Публичен регистър - гр. Враца

Skip Navigation Links

Публичен регистър за процеса на приватизация и следприватизационен контрол


Създаването и воденето на публичния регистър е на основание:

  • Чл. 29, ал.2 от ЗПСК

  • Наредба за данните, подлежащи на вписване в публичните регистри, за процеса на приватизация и следприватизационен контрол, ДВ, бр. 70 от 08.08.2003г.


Публичния регистър съдържа информация за процесите на приватизация и следприватизационен контрол осъществени от Община Враца след влизане в сила на ЗПСК, вписана в четири партиди:

  • Партида А: Дружества с държавно или общинско участие в капитала

  • Партида B: Обособени части от дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала, съответно на обекти по чл.1 ал.2, т.3 ЗПСК

  • Партида C: Приватизационни договори, подлежащи на контрол сключени преди влизането в сила на ЗПСК

  • Партида D: Приватизационни договори, подлежащи на контрол сключени след влизането в сила на ЗПСК