Консултативен съвет по въпросите на туризма в община Враца

            Функциите и правомощията на Консултативния съвет по въпросите на туризма в Община Враца са уредени съгласно чл. 13, ал. 6, т. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за туризма. Неговата организация и работа е регламентирана в Правилника  за организацията и дейността на Консултативния съвет по въпросите на туризма в Община Враца, утвърден със заповед № 258 / 14.02.2024 г. на Кмета на Община Враца, на основание чл. 13, ал. 7 от Закона за туризма.
            Консултативният съвет по въпросите на туризма в община Враца е колективен консултативен орган, който обсъжда и одобрява проекта на общинската програма за развитие на туризма, както и проекта на отчет за изпълнение на програмата за предходната година. Същият прави предложения до кмета на общината и дава становища по въпроси, свързани с развитието на туризма на територията на общината, относно размера на туристическия данък и неговото разходване, и за членството на общината в съответната организация за управление на туристическия район. Проучва и прави предложения пред Общинския съвет чрез кмета на общината за приоритетното изграждане и поддържане на туристическата инфраструктура, за опазване и поддържане на туристическите забележителности на територията на общината, за привличането на инвестиции в сферата на туризма, за подобряване състоянието на транспортното обслужване, за  опазване и развитие на зелените площи на територията на общината, свързани с туризма, както и за осигуряване на трайна заетост на кадрите в туризма и за повишаване на тяхната квалификация.
            Консултативният съвет по въпросите на туризма в община Враца се състои се от 14 (четиринадесет) членове, като председател е Кметът на общината.

Състав на Консултативния съвет по въпросите на туризма в Община Враца
            Съставът на Консултативния съвет по въпросите на туризма в Община Враца е определен със заповед № 258/ 14.02.2024 г. на Кмета на общината на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 13, ал. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за туризма, и във връзка с чл. 4, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Консултативния съвет по въпросите на туризма в Община Враца.

Председател:
Калин Каменов
Кмет на Община Враца

Членове:
1. Александър Владимиров – Зам. – кмет КССМДТИ в Община Враца; 
2. Пламен Иванов – Началник – отдел КСТСМД в Община Враца;
3. Момчил Калистратов – Председател на Постоянната комисия по „Спорт, туризъм и младежки политики” в Общински съвет – Враца;
4. Боряна Цолова – ВрИД Директор на ОП „Спорт и туризъм”;
5. Ирена Николова – секретар на КСВТ и гл. експерт „Туризъм, категоризация и регистрация на търговски обекти” в Община Враца; 
6. Георги Ганецовски – Директор Регионален исторически музей – Враца;
7. Георги Врабчев – Директор „Младежки дом” – Враца;
8. Силвия Павлова – Директор на Регионална библиотека „Христо Ботев” – Враца;
9. Николай Ненчев – Директор Дирекция Природен парк „Врачански Балкан”;
10. Мария Димитрова – старши експерт „Култура” към РЕКИЦ „Читалища Враца”;
11. Димитър Димитров – ресторантьор;
12. Снежана Валентинова - Управител на туристическа агенция „Ния Травел 2004” ООД;
13. Венета Иванова - Управител на туристическа агенция „Игъл Травел 62” ЕООД.