Съобщения, обяви и друга полезна информация

 

mail  Заповеди, съобщения и уведомления по чл.99б от Закона за гражданската регистрация  mail


ОБЯВЛЕНИЕ

на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ и чл. 28, ал. 2 от АПК

Община Враца обявява, че е постъпил проект за изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за обект: „Разширение на нов гробищен парк, гр. Враца “, с цел промяна предназначението на засегнатите имоти, съгласно утвърдена с Решение № КЗЗ-03 / 29.02.2024 г. на Комисията за земеделските земи площадка за проектиране, с което се засяга общо около 91 779 кв. м. земеделска земя. Засегнатите имоти в землището на гр. Враца са поземлени имоти с идентификационни номера по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Враца, както следва: 12259.912.15, 12259.912.16, 12259.912.17, 12259.912.18, 12259.912.19, 12259.912.20, 12259.912.21, 12259.912.22, 12259.912.27, 12259.912.28, 12259.912.29, 12259.912.30, 12259.912.31, 12259.912.32, 12259.912.33, 12259.912.34, 12259.912.35, 12259.912.48. Проектът е изложен в стая 2, етаж 1 в сградата на Община Враца. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от обявлението на настоящото съобщение заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план, с посочени данни за подателя, адрес, телефон/факс и електронна поща за връзка. Същите се адресират до общинската администрация, като могат да бъдат внесени в „Център за административно обслужване“ в сградата на Община Враца (ул. „Стефанаки Савов“ № 6, ет. 1) или изпратени на e-mail: obshtinavr@b-trust.org в срок до 17:00 часа на 10.06.2024 г.


ОБЯВЛЕНИЕ

на основание чл. 28, ал. 2 от АПК и чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

Община Враца обявява, че със Заповед № 834 / 22.05.2024 г. на Кмета на Община Враца е разрешено изработването на проект за Частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ЧИПУП-ПР) за връщането на УПИ I-54, кв. 193, по плана на Централна градска част, гр. Враца, в граници, съвпадащи с кадастралните такива на поземлен имот с идентификатор № 12259.1020.54 по КККР на гр. Враца, по реда на чл. 208, ал. 1, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 1 от Закон за устройство на територията (ЗУТ).


СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА ВРАЦА

до собствениците на засегнати имоти, находящи се в землището на с. Чирен, Община Враца, за учредяване на сервитутни права

Относно: Приети пазарни оценки за парични обезщетения на собствениците на земеделски имоти, засегнати от сервитута на трасе за обект: „Разширение на капацитета на ПГХ „Чирен“ – сондажен фонд“, през землището на с. Чирен, община Враца, област Враца, с възложител „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София

Приложение №1: Заявление до Кмета на Община Враца
Регистър на засегнати имоти в землището на с. Чирен


СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА ВРАЦА

до собствениците на засегнати имоти, находящи се в землищата на с. Девене, с. Три кладенци и с. Чирен, Община Враца, за учредяване на сервитутни права

Относно: Приети пазарни оценки за парични обезщетения на собствениците на земеделски имоти, засегнати от сервитута на трасе за обект: Газопровод свързващ ПГХ „Чирен“ със съществуващата газопроводна мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД в района на село Бутан“, през землищата на с. Девене, с. Три кладенци и с. Чирен, община Враца, област Враца, с възложител „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София

Приложение №1: Заявление до Кмета на Община Враца
Таблица №1 – обезщетения на собственици на засегнати имоти в землището на с. Девене;
Таблица №2 – обезщетения на собственици на засегнати имоти в землището на с. Три кладенци;
Таблица №3 – обезщетения на собственици на засегнати имоти в землището на с. Чирен.


ОБЯВА

Община Враца кани всички заинтересовани страни да вземат участие в

Публично обсъждане във връзка с планирането на социалните услуги на национално ниво след изготвен Анализ на потребностите на национално ниво от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво

 

Община Враца,

на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ,

СЪОБЩАВА,

че е изработен проект за Подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП–ПП) за обект: "Разширение на капацитета на ПГХ Чирен - сондажен фонд", на територията на землището на с. Чирен, община Враца, област Враца

 

 

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА ВРАЦА

На основание чл. 124б, ал. 3, Община Враца

СЪОБЩАВА,

че е издадена Заповед № РД-02-15-139 / 26.09.2023 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството за разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Разширение на капацитета на „ПГХ Чирен“ – сондажен фонд“, на територията на землището на с. Чирен, община Враца, област Враца.

 

ПPOEKT „Зелена Враца - мисията е възможна!“

 

Уведомления от „Булгартрансгаз“ ЕАД до заинтересовани страни и общественост на територията на с.Чирен, община Враца, относно започване на строителни дейности на територията на с. Чирен, във връзка с реализация на обект: „Разширение на капацитета на ПГХ „Чирен“ - надземна част“, в землището на с. Чирен, община Враца, и Разрешение за строеж №РС-48/30.06.2023 г., с възложител „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София.

 

Заповед № РД-02-15-88 / 23.06.2023 г. за разрешаване изработването на проекти за ПУП за всички имоти, засегнати от новопроектираното трасе на железопътен учатък „Мездра – Медковец“ (включително имоти, засегнати от трасетата на новите и подлежащите на изместване мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура).

 

Обява от "Булгартранзгаз" ЕАД до заинтересовани лица и общественост на територията на с. Чирен, на основание чл.161 и чл.161а от Закона за културното наследство, във връзка реализирането на обект "Газопровод свързващ ПГХ "Чирен" със съществуваща газопреносна мрежа на "Булгартранзгаз" ЕАД в района на с. Бутан", който е тясно свързан с постигане на целите за Разширение капацитета на ПГХ "Чирен"

 

Заповед за въвеждане на временна организация на движение във връзка с провеждането на НФС "Леденика" 2023

 

Решение №360 от 11.05.2023 г. на Министерски съвет на Република България, с което се отчуждават имот и част от имот – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на технологични площадки на компресорна станция „Чирен“ и факелно съоръжение от обект: Разширение на капацитета на ПГХ „Чирен“ - надземна част“, в землището на с. Чирен, община Враца, с възложител „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София

 

Решение №359 от 11.05.2023 г. на Министерски съвет на Република България, с което се отчуждават имот и част от имот – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на технологична площадка на компресорна станция „Чирен“ и на обслужваща техническа инфраструктура – Пътна връзка към технологична площадка на компресорна станция „Чирен“ от обект: Разширение на капацитета на ПГХ „Чирен“ - надземна част“, в землището на с. Чирен, община Враца, с възложител „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София

 

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА ВРАЦА
ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗАСЕГНАТИ ИМОТИ, НАХОДЯЩИ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЧИРЕН, ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА СЕРВИТУТНИ ПРАВА

Относно: Приети пазарни оценки за парични обезщетения на собствениците на земеделски имоти, засегнати от сервитута на трасе за обект: Разширение на капацитета на ПГХ „Чирен“ - надземна част“, през земи от общинския поземлен фонд в землището на с. Чирен, община Враца, с възложител „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София

 

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА ВРАЦА

Община Враца с ъ о б щ а в а, че е изготвено изменение на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) и е изработен проект за Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Преносни газопроводи високо налягане с АГРС от ПГХ „Чирен“ до гр. Козлодуй и гр. Оряхово и план-схема за електрозахранване на ЛКВ „Манастирище“, на територията на землището на с. Чирен, с. Девене и с. Три кладенци, община Враца. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите лица могат да се запознаят с проектната документация в стая № 2, ет. 1 в Община Враца и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

 

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА ВРАЦА
ДО ЖИТЕЛИТЕ НА с. Веслец, с. Върбица, с. Голямо Пещене, с. Горно Пещене, с. Костелево, с. Лютаджик, с. Мало Пещене, с. Мраморен, с Паволче, с. Три кладенци и с. Челопек, общ. Враца - СЪОБЩЕНИЕ ОТ СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР – ГР. ВРАЦА

Във връзка с постъпило съобщение вх. № 2400-2163(6)/10.02.2023 г. от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Враца, относно започване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за урбанизираните територии в землищата на с. Веслец, с. Върбица, с. Голямо Пещене, с. Горно Пещене, с. Костелево, с. Лютаджик, с. Мало Пещене, с. Мраморен, с Паволче, с. Три кладенци и с. Челопек, общ. Враца, открито със Заповед № РД-16-90/30.12.2022 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, обнародвана в ДВ, брой 14 от 10.02.2023 г. В срок до 30 дни от обнародването на заповедта, собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти в съответствие с актовете си за собственост.

Приложение: Съобщение вх. № 2400-2163(6)/10.02.2023 г.

 

Заповед № РД-02-15-8/17.01.2023 г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството

 

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА ВРАЦА
ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ, НАХОДЯЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА С. ВЕСЛЕЦ, С. ВЪРБИЦА, С. ГОЛЯМО ПЕЩЕНЕ, С. ГОРНО ПЕЩЕНЕ, С. КОСТЕЛЕВО, С. ЛЮТАДЖИК, С. МАЛО ПЕЩЕНЕ, С. МРАМОРЕН, С. ПАВОЛЧЕ, С. ТРИ КЛАДЕНЦИ И С. ЧЕЛОПЕК, ОБЩИНА ВРАЦА, ОБЛАСТ ВРАЦА

В Община Враца постъпи Заповед № РД-16-90 / 30.12.2022 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с която се открива производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за урбанизираните територии на с. Веслец, с. Върбица, с. Голямо Пещене, с. Горно Пещене, с. Костелево, с. Лютаджик, с. Мало Пещене, с. Мраморен, с. Паволче, с. Три кладенци и с. Челопек, община Враца, област Враца.
Графикът за извършване на дейностите ще бъде обявен допълнително.
На основание чл. 35, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, Заповедта е изпратена за обявяване в сградите на кметства, читалища и други подходящи места с публичен достъп.

Приложение: Заповед № РД-16-90 / 30.12.2022 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА ВРАЦА
ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗЕМИ, НАХОДЯЩИ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА  ГРАД ВРАЦА, ЗАСЕГНАТИ ОТ СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ГАЗОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ „ВРАЦА – 1“ В УЧАСТЪКА НА КРАНОВ ВЪЗЕЛ 4 ДО ПГХ „ЧИРЕН“.

 

Протоколно определение № 76 от 11.05.2022 г. по НОХД № 204/2022 г. на Районен съд - гр. Бяла Слатина

 

ПРОТОКОЛ № 1 от заседание на комисия, определена със Заповед № 323 от 25.02.2022 г. на кмета на Община Враца за провеждане на процедура за подбор на външни членове на одитен комитет в Община ВрацаОБЩИНА ВРАЦА НАБИРА ДОБРОВОЛЦИ за участие в предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последствията от тях


Обявление за провеждане на процедура за подбор на външни членове на одитен комитет в Община Враца
Съобщение от Община Враца до собствениците на засегнати имоти, находящи се в землищата на гр. Враца и с. Чирен, за учредяване на сервитутни права


 

Поради извършващата се реконструкция на Телефонната централа в Община Враца, Ви уведомяваме, че временно контакт ще се осъществява на следните телефони: 

092/62 25 86 – Горещ телефон за сигнали на граждани; 
092/66 31 22 – Секретар на Община Враца; 
092/62 21 95 – Отдел „Гражданско състояние”; 
092/62 03 18 – Дирекция „Местни данъци и такси”.

 електронна поща obshtinavr@b-trust.org.


Община Враца се извинява за причиненото неудобство.

 

ПОКАНА ОТ ОБЩИНА ВРАЦА

Към потенциален инвеститор за изграждането на Административно-търговски център в УПИ II 181, кв.1, ЦГЧ, с идентификатор 12259.1020.181, по плана на гр.Враца.

 

ОП „СПОРТ И ТУРИЗЪМ” – ВРАЦА 

Спортен к-с ”Хр.Ботев, тел. 092/62-72-63;

РАЗПИСАНИЕ ЗА ДВИЖЕНИЕ НА АТРАКЦИОННО ВЛАКЧЕ    

 

Работно време «Водно шоу» -
фонтаните зад паметника на Христо Ботев

Лятно време – всеки петък и събота от 21:45

При възникнали обстоятелства и промяна на прожекциите, Община Враца уведомява гражданите в социалните мрежи и профилите на Община Враца.

 

Писмо от Министерството на енергетиката относно стартиране на проект за битова газификация.

 

Съобщение на община Враца за парк Руски

1-9    2-9    3-9    4-9    5-9    6-9    7-9    8-9 

 * * * * *

Община Враца уведомява жителите и гостите на града, че от 1 август 2017 г. са в сила нови условия за пътуване на граждани с превозните средства на „Тролейбусен транспорт– Враца“ ЕООД, съгласно приети с Решение № 501 по Протокол № 36/27.06.2017 г. на Общински съвет – Враца изменения и допълнения в НАРЕДБА ЗА ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И УСЛОВИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ С ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, СОБСТВЕНОСТ НА „ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ – ВРАЦА” ЕООД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВРАЦА

 

 * * * * *

     Актуална информация за предстоящи планови ремонти и прекъсване на електроподаването на територията на община Враца

 

           


Стремежът на ЧЕЗ Разпределение за непрестанно повишаване на качеството на обслужване, нарастващите изисквания на потребителите, все по-бързо развиващите се онлайн технологии и нуждата от бърза и точна информация за работещите от вкъщи, доведоха до необходимостта от създаването на по-достъпна система за уведомяване за планираните прекъсвания на електрозахранването, изпълнявани от компанията.  В тази връзка дружеството разработи секция на сайта си, в която всеки потребител, въвеждайки своя клиентски номер, може да види планираните за след 48 часа изключвания - Справка аварии и планирани ремонти (cez.bg).  Системата е напълно автоматизирана, предоставя информация за конкретните обекти, които интересуват клиентите, и спестява време. В същата секция всеки потребител може да се информира, както и до момента, какви са текущите прекъсвания, причините за тях и очаквано време за възстановяване на електрозахранването, без да е необходим клиентски номер.

В тази връзка Ви информираме, че преустановяваме познатия до момента начин за обявяване на планираните прекъсвания и до Вас повече няма да бъдат изпращани файлове с графици. За улеснение на клиентите ЧЕЗ Разпределение ще публикува предстоящите планирани прекъсвания ежедневно в обобщен вид в Енергетика, Екология, Икономика - Информационен портал (3e-news.net) и  Информационна Агенция "Фокус" (focus-news.net). При необходимост от информация на хартиен носител, същите могат да бъдат принтирани от сайта на дружеството, секция „Графици“ - Графици | начало (cez-rp.bg).