Бланки и формуляри за администриране на местни данъци и такси

• Декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества

• Декларация по чл. 14, ал.2 от ЗМДТ за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея

• Декларация по чл. 14, ал. 1, 4, 5 и 6 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

• Декларация по чл. 54, ал.4 от ЗМДТ за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

• Декларация по чл. 54, ал.4 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

• Декларация по чл. 54, ал.4 от ЗМДТ ЗА  ПРИТЕЖАВАНО  ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНО  СРЕДСТВО

• Декларация по чл. 54, ал.4 от ЗМДТ за ЗА  ПРИТЕЖАВАНО ПЛАВАТЕЛНО  СРЕДСТВО

• Декларация по чл.32, ал.1 от ЗМДТ за облагане с данък върху наследствата

• Декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък

• Декларация по чл. 61p, ал.5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък

• Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници.

• Декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване за нежилищни и жилищни имоти

• Искане за издаване на документи по Закона за местните данъци и такси

• Зявление за определяне на такса за битови отпадъци за нежилищни имоти според количеството на битовите отпадъци

• Декларация за пряко договаряне на такса за битови отпадъци за нежилищни имоти

• Искане за издаване на удостоверение за данъчна оценка   

• Декларация по чл. 117 от ЗМДТ за облагане с такса за притежаване на куче.

• Декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение