Статут

            Звено „Инспекторат” е на общинска бюджетна издръжка при Община Враца.        Неговата задача е да осигурява и подпомага изпълнението на контролните функции на Кмета на община Враца, на чието пряко подчинение е.

            Съгласно правомощията си, Инспекторатът реализира контрол по спазването от страна на всички юридически и физически лица на територията на община Враца на нормативните актове на общински съвет, на законите  и подзаконовите нормативни актове, както и на договори по които страна е Община Враца, когато такива функции са му възложени от Кмета на общината. Същевременно с това , Инспекторатът съдейства в рамките на правомощията и на всички лица на територията на Община Враца при предотвратяване на нарушения или преодоляване на последици от нарушения на нормативно установения ред.

            Изпълнявайки функциите си служителите на Инспектората осъществяват текущ, превантивен и последващ контрол, дават писмени предписания, следят за изпълнението им и осъществяват административнонаказателна дейност по предвидения законов ред.

            Задачите си Инспекторатът изпълнява самостоятелно или във взаимодействие с други общински и държавни органи.

            При изпълнение на задълженията си служителите на Инспектората могат да изискат от общинската администрация, общинските предприятия и търговските дружества с общинско участие да им предоставят необходимата информация, документация, становища, както и всяко друго необходимо съдействие.