Етажна собственост

  Последната редакция на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) е от 29.09.2023 г. (ДВ бр.82) (предишна редакция от 2 февруари 2023 г. (ДВ бр.11) 
Напомняме на всички жители на гр. Враца, обитаващи сгради в режим на етажна собственост, за следните техни задължения, съгласно Закона за управление на етажната собственост:

        1. Председателят на Управителен съвет (управител) на избралите форма на управление - „Общо събрание” да подаде в общинската администрация Уведомление по чл.46б от ЗУЕС в срок от 1 месец от провеждане на общо събрание.

        Книгата на собствениците не се регистрира в общината. Достъп до данните в книгата имат управителният съвет (управителят), контролният съвет (контрольорът), собственикът относно неговите данни, както и органите на Министерството на вътрешните работи, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, общинската или районната администрация и Българската агенция по безопасност на храните при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

        2. Председателят на Управителен съвет (управител) на избралите форма на управление - „Сдружение на собствениците”, да подаде Заявление за вписване на сдружението в публичен регистър на общинската администрация, съгласно чл.44 от ЗУЕС в 14-дневен срок от провеждането на учредителното събрание.

        Към заявлението се прилагат:

        - списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в етажната собственост;

        - копие от протокола на учредителното събрание, заверено от председателя на управителния съвет (управителя);

        - копие от приетото споразумение, заверено от председателя на управителния съвет (управителя);

        - нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението.

        Редът за водене, достъпът и образецът на регистъра на сдруженията на собствениците се определят с Наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

 

Вижте отговорите на най-често задаваните въпроси относно етажната собственост тук

 

Образци на документи: