Актуална информация ОС

Съобщение за изслушването на кандидатите за съдебни заседатели към Районен съд – Враца и Окръжен съд – Враца

 

График за заседанията на постоянните комисии във връзка с обсъждане материалите за заседанието на Общински съвет – Враца, свикано на  12.10.2023 г. от 10:00 ч.

 

Списък на одобрените проекти за финансиране от фонд „Култура” - 2023 г.

 

ПРАВИЛА за условията и реда за провеждане на процедура за определяне на съдебни заседатели към Районен съд – Враца и Окръжен съд – Враца

 

Покана от Управителния съвет на Общински фонд „Култура“ относно обявяване на конкурс за финансова подкрепа на проекти в областта на културата, културни прояви и любителско изкуство на творци и организации, живеещи и осъществяващи дейност на територията на Община Враца

 

Покана за обществена консултация във връзка с приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца

 

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА  НА ОБЩИНА ВРАЦА ЗА 2022 г.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2022 ГОДИНА

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА 2023

 

Покана за обществена консултация във връзка с приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организация на движението при кратковременно платено паркиране – „Синя зона“ – гр. Враца

 

Обява за публично обсъждане на "Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет"

 

Покана за обществена консултация във връзка с приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца


Списък на одобрените проекти за финансиране от фонд „Култура” - 2022 г.

 

Покана от Управителния съвет на Общински фонд „Култура“, относно обявяване на конкурс за финансова подкрепа на проекти в областта на културата, културни прояви и любителско изкуство на творци и организации, живеещи и осъществяващи дейност на територията на Община Враца и други такива, чието творчество е свързано с историята, бита и културата на Община Враца

 

Списък на одобрените проекти за финансиране от фонд „Култура”

 

Списък на класираните за финасиране проекти по „Малки граждански инициативи 2022”

 

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА  НА ОБЩИНА ВРАЦА ЗА 2021 г.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОДИНА

 

Списък на одобрените проекти за финансиране от фонд „Култура” за 2022 г.

 

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ ФОНД „КУЛТУРА”, РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА В ОБЩИНА ВРАЦА

 

Покана за обществена консултация във връзка с изменение и допълнение на Правилник за символите, празниците и наградите на Община Враца, което ще се проведе на 30 май 2022 г., от 16:00 ч., в Конферентната зала на Общински съвет – Враца.

 

Покана за участие в конкурс за финансова подкрепа на проекти в областта на културата, културни прояви и любителско изкуство на творци и организации, живеещи и осъществяващи дейност на територията на Община Враца и други такива, чието творчество е свързано с историята, бита и културата на Община Враца

 

Правила за кандидатстване с проекти на „Малки граждански инициативи 2022”

 

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ във връзка с приемане на първо четене на Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородени и / или осиновени деца на територията на община Враца

 

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ във връзка с приемане на  Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на  територията на община Враца.

 

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ във връзка с приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Враца.

 

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ във връзка с приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Враца

ПРОТОКОЛ от проведена обществена консултация във връзка с приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Враца

 

Списък на одобрените проекти за финансиране от Фонд "Култура"

 

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА  НА ОБЩИНА ВРАЦА ЗА 2020 г.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2020 ГОДИНА

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС за финансова подкрепа на проекти в областта на културата, културни прояви и любителско изкуство на творци и организации, живеещи и осъществяващи дейност на територията на Община Враца и други такива, чието творчество е свързано с историята, бита и културата на Община Враца

 

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ във връзка с Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Враца в търговските дружества (Приета с Решение № 46/21.02.2008 година на ОбС Враца; изм. и доп. с Решение №327/19.02.2009г.; изм. и доп. с Решение №480/13.10.2009г., изм. и доп. с Решение №650/04.05.2010г., изм. и доп. с Решение № 786/29.07.2014г.).

Правила за кандидатстване с проекти на „Малки граждански инициативи 2021”

Покана за кандидатстване с проекти на "Малки граждански инициативи 2021"
Предложение за приемане на правила и откриване на процедура за кандидатстване с проекти на "Малки граждански инициативи 2021"

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА 2022

 

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ 
ввъв връзка с Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища. Обществената консултация ще се проведе на 21 декември 2020 г., от 17.00 ч., в Конферентната зала на Общински съвет – Враца.

 

Покана от Общински фонд "Култура"
Документи за кандидатстване към Общински фонд "Култура"

 

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ 
във връзка с приемане на първо четене на Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородени и/или осиновени деца на територията на община Враца, и приемане на Правилник за изменение и допълнение на  Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Обществената консултация ще се проведе на 16 ноември 2020 г., от 17.00 ч., в Конферентната зала на Общински съвет – Враца.

 

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА  НА ОБЩИНА ВРАЦА ЗА 2019 г.ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОДИНА

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА 2020

 

„Малки граждански инициативи 2020”

ПРАВИЛА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТИ НА „МАЛКИ ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ 2020”

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ за условията, при които финансовите средства се възстановяват

ДЕКЛАРАЦИЯ за устойчивост и последваща експлоатация на проекта

 

ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА СПИСЪКА ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ ОКРЪЖЕН СЪД – ВРАЦА

ПРАВИЛА

СЪОБЩЕНИЕ

Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели към Окръжен съд – Враца ще се проведе на 23.01 2020 г. от 17,30 часа в ст. №80 в Община Враца.

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ, ДОПУСНАТИ ДО ИЗСЛУШВАНЕ

 

ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА СПИСЪКА ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ РАЙОНЕН СЪД – ВРАЦА

СЪОБЩЕНИЕ

Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели към Районен съд – Враца ще се проведе на 18 декември 2019 г. от 16,00 часа в ст. №80 в Община Враца.

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ, ДОПУСНАТИ ДО ИЗСЛУШВАНЕ

 

ПРАВИЛА за условията и реда за провеждане на процедура за допълване на списъка за съдебни заседатели към Районен съд – Враца

 

ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ ОКРЪЖЕН СЪД – ВРАЦА И РАЙОНЕН СЪД – ВРАЦА

ПРАВИЛА

Документи за кандидатстване  за съдебни заседатели за Окръжен съд – Враца

Документи за кандидатстване  за съдебни заседатели за Районен съд – Враца

Заявление за кандидатстване

Декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 и чл.69, ал.2 от ЗСВ

Заявление за кандидатстване

Декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 и чл.69, ал.2 от ЗСВ

СЪОБЩЕНИЕ

Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели към Районен съд – Враца и Окръжен съд – Враца ще се проведе на 20 септември 2019 г. от 10,00 часа в Конферентната зала на Община Враца.

СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ, ДОПУСНАТИ ДО ИЗСЛУШВАНЕ

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА 2019