация за предстоящи планови ремонти и прекъсване на електроподаването на територията на община Враца