Обяви

Дата Обява
21.07.2022 Съобщение, съгласно чл.62а, ал.3 т. 1от ЗВ, откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води от млекопреработвателно предприятие в кв. Бистрец, гр. Враца
11.07.2022 Съобщение, съгласно чл.62а, ал.3 т. 1от ЗВ, откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект, за заустване на отпадъчни води, в повърхностни води, за експлоатация на рибарник изграден в местността „Бързенски лъг“, в землището на с. Баница, общ. Враца
11.07.2022 Съобщение, съгласно чл.62а, ал.3 т. 1от ЗВ, откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения „ТК -Дана – Враца“
01.07.2022 Съобщение, съгласно чл.62а, ал.3 т. 1от ЗВ, откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води от млекопреработвателно предприятие в кв. Бистрец, гр. Враца
17.06.2022 Съобщение, съгласно чл.62а, ал.3 т. 1от ЗВ, откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения „ТК -Кариери – П.Д. - Враца“
17.05.2022 Съобщение, съгласно чл.62а, ал.3 т. 1от ЗВ, откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения - „ТК-Корект-Враца“
21.04.2022 Съобщение, съгласно чл.62а, ал.3 т. 1 от ЗВ, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект с място на ползване-участък от река Лиляшка в урбанизираната територия на с. Лиляче, общ. Враца, обл. Враца.
24.03.2022 Съобщение за осигурен обществен достъп до проектна документация за определяне на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около каптиран извор (КИ) „КИ Бриша-ВиК Враца- Тлачене“, находящ се в землището на с. Тлачене, община Бяла Слатина, област Враца
21.03.2022 Съобщение, съгласно чл.62а, ал.3 т. 1от ЗВ, откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез каптиран извор „КИ -Крушовица – ВиК Враца-Паволче“
18.02.2022 Съобщение за осигурен обществен достъп до проектна документация за определяне на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около каптиран извор (КИ) „КИ Черна-ВиК Враца-Лютаджик“, находящ се в землището на с. Лютаджик, община Враца, област Враца
03.02.2022 Съобщение, съгласно чл.62а, ал.3 т. 1от ЗВ, за изменение на разрешително за водовземане от подземни води № 11591188/19.11.2018г., на Басейнова дирекция „Дунавски район“
28.01.2022 Декларация по чл. 57, ал. 5 от ЗЕЕ за потребената енергия за 2021 година
21.12.2021 Съобщение съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите, за откриване на процедура за разрешително за водовземане чрез съществиващи водовземни съоръжения "ШК - Маранди груп - Враца"
15.12.2021 Съобщение, съгласно чл.62а, ал.3 т.1 от ЗВ, откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи съоръжения - „ТК-Строителна компания-Враца“
22.11.2021 Съобщение, съгласно чл.62а, ал.3 т. 1от ЗВ, откриване на процедура за издаване на разрешително за продължаване и изменение на Разрешително № 11530131/ 10.06.2008г., на Басейнова дирекция „Дунавски район“, за водовземане от подземни води чрез шахтов кладенец „ШК-М-Инженериг-Емилия Иванова-Калин Марков-Враца“
23.09.2021 Съобщение, съгласно чл.62а, ал.3 т. 1от ЗВ, откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез тръбен кладенец „TK1-Феникс Моторс-Враца“
14.09.2021 Съобщение, съгласно чл.62а, ал.3 т. 1от ЗВ, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от каптиран извор „КИ -Черна – ВиК Враца-Лютаджик“
03.09.2021 Съобщение съгласно чл.39, ал. 2 от Наредба № 3/16.10.2000г., за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ за публично обявление на проект за обект: Проект за оразмеряване, изграждане и експлоатация на санитарно-охранителна зона(СОЗ) около каптиран извор „КИ Голямата чешма – ВиК Враца – Три кладенци“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 73119.502.597, в землището на село Три кладенци, община Враца, област Враца- Вх. № 2400-1489/01.09.21г.
03.09.2021 Съобщение съгласно чл.39, ал. 2 от Наредба № 3/16.10.2000г., за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ за публично обявление на проект за обект: „Питейно-битово водоснабдяване на с. Баница, община Враца от каптиран извор „Банята“, землище на с. Баница, община Враца, област Враца - Вх. № 2400-1477/31.08.21г.
20.08.2021 Съобщение, съгласно чл.62а, ал.3 т. 1от ЗВ, откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез каптаж на извор „КИ 1Бигора-ВиК Враца-Згориград“ и „КИ2 Бигора-ВиК Враца-Згориград“ -1бр.
17.08.2021 Съобщение, съгласно чл.62а, ал.3 т. 1от ЗВ, откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез съществуващи водовземни съоръжения „ТК -Кентавър – 2015-Враца“-1бр.
14.06.2021 Съобщение, съгласно чл.62а, ал.3 т. 1от ЗВ, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез съществуващи водовземни съоръжения „ТК Лалов и Вачев - Враца“
11.05.2021 Съобщение, съгласно чл.62а, ал.3 т. 1от ЗВ, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект язовир „Дъбника“, община Враца“
19.03.2021 Съобщение за осигурен обществен достъп до ЗАПОВЕД № 569/05.02.2021г. на БДДР за определяне на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около каптиран извор (КИ) „КИ Езерото-ВиК Враца-Бистрец“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 12259.1006.427, кв. Бистрец, гр. Враца, община Враца, област Враца
04.01.2021 Съобщение за осигурен обществен достъп до проект за определяне на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около каптиран извор (КИ) „КИ Шоя-ВиК Враца- Косталево“, находящ се в землището на с. Косталево, община Враца, област Враца, с издадено разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения №11511339/ 14.01.2020 г., с цел на водовземането: „Обществено питейно-битово водоснабдяване“, със срок на действие до 14.01.2025 г.
18.12.2020 Съобщение, съгл. чл.62а, ал. 3 от Закон за водите, за издаване на  разрешително за ползване на пет повърхностни водни обекта - 5 бр. дерета, с цел изграждане на линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти - реконструкция на водостоци, защита от вредното въздействие на вадите и регулиране на оттока - изграждане на подпорни стени в отделни участъци по двата бряга и заскаляване на дъното на водните обекти, в землището на с. Лиляче, общ. Враца, обл. Враца
15.12.2020 Съобщение, съгл. чл.62а, ал. 1 от Закон за водите, за откриване на процедура за издаване на  разрешетелно за водовземане чрез съществуващи водовземни съоръжения, чрез тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 12259.619.7 по КККР на гр. Враца, м. "Джуджански поток", Община Враца - "ТКЗ-Нур месо, Враца"
08.12.2020 Съобщение, съгл. чл.62а, ал. 3 от Закон за водите, за откриване на процедура за издаване на  разрешетелно за промишлено водовземане от подземни води чрез тръбен кладенец „ТК2 - ОЦ Младост - ТЕЦ Враца - Враца“
20.11.2020 Съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води от каптиран извод „КИ Извора-ВиК Враца-Згориград“
23.10.2020 Съобщение за осигурен обществен достъп до проект за определяне на санитарно-охранителна зона (СОЗ) около каптиран извор (КИ) „КИ Езерото-ВиК Враца- Бистрец“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 12259.1006.427, кв. Бистрец, гр. Враца, община Враца, област Враца, с издадено разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения №11511352/ 22.04.2020 г., с цел на водовземането: „Обществено питейно-битово водоснабдяване“, със срок на действие до 22.04.2025 г.
23.10.2020 Съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, находящ се в поземлен имот с идентификатор № 12259.723.15, № 12259.691.27, № 12259.654.20, № 12259.414.1, № 12259.280.35, обл. Враца, общ. Враца, гр. Враца и поземлен имот с идентификатор № 81400.1.210. обл. Враца, общ. Враца, с. Чирен
22.07.2020 Съобщение, съгл. чл.62а, ал. 1 от Закон за водите, за изменение на Разрешение № 1536/ 14.01.2015г., за водовземане от подземни води чрез тръбен кладенец „ТК - Екофрут - Враца“
17.07.2020

Съобщение, съгл. чл.62а, ал. 1 от Закон за водите, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, посредством тръбен кладенец „ТК1-ВиК Враца-Голямо Пещене, находящ се в поземлен имот и идентификатор 15521.41.1, местност „Милин камък“, землище с. Згориград, общ. Враца, обл. Враца -1бр.

17.07.2020

Съобщение, съгл. чл.62а, ал. 1 от Закон за водите, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води от каптиран извод „КИ Голямата Чешма-ВиК Враца-Три кладенци“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 73119.502.597, общ. Враца, обл. Враца -1бр

17.07.2020

Съобщение, съгл. чл.62а, ал. 1 от Закон за водите, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води от каптиран извод „КИ Банята-ВиК Враца-Баница“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 02590.502.216, (УПИ III -303, кв. 50), общ. Враца, обл. Враца -1бр.

10.07.2020 Съобщение, съгл. чл.62а, ал. 1 от Закон за водите, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, язовир „Под кръста“, код BG1OG200R008, с цел за аквакултури и свързаните с тях дейности
07.07.2020 Съобщение, съгл. чл.62а, ал. 1 от Закон за водите, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, Река (без име), ляв ръкав на р. Скът, с. Баница с ЕКАТТЕ 02590, общ. Враца, обл. Враца
16.06.2020 Съобщение, съгл. чл.62а, ал. 1 от Закон за водите, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от каптиран извор „КИ Лудо Езеро - ВиК Враца-Враца“
24.04.2019 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква "а" и чл.52, ал.1, т.3 от ЗВ за процедура за разрешително за ползване на повърхностен воден обект с цел аквакултури и свързаните с тях дейности за яз."Дедова могила", с.Вировско, община Враца.
01.02.2019 Съобщение съгл. чл.62, ал.1 от ЗВ за процедура за продължаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект с цел аквакултури и свързаните с тях дейности-язовир "Три кладенци", с.Девене, общ.Враца.
30.10.2018 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.46, ал.1 и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения, ТК-Евросервис 0105 - Враца.
13.07.2018 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за разрешително за водовземане чрез съществуващи водовземни съоръжения, ТК1-СВ Феникс-с.Мраморен.
10.04.2018 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за разрешително за водовземане чрез съществуващи водовземни съоръжения, КИ /каптиран извор/ - с.Бели Извор.
13.03.2018 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.46, ал.1 и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения, ТК-Метал-Димитров 59 - Враца.
23.02.2018 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.75, ал.1, от ЗВ за ползване на три водни обекта - река Лева/Въртешница/, река Бистришка е река Барата за изграждане на съоръжение за защита от вредното въздействие на водите, кв.Бистрец, гр.Враца.
21.11.2017 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.46, ал.1, т.1, букви "б" и "г", чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за разрешително за ползване на воден обект река Лева, десен приток на р.Ботуня, р.Бистришка, р.Барата, десен приток на р.Лева, за изграждане на нови системи и реконструкция на съществуващи.
05.10.2017 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за разрешително за водовземане чрез съществуващи съоръжения, ТК-Вратица - Враца.
08.06.2017 Обявление за предстоящо отчуждаване на имоти частна собственост за изграждане на път до ПОСВ - Враца.
08.06.2017 Обявление за предстоящо отчуждаване на имоти частна собственост за реконструкция и разширяване на улица „Теменуга“, гр.Враца.
04.05.2017 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.75 и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за разрешително за водовземане от подземни води чрез нови съоръжения, Тръбен кладенец "ТК-Биос-Талвег-Баница".
13.04.2017 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква "г" и чл.52, ал.1, т.3 от ЗВ за процедура за разрешително за ползване на повърхностен воден обект, Медковско дере, ляв приток на яз.Дъбника, за изграждане на нови системи и съоръжения по дерето.
13.01.2017 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква "а" и чл.52, ал.1, т.3 от ЗВ за процедура за разрешително за ползване на повърхностен воден обект, язовир Мраморчица, ремонт на язовирната стена и гасителя на язовир Желязковец, с.Баница, общ.Враца.
13.01.2017 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква "а" и чл.52, ал.1, т.3 от ЗВ за процедура за разрешително за ползване на повърхностен воден обект, язовир Мраморчица, ремонт на преливник и гасител на язовир Мраморчица, с.Горно Пещене, общ.Враца.
29.11.2016 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.75, ал.1 от ЗВ за процедура за изменение и удължаване срока на разрешително за на три водни обекта-две сухи дерета и язовир "Чирен III" за заустване на отпадни води сЧирен,общ.Враца.
17.10.2016 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.75 и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за изменение на разрешително за водовземане чрез ТК1-ЧЛИ Инвест-Враца.
01.08.2016 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква "б" и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за разрешително за ползване на воден обект, основен авариен ремонт на пешеходен мост в с.Косталево, област Враца.
01.08.2016 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква "б" и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за разрешително за ползване на воден обект, авариен ремонт на пешеходен мост в с.Косталево, област Враца.
20.06.2016 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.75 и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за изменение на разрешително за водовземане чрез ШК1-ЗММ Враца.
14.06.2016 Съобщение съгл. чл.39, ал.2 от Наредба №3/16.10.2016 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ за публично обявление на проект: Проект за СОЗ от обект Водоснабдяване на "БЕАНА-ВРАЦА" ООД.
26.04.2016 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква "б" и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за разрешително за ползване на повърхностен воден обект, подмяна тръбен водосток с плочест водосток в с.Вировско, област Враца.
19.04.2016 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква "б" и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за разрешително за ползване на повърхностен воден обект, десен приток на р.Въртешница, изграждане нова подпорна стена, с.Лиляче, общ.Враца.
19.04.2016 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква "б" и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за разрешително за ползване на повърхностен воден обект, р.Скът, ремонт пешеходен мост, с.Оходен, общ.Враца.
31.03.2016 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.75, ал.1 от ЗВ за процедура за изменение на разрешително за ползване на р.Лева за заустване на отпадъчни води за експлоатация на рибовъдно стопанство "Байковец" в землището на гр.Враца.
17.02.2016 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.46, ал.1, т.1, букви "а", "б" и "г" и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за разрешително за ползване на повърхностен воден обект,  р.Лева, аквакултури, с.Бели Извор, общ.Враца.
17.02.2016 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.46, ал.1, т.1, букви "а", "б" и "г" и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за разрешително за ползване на воден обект,  р.Бела бара, реконструкция съществуващи системи, с.Бели Извор, общ.Враца.
17.02.2016 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.46, ал.1, т.1, букви "а", "б" и "г" и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за разрешително за ползване на воден обект,  р.Въртешница, ремонт водосток, с.Бели Извор, общ.Враца.
11.02.2016 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква "б" и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за разрешително за ползване на воден обект,  р.Бела бара, ремонт водосток, с.Бели Извор, общ.Враца.
11.02.2016 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква "б" и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за разрешително за ползване на воден обект, Дере р.Скът, ремонт тръбен водосток, с.Горно Пещене, общ.Враца.
11.02.2016 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква "б" и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за разрешително за ползване на воден обект, р.Скът, ремонт плочест водосток, с.Горно Пещене, общ.Враца.
11.02.2016 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква "б" и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за разрешително за ползване на повърхностен воден обект, р.Рибине, възстановяване мост 2, с.Девене, общ.Враца.
11.02.2016 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква "б" и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за разрешително за ползване на повърхностен воден обект, р.Рибине, възстановяване мост, с.Девене, общ.Враца.
08.02.2016 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква "б" и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за разрешително за ползване на повърхностен воден обект, дере Камен дол, основен ремонт водосток, с.Оходен, общ.Враца.
08.02.2016 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква "б" и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за разрешително за ползване на повърхностен воден обект, дере Камен дол, основен ремонт транспортен мост, с.Оходен, общ.Враца.
08.02.2016 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква "б" и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за разрешително за ползване на воден обект, р.Лиляшка, основен ремонт пешеходен мост, с.Лиляче, общ.Враца.
08.02.2016 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква "б" и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за разрешително за ползване на повърхностен воден обект, р.Рибине, възстановяване мост, с.Девене, общ.Враца.
08.02.2016 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква "б" и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за разрешително за ползване на повърхностен воден обект Сухо дере, с.Мраморен, общ.Враца.
08.02.2016 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква "б" и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за разрешително за ползване на повърхностен воден обект р.Мраморчица, с.Мраморен, общ.Враца.
04.02.2016 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква "б" и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за разрешително за ползване на повърхностен воден обект р.Речка, ляв приток на р.Скът, с.Веслец, общ.Враца.
04.02.2016 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква "б" и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за разрешително за ползване на повърхностен воден обект р.Речка, ляв приток на р.Скът, с.Веслец, общ.Враца.
04.02.2016 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква "б" и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за разрешително за ползване на повърхностен воден обект р.Речка, ляв приток на р.Скът, с.Веслец, общ.Враца.
04.02.2016  Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.46, ал.1 и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за разрешително за ползване на воден обект р.Въртешница - с.Власатица, община Враца.
01.02.2016 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.75 и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за изменение на разрешително за водовземане на подземни води чрез нови съоръжения - водно тяло "Порови води в Кватернера - Врачански пороен конус".
26.11.2015 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.75 и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за изменение и продължаване срока на разрешително за ползване на подземен воден обект с.Чирен, община Враца.
26.11.2015 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква "б" и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за разрешително за ползване на повърхностен воден обект р.Ракьовец, приток на р.Рибине, с.Девене.
26.11.2015 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква "б" и чл.52, ал.1, т.4от ЗВ за процедура за разрешително за ползване на повърхностен воден обект р.Рибине, с.Три кладенци.
25.11.2015 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2, чл.46, ал.1, т.1, б."ж" и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за разрешително за ползване на воден обект р.Рибине, с.Три кладенци.
25.11.2015 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква "б" и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за разрешително за ползване на повърхностен воден обект р.Рибине, с.Девене.
09.11.2015 Съобщение съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.46, ал.1, т.1, буква "а" и чл.52, ал.1, т.3, буква "б" от ЗВ за процедура за разрешително за ползване на повърхностен воден обект с цел за аквакултури и свързаните с тях дейности от концесионер на яз."ЕНЕВА".
25.09.2015 Съобщение на Басейнова дирекция съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.44, ал.1 и  ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за процедура за разрешително за водовземане от подземни води ТК-БИОС-Талвег-Баница.
06.08.2015 Съобщение на Басейнова дирекция съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.75 от ЗВ за изменение разрешително за водовземане от подземни води от порови води в Кватернера-Врачански пороен конус от ТК "ТК-Беана-Враца".
08.06.2015 Съобщение на Басейнова дирекция съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.44, ал.1 и  ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ за водовземане от порови води в Кватернера-Врачански пороен конус.
13.05.2015 Съобщение на Басейнова дирекция съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.46 от ЗВ за заустване на отпадъчни води в р.Лева.
27.03.2015 Съобщение на Басейнова дирекция съгл. чл.62а, ал.1 във връзка с чл.75 от ЗВ от АЕЦ Козлодуй ЕАД
22.08.2013 Предложение до ЕТ "АНИ БОР-БОРИС ПЕТРОВ"