Банкова сметка на Община Враца за местен бюджет

БАНКОВА СМЕТКА И КОДОВЕ ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ
ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ НА ОБЩИНА ВРАЦА ОТ 01.07.2021 г.
    

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

IBAN: BG41FINV91508417551718 BIC: FINVBGSF 

 

    код Вид плащане
1     441400   Патентен данъки данък върху таксиметров превоз на пътници
2     442100 Данък върху недвижими имоти
3     442200 Данък върху наследствата
4     442300 Данък върху превозни средства
5     442400 Такса битови отпадъци
6     442500 Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин
7     442800 Туристически данък
8     443400 Други данъци
9     446500 Глоби, санкции и неустойки, наказателни постановления, обезщетения и начети
10     448007 Такси за административни услуги
11     448013 Такса за притежаване на куче

 

Забележка:
Всеки вид данък или такса се превежда с отделно платежно нареждане (вносна бележка) по съответния код. 
Лихвите се превеждат по вида плащане на главницата, върху която са начислени.