Европейски програми

 

ОП "Развитие на човешките ресурси"

http://ophrd.government.bg/

ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"

http://www.opcompetitiveness.bg/

ОП "Регионално Развитие"

http://www.bgregio.eu/

ОП "Техническа Помощ"

http://www.eufunds.bg/document/198

ОП "Околна Среда"

http://ope.moew.government.bg/bg/info

ОП "Административен Капацитет"

http://www.opac.government.bg/

ОП "Транспорт"

http://www.optransport.bg/