Регистър декларации по ЗПК

Име, презиме, фамилия

Длъжност

Декларации
по чл.49  (бивш чл. 35) ал. 1, т. 2, част II:  интереси

Декларации по чл. 49  (бивш чл. 35) ал. 1, т. 1

Цветослава Даниелова Трифонова Гл.специалист  
Галя Иванчева Думанова Счетоводител  
Нина Иванова Вачева Старши експерт
Александра Чавдарова Сандова Младши експерт контрол по строителството
Росица Игнатова Панова Специалист, местни приходи
Румяна Методиева Панталеева Директор ДГ "Брезичка"  
Захари Илиянов Захариев Юрисконсулт
Виктория Николова Герчева-Цекова Главен юрисконсулт
Стела Иванова Тошева Старши експерт по бюджета
Боряна Пенчева Цолова Директор ОП "Спорт и туризъм"
Майя Миткова Михалкова-Георгиева Кметски наместник  
Таня Димитрова Трайчева Специалист
Силвия Петрова Цолова Специалист
Севда Страхилова Николова Специалист
Митко Анатолиев Митков Главен архитект  
Майя Миткова Михалкова-Георгиева Кметски наместник  
Иванка Кирилова Василева Кметски наместник
Елизабет Анжелова Ангелова Старши експерт регионално развитие
Александър Димитров Иванов Младши експерт контрол по строителството  
Красимир Иванов Берберов Специалист  
Александър Димитров Иванов Младши експерт контрол по строителството  
Десислава Венелинова Михайлова Счетоводител
Анелия Цветанова Тошева Младши експерт
Инна Гришева Гергова Младши експерт Социални дейности
Роза Георгиева Димитрова Главен експерт Социални дейности
Калоян Лозанов Боянов Старши експерт здравеопазване
Инна Тихомирова Палибачийска Счетоводител
Иванка Цоцова Байчева Директор ДГ "Радост"  
Вихра Красимирова Стаменова Директор ДГ "Дъга"  
Боряна Пенчева Цолова Директор ОП "Спорт и туризъм"  
Тони Пеков Петров Директор
Росица Огнянова Германова Гл. експерт  ОП
Петра Ангелова Иванова Старши експерт социални дейности
Даниела Любомирова Николова Младши експерт, Отдел "Култура, спорт, туризъм, социални и младежки дейности "
Георги Богданов Велчов Специалист,Отдел "Култура, спорт, туризъм, социални и младежки дейности "
Александър Пламенов Владимиров Заместник-кмет култура, спорт, социални и младежки дейности, туризъм и инвестиции  
Александър Сашов Кръстев Старши експерт оперативни програми
Анелия Валентинова Пеевска Старши експерт Оперативни програми

Анита Младенова Александрова-Иванова

Ст.експерт "Прием на граждани, контрол по изп.актовете на кмета и ПР"

 
Анна Георгиева Христова Мл.експерт по бюджета

 
Биляна Красимирова Ангелова Младши експерт международни проекти и инвестиции

 
Борислава Димитрова Цекова  Ст.експерт "Общо деловодство" 

 
Борислав Иванов Андреев Гл.експерт "Ел. и О и В"

Боряна Георгиева Цветкова  Инспектор по приходите 

 
Боряна Миткова Стаменова Главен юрисконсулт

 
Вихра Красимирова Стаменова Директор  ДГ "Дъга"  
Валентин Николов Петров Кметски наместник

Валентина Колева Братова Ст.експерт "ГС" 

 
Валентина Любомирова Цекова Старши експерт

Валери Светославов Пеевски  Секретар на  МКБППМН 

 
Валя Ангелова Ефтимова Гл.експерт общински архив

 
Ваня Руменова Могиланска Гл. експерт  ОП

 

 
Ваня Чавдарова Недялкова Директор ДГ "Звездица"
Василка Теменужкова Младенова младши експерт СД
Велина Стоянова Иванова Младши експерт

 

 
Веселина Георгиева Добрева Младши експерт
Венцислав Георгиев Кънов Главен експерт АСУ
Вивиан Иванова Валеринова Специалист
Виолета Боянова Павлова Началник отдел 

 

 
Виржиния Емилова Тодорова Технически сътрудник

 

Владин Руменов Петков Юрисконсулт Отдел "Обществени поръчки"

 

Вяра Красимирова Ковачева Старши експерт международни проекти и инвестиции

 

 
Габриела Ивайлова Страхилова Счетоводител
Габриела Христова Илиева специалист деловодство  
Галин Цветанов Христов Инспектор по приходите 

 

 
Галина Димитрова Петкова Главен специалист

 

 
Галина Иванова Иванова Инспектор по приходите 

 

 
Галя Валериева Василева Младши експерт продажби

 

 

Галя Емилова Блехова Гл. експерт Екология

 

 
Галя Найденова Данчева Счетоводител
Генко Веселинов Стоянов Главен юрисконсулт 

 

 
Геновева Георгиева Маринова Главен вътрешен одитор

 

 
Георги Борисов Могилски Гл.специалист културни събития и ритуали 

 

 
Гергана Пламенова Ерменкова Мл.експерт "ПОП"

 

 
Даниела Ленинова Чобанова Гл.експерт-пълномощник кв.Кулата 

 

 
Даниела Маринова Стаменова Счетоводител, оперативен

 

 

Даниела Николаева Кръстева Старши експерт здравеопазване и социални дейности

 

 
Дарин Илиев Димитров Началник отдел
Десислава Георгиева Даскалова Младши експерт

 

 

Десислава Иванчева Иванчева Инспектор по приходите

 

 
Десислава Мохамед Кабрауи Мл.експерт "Регионално развитие"

 

 
Десислава Тодорова Нешева Директор на дирекция”АОРК” 

 

 
Деян Трайчев Димитров Младши експерт
Димитър Ивалинов Димитров Главен инженер
Димитър Маринов Тодоров Гл.експерт "Компютърни технологии" 

 

 
Димитър Руменов Стоманярски Инспектор по приходите 

 

 
Дияна Венимирова Бояджиева Младши експерт

 

 

Доля Ценова Иванова Кметски наместник

 

Емил Николаев Петров Счетоводител
Елена Златанова Димитрова Младши експерт ОС

 

 

Елеонора Венелинова Николова Младши експерт международни проекти и инвестиции
Елеонора Георгиева Димитрова Старши юрисконсулт

 

 
Елеонора Димитрова Ангелова Ст.счетоводител

 

 
Елизабет Анжелова Ангелова Младши експерт международни проекти и инвестиции

 

Емил Богданов Марков Мл.експерт по бюджета в дирекция „ФСД” 

 

 
Емилия Георгиева Ангелова Главен специалист-пълн. ж.к. Сениче

 

Емилия Николаева Георгиева Гл.експерт  " БП,уч. и детско здр." 

 

 
Жасмин Манолова Манолова Гл.експерт"ОС" 

 

 
Здравка Стоянова Николова старши експерт
Иванка Цоцова Байчева Директор  ДГ "Радост"  
Ива Ангелова Христова главен специалист
Ива Юриева Павлова Старши експерт оперативни програми

 

 
Ивайло Богомилов Христов Гл. експерт "Kомпютърни технологии"

 

 
Ивайло Бойчев Иванов Счетоводител  

 

 
Ивайло Йорданов Иванов Финансов контрольор

 

 
Ивайло Цолов Тошев Главен експерт АСД, УК и ОМП 

 

 
Иван Валентинов Иванов Специалист  
Иван Георгиев Стоянов Кметски наместник - с.Мало Пещене 

 

 
Иванка Георгиева Илиева Старши счетоводител

 

 
Иванка Динчева Андреева Старши eксперт ОС

 

 
Ивелина Цветомирова Митрова Технически сътрудник

 

Ивета Руменова Георгиева Младши експерт

 

 
Илка Георгиева Христова Старши счетоводител
Ирена Върбанова Георгиева Гл.експерт ГС 

 

 
Ирена Иванова Николова Главен експерт туризъм, категоризация и регистрация на търговски обекти

 

 
Ирена Йорданова Статкова Гл.експерт "Екол.инвестици"

 

 
Ирина Николаева Димитрова Младши експерт УК и ОМП

Йоана Янчева Йорданова Младши експерт
Калин Петров Димитров Ст.експерт ТЗ

 

 
Калина Красимирова Георгиева Старши експерт международни проекти и инвестиции

 

 

Камелия Ненкова Нешкова Специалист
Капка Иванова Григориева Гл. специалист по приходите

 

 
Красимира Иванова Ангелова Гл.специалист с. Власатица  
Кристина Вилис Кирилова-Пирдопска Младши експерт
Лилия Милкова Иванова Счетоводител

 

 
Лилия Петкова Желязкова Гл.специалист КС

 

 
Лора Стефчова Младенова-Атанасова Гл. експерт за работа с общински съветници
Мариана Николова Гешева Технически сътрудник

 

 
Мариела Благоева Делчева Гл.експерт по бюджета 

 

 
Мариета Славева Костенска Главен специалист ОПИ

 

 
Марина Маринова Мишева Директор ОП Социални дейности  
Маринела Георгиева Петрова Директор 

 

 
Марио Иванов Милов Начаник отдел „Обществени поръчки” 

 

 
Мария Велизарова Димитрова Младши експерт УП

 

 
Мария Сашева Йорданова Главен експерт социални дейности
Марияна Димитрова Тонашка Директор

 

 
Мая Велиславова Мишова Ст.специалист ГС

 

 
Мая Пламенова Василева Старши юрисконсулт
Милка Ценова Стоянова Главен инспектор приходи 

 

 
Надежда Томиславова Аспарухова-Павлова Инспектор по приходите 

 

 
Нанко Илиев Тодоров Кметски наместник

 

Натали Невелинова Цветкова Специалист ГП
Нели Георгиева Иванова Гл.експерт "ОС" 

 

 
Николай Илиянов Николов Специалист Младежки дейности

 

 
Николай Павлинов Никифоров Мл. експерт ОС
Николай Цветелинов Петров Старши експерт

 

 
Николина Атанасова Ценова Младши експерт

 

Нина Василева Дакева Секретар 

 

 
Нина Велкова Калеева Директор

 

 
Нина Иванова Вачева Технически сътрудник

 

 
Нисения Петьова Филипова Старши експерт параграф 4
Пенка Симова Кицова Главен експерт Човешки ресурси 

 

 
Петър Ангелов Петров Главен счетоводител

 

 
Петър Драгоманов Атанасов Кметски наместник

 

 

Петя Ангелова Велкова Гл.експерт "АТО" 

 

 
Петя Георгиева Велкова-Антова Началник отдел»Общинска собственост» 

 

 
Петя Димитрова Найденова-Ценова Ст.инспектор по приходите 

 

 
Петя Димитрова Тодорова Стажант-одитор  
Петя Тодорова Бауренска Старши експерт по бюджета

 

Петя Цветелинова Цветанова Директор ОП Обредни дейности  
Пламен Благоев Борисов Главен експерт АСУ

 

 
Пламен Иванов Иванов Младши експерт социални дейности

 

 
Полина Георгиева Якимова Счетоводител

 

 
Полина Цветанова Георгиева Старши експерт

 

Полина Иванова Кръстева Главен юрисконсулт  

 

 
Ренета Тодорова Кръстева Младши експерт
Радосвета Ив.Кр.-Костуркова Главен експерт култура

 

 
Радостина Миткова Нинова-Савовска Главен експерт етажна собственост, работа с кметства и НПО

 

Ралица Ангелова Гешовска Гл.експерт "Инв. проекти" 

 

 
Ралица Илиянова Владинова Юрисконсулт 

 

 
Ралица Цветанова Генова Счетоводител   
Росица Александрова Вълчева Кметски наместник

 

Румяна Симеонова Маринова Директор

 

 
 Сашко Крумов Вълков Гл.експерт - пълн.-ж.к.Дъбника 

 

 
Серьожа Христов Пеев Гл. експерт-пълномощник 

 

 
Силвана Красимирова Николова Счетоводител 

 

 
Силвия Ангелова Коларова Главен юрисконсулт 

 

 
Силвия Пекова Кошерска -Чолакова Главен експерт

 

Снежанка Александрова Шахова Директор Детска ясла № 2

 

Соня Манова Алекова Гл.специалист "АСОИ"

 

 
Стела Валериева Каменова Младши експерт ОП

 

 
Стела Петрова Димитрова Началник отдел

 

 
Стефан Ганчев Стефанов Главен експерт Транспортна и общинска инфраструктура

 

 
Сузане Ендерова Моллова Счетоводител-касиер

 

 
Таня Найденова Ралчева Гл.специалист КС

 

 
Таня Петкова Видова Главен специалист ВО

 

 
Таня Пламенова Янкова Специалист ГП

Таня Цекова Маркова Директор Детска ясла № 5

 

Татяна Христова Костова Главен специалист
Теменужка Кръстева Тодорова Ст.специалист ГС

 

 
Теодора Йорданова Аврамова Старши експерт Оперативни програми
Теодория Венкова Братова - Димитрова Кариер-счетоводство
Тодор Ценов Тодоров Кметски наместник

 

 

Хари Цветков Георгиев Старши експерт културни събития

 

 
Хита Милева Маринова Счетоводител

 

 
Христина Димитрова Петрушева-Нанкова Главен вътрешен одитор

 

 
Христина Красимирова Рангелова Гл.експерт „ОП” 

 

 
Христина Маргаритова Илиева Инспектор приходи 

 

 
Христина Пл. Рачинска-Асенова Ст.експерт ТЗ

 

 
Христинка Ивайлова Вълканова Старши експерт

 

 
Христос Георгис Мингас Главен експерт ВиК 

 

 
Цветомир Георгиев Илиев Директор ОП "Паркинги и гаражи"  
Цветан Милов Стойчков Заместник-кмет УТ

 

Цветелина Дочкова Дочева Главен специалист ТО

 

 
Цветелина Симеонова Монджоловска Гл.експерт"ОС" 

 

 
Цветомила Станиславова Иванова специалист деловодство  
Цецка Илиева Вълова Директор ДГ "Знаме на мира"
Юлия Димитрова Кръстева Директор ОП "Социални дейности"

 

Янислава Иванова Найденова-Спиридонова Младши експерт
Яница Петрова Митова Счетоводител
Янка Минева Илиева Технически сътрудник