Бизнес информация

Цялата отговорност за съдържанието на публикациите се носи от подателите на съобщенията /писмата/ е-мейлите и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Община Враца. Община Враца не носи отговорност и за непълно или неподходящо предаване на информацията, както и за вреди, получении вследствие на нея.

 

 

* * *

28.04.2017     ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ И ИЗДАВАНЕ НА СЕРФИТИКАТ КЛАС В.

* * *

27.04.2015 Покана от Министерството на образованието и научните изследвания на Румъния чрез националния орган за научни изследвания и иновации (ANSI) и Министерството на образованието и науката България. 

* * *

 

 

08.01.2015 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНТЕРЕС ОТ КАНАДСКИ ФИРМИ 

* * *

 Покана от Българска Транспортна Камара

* * *

ПОКАНА 
ДО  УЧИЛИЩА, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА, ОРГАНИЗАЦИИ, ИНСТИТУЦИИ И ИНДИВИДУАЛНИ УЧАСТНИЦИ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИДЕИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

* * *

Информационен ден за представяне пред бизнеса на процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 

1. Покана за участие
2. Програма
3. График информационна кампания
4. На вниманието на медиите
5. Регистрационна форма

  

 

 Форум на австрийски фирми

Austria Showcase „Техника за околната среда”

29 март 2012, София

Покана за участие

Програма

Списък на участниците

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

 

 

ТРИДНЕВЕН СЕМИНАР Фирмено конкурентно разузнаване. Фирмена и корпоративна сигурност и безопасност.

Интербалкански Изложбен Търговски Център

Европейска мрежа за предприемачество

EEN Newsletter, no 204 / 2-2012 

EEN Newsletter, no 205 / 3-2012

EEN Newsletter, no 211 / 09-2012

EEN Newsletter, no 212 / 10-2012

EEN Newsletter, no 213 / 11-2012

EEN Newsletter, no 214 / 12-2012

EEN Newsletter, no 215 / 13-2012

EEN Newsletter, no 216 / 14-2012

EEN Newsletter, no 217 / 15-2012

EEN Newsletter, no 218 / 16-2012

EEN Newsletter, no 219 / 17-2012

EEN Newsletter, no 221 / 19-2012

EEN Newsletter, no 224 / 22-2012

EEN Newsletter, no 225 / 23-2012

EEN Newsletter, no 231 / 29-2012

EEN Newsletter, no 232 / 30-2012

EEN Newsletter, no 234 / 32-2012

EEN Newsletter, no 235 / 33-2012

EEN Newsletter, no 237 / 35-2012

EEN Newsletter, no 295 / 46-2013

 

Програма за обмен на банери 

КУРС НА ТЕМA:"ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРОДУКТИТЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И МАРКИРОВКА"  
СОФИЯ – 25.01.2012 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА БИЗНЕС СЪТРУДНИЧЕСТВО от Financial Solutions®

Оферта от ERSAY INTERNATIONAL FORWARDING & TRADE CO.LTD

Как да създадем фирма в Румъния

 

 

  Информационен бюлетин по програма ТГС България - Румъния

Български език

Румънски език

 

* * *

Информация за фирма Модпак систем - Румъния

 

10.02.2015 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНТЕРЕС ОТ КОМПАНИЯ ДОЗА ГРАН ООД (РУСИЯ)

* * *