Услуги по управление на общинска собственост

ДЕКЛАРАЦИЯ-СЪГЛАСИЕ по Закона за защита на личните данни

ПРОТОКОЛ за устно заявяване на административни услуги

Административни услуги по управление на общинска собственост

   Попълнените формуляри заедно с останалите необходими документи се подават в "Център за административно обслужване" в сградата на община Враца всеки делничен ден от 8,00 до 18,00 ч.

   При необходимост от представяне на нов документ извън пакета документи подаден при заявяване на услугата, срока за извършване на същата се удължава с толкова дни, колкото са изминали от заявяването на услугата до представянето на необходимия документ. 

   

1. 2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване)

Необходими документи:

 • заявление-декларация по образец; 
  1. в заявление-декларацията се декларират най-малко:
  а) наименованието на лицето, както и името на местата за настаняване и на заведенията за хранене и развлечения (с изписване с български и с латински букви), и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;
  б) ЕИК и/или основанието, на което лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, и на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
  в) че лицето не е в ликвидация – за лицата, които не са търговци;
  г) професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;
  д) обстоятелства, свързани с образованието или с професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект съгласно изискванията на наредбата по чл. 121, ал. 5;
  е) че лицето има право да извършва дейност в обекта, като се посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване в зависимост от вида му, а когато документът за ползване подлежи на вписване, се посочват акт, том и година и службата по вписванията, в която е вписан;
  2. към заявление-декларацията се прилагат:
  а) копие от документа за ползване на обекта, представляващ място за настаняване, когато обектът не е собствен на заявителя и не подлежи на вписване;
  б) изрично пълномощно, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник.
 • документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране, за вписване в Националния туристически регистър и за вписване на промени в обстоятелствата съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.

Срок:        90 дни                                 

Такси:
до 20 места за сядане - 150 лв.
от 21 до 50 места за сядане - 250 лв.
от 51 до 150 места за сядане - 800 лв.
от 151 до 300 места за сядане – 1 500 лв.
над 300 места за сядане – 2 000 лв.

За потвърждаване на категорията на заведения за хранене и развлечения (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване):   

до 20 места за сядане – 130 лв.
от 21 до 50 места за сядане – 220 лв.
от 51 до 150 места за сядане – 720 лв.
от 151 до 300 места за сядане – 1 400 лв.
над 300 места за сядане – 1 800 лв.

 

2. 2047 Категоризация на места за настаняване - клас А и клас Б

Необходими документи:

 • заявление-декларация по образец; 
  1. в заявление-декларацията се декларират най-малко:
  а) наименованието на лицето, както и името на местата за настаняване и на заведенията за хранене и развлечения (с изписване с български и с латински букви), и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;
  б) ЕИК и/или основанието, на което лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, и на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
  в) че лицето не е в ликвидация – за лицата, които не са търговци;
  г) професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;
  д) обстоятелства, свързани с образованието или с професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект съгласно изискванията на наредбата по чл. 121, ал. 5;
  е) че лицето има право да извършва дейност в обекта, като се посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване в зависимост от вида му, а когато документът за ползване подлежи на вписване, се посочват акт, том и година и службата по вписванията, в която е вписан;
  2. към заявление-декларацията се прилагат:
  а) копие от документа за ползване на обекта, представляващ място за настаняване, когато обектът не е собствен на заявителя и не подлежи на вписване;
  б) изрично пълномощно, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник.
 • документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране, за вписване в Националния туристически регистър и за вписване на промени в обстоятелствата съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.

Срок:  90 дни                                      

Такса:
За категоризиране на места за настаняване клас А – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили:

 до 30 стаи - 500 лв.
от 31 до 150 стаи - 1200 лв.
от 151 до 300 стаи - 1900 лв.
от 301 до 500 стаи - 2800 лв.
над 500 стаи - 5000 лв.

За потвърждаване на категорията на места за настаняване клас А – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили:    

 до 30 стаи - 450 лв.
от 31 до 150 стаи - 1000 лв.
от 151 до 300 стаи - 1700 лв.
от 301 до 500 стаи - 2500 лв.
над 500 стаи - 4500 лв.

За категоризиране на места за настаняване клас Б – семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:
до 20 стаи - 200 лв.
от 21 до 40 стаи - 400 лв.
от 41 до 60 стаи - 940 лв.
от 61 до 100 стаи - 2000 лв.
над 100 стаи - 4000 лв.

За потвърждаване на категорията на места за настаняване клас Б – семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:    
до 20 стаи - 180 лв.
от 21 до 40 стаи - 360 лв.
от 41 до 60 стаи - 850 лв.
от 61 до 100 стаи - 1800 лв.
над 100 стаи - 3600 лв.

 

3. 2047 Категоризация на места за настаняване клас Б – къщи за гости, бунгала и къмпинги, и регистрация на места за настаняване клас В – стаи за гости и апартаменти за гости:

Необходими документи:

 • заявление-декларация по образец; клас Б:   клас В:    
  1. в заявление-декларацията се декларират най-малко:
  а) наименованието на лицето, както и името на местата за настаняване в стаи за гости, апартаменти за гости или в къщи за гости (с изписване с български и с латински букви), и адрес; телефон/факс и адрес на електронна поща, ако разполага с такива; в противен случай се изписват имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;
  б) че лицето има право да извършва дейност в обекта, в случай че това лице е различно от собственика на обекта, като се посочват индивидуализиращи данни за документа за ползване в зависимост от вида му, а ако същият подлежи на вписване, се посочват акт, том и година и службата по вписванията, в която е вписан;
  2. към заявление-декларацията се прилагат:
  а) копие от документа за ползване на обекта, ако не е собствен и не подлежи на вписване;
  б) изрично пълномощно, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник;
 • документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране, за регистрация, за вписване в Националния туристически регистър и за вписване на промени в обстоятелствата съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.

  Срок:  90 дни

   

  за едно легло – 10 лв. на легло
  за паркомясто за автомобил/каравана/кемпер в къмпинг – 10 лв. на брой
  за място на палатка в къмпинг – 10 лв. на брой

  За потвърждаване на категорията на места за настаняване клас Б – къщи за гости, бунгала и къмпинги и клас В – стаи за гости и апартаменти за гости :     

  за едно легло – 9 лв. на легло
  за паркомясто за автомобил/каравана/кемпер в къмпинг – 9 лв. на брой
  за място на палатка в къмпинг – 9 лв. на брой

 

4. 2008;2048 Промени  

(2008 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение)

(2048 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение)

Необходими документи:   заявление по образец;       повишаване на катег на ЗХР      повишаване на катег. на МН 

 • При промяна на категория на туристически обект се заплащат следните такси:

1. В случаите по чл. 134, ал. 1 от Закона за туризма при промяна на категорията на туристическия обект в по-висока от определената му се заплаща съответната за обекта такса по чл. 2, ал. 1 от Закона за туризма.

2. В случаите по чл. 134, ал. 5 от Закона за туризма при промяна на категорията на туристическия обект в по-ниска от определената му се заплаща такса 100 лв.

При подаването на заявлението за промяна по ал. 1 и 2 се заплаща 1/2 от посочената такса, а при получаването на категорийната символика, включваща удостоверение и табела – втората половина от таксата

 • За вписване на настъпили промени в обстоятелства в Националния туристически регистър и/или в регистрите по чл. 167, ал. 1 от Закона за туризма относно регистрираните лица, когато промяната води до издаване на нов (актуализиран) документ (удостоверение/сертификат), се събират следните такси:

1. За вписване на настъпили промени в обстоятелства относно категоризираните туристически обекти  – 150 лв.

 • За вписване на настъпили промени в обстоятелства в Националния туристически регистър и/или в регистрите по чл. 167, ал. 1 от Закона за туризма относно регистрираните лица, когато промяната подлежи на отразяване само в Националния туристически регистър, без да се издава нов актуализиран документ (удостоверение/сертификат), се събират следните такси: 

1. за вписване на настъпили промени в обстоятелства относно категоризираните туристически обекти  – 50 лв.

 

5. 2123 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект – 100 лв.

Необходими документи:

 • заявление за издаване на дубликат по образец; 
  Към заявлението заявителят прилага декларация за обстоятелствата поради които удостоверението е унищожено или изгубено.

6. 1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот

Необходими документи:

 • заявление по образец; 
 • Документи, удостоверяващи правото на собственост (нотариален акт, договор, други)

Срок:                                                                  Такса:
30 дни                                                                няма

     

7. 2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост

Необходими документи:

 • заявление по образец; 
 • Удостоверение за наследници (при необходимост).

Срок:                                                                  Такса: 
обикновена -  7 дни                                       2 лв.
бърза - 3 дни                                                   3 лв.
експресна - 1 ден                                          4 лв.
Посочените цени са за първа страница. За всяка следваща се заплаща такса намалена с 50% от основната. 
 

8. 2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти

Необходими документи:

 • заявление по образец; 
 • Копие от документ за собственост на имота (Нотариален акт, Договор, други);
 • Копие от скица от Кадастралната карта - за имоти в регулация на гр.Враца;
 • Копие от скица на имота от действащия Регулационен план – за имоти в селата на територията на община Враца;
 • Удостоверение за наследници (при необходимост)

Срок:                                                                 Такса: 
14 дни                                                              10 лв.


9. 2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

Необходими документи:

 • заявление по образец;  
 • Копие от документ за собственост на имота (Нотариален акт, Договор, други);
 • Удостоверение за наследници (при необходимост);
 • Копие от скица от Кадастралната карта - за имоти в регулация на гр.Враца;
 • Копие от скица на имота от действащия Регулационен план – за имоти в селата на територията на община Враца

Срок:                                                                 Такса: 
14 дни                                                              10 лв.
            

10. 2878 Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка

Необходими документи:

 • Декларация по образец за имоти в регулация – 2 броя; 
 • Декларация по образец за имоти извън регулация – 2 броя; 
 • Оригинална скица на имота от Служба по геодезия, картография и кадастър Враца;
 • Оригинал на актуална скица от Регулационния план на населеното място, издадена от Община Враца (за имоти в регулация - селата);
 • Характеристика на имота (за имоти извън регулация);
 • Удостоверение за търпимост на сградата (при липса на строителни документи);
 • Удостоверение за наследници (при необходимост);
 • Удостоверение за данъчна оценка;
 • Други документи удостоверяващи наследствени права

Срок:                                                                 Такса:
обикновена -  30 дни                                      10 лв.
бърза - 14 дни                                                  20 лв.

          

11. 2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

Необходими документи:

 • заявление по образец; 

Срок:                                                                 Такса: 
   14 дни                                                               2 лв.


12. 2045 Издаване на разрешително за достъп до горски територии

Необходими документи:

 • заявление по образец; 

Срок:                                                                 Такса: 
   14 дни                                                               няма