Предстоящо заседание

 

ДО                                                                        Регистр.индекс и дата:
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ                           9100-980/14.08.2020 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА                         
        

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
                                                                         

                                                                                          СВИКВАМ

общинския съвет на редовно заседание на 25.08.2020 година от 10,00 часа в Концертната зала на Община Враца при следния

                                                                              ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

1. Питания на общински съветници.
2. Даване съгласие за ползване на платен годишен отпуск от Председателя на Общински съвет – Враца.
  Докладва: д-р Владимир Христов
  Председател на Общински съвет

3. Даване на съгласие за безвъзмездно учредяване право на надстрояване и пристрояване в полза на „Комплексен онкологичен център – Враца“ ООД.
  Докладва: д-р Владимир Христов
  Председател на Общински съвет

4. Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности.
  Докладва: д-р Иво Ралчовски
  Общински съветник

5. Даване съгласие за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала за извършване на изследвания и дейности по асистирана репродукция при безплодие.
  Докладва: д-р Иво Ралчовски
  Общински съветник

6. Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на лица, семейства и домакинства от Община Враца, пострадали при бедствия, аварии и пожари по утвърдени правила на Постоянната комисия по транспорт, обществен ред, сигурност, бедствия и аварии.
  Докладва: Васил Василев
  Общински съветник

7. Извършени промени по бюджета на Община Враца към 30.06.2020 г. 

Приложение 1             Приложение 2                Приложение 3                 Приложение 4                    

Приложение 5             Приложение 6                 Приложение 7                Приложение 8   

  Докладва: Калин Каменов
  Кмет на Община Враца

8. Предложение за отсрочване на задължения за данък върху недвижими имоти, данък върху превозните средства и такса за битови отпадъци на МБАЛ „Христо Ботев“ АД Враца.
  Докладва: Калин Каменов
  Кмет на Община Враца
9.  Допускане изработването на проект за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението на земеделска земя, поземлен имоти с идентификатор № 12259.646.123 находящ се в м. „Гладно поле“, землището на гр. Враца и обособяването му в нов урегулиран поземлен имот с предназначение „за автокъща, автосервиз и автомивка“, както и регламентиране на застрояването в устройствена зона „Оо“.            
  Докладва: Калин Каменов
  Кмет на Община Враца

10.  Даване на съгласие за допускането изработването и одобряване на проект за Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ЧИПУП-ПРЗ) с оглед обособяване на вътрешноквартална улица с прилежащи паркоместа и обособяването на нов урегулиран поземлен имот с предназначение „За гаражи“.      
  Докладва: Калин Каменов
  Кмет на Община Враца

11.  Прекратяване на Договор №1/01.11.2006 г. за предоставяне на концесия на поземлен имот с идентификатор 20376.198.284 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Девене, представляващ язовир „Три кладенци“, находящ се в местност „Обреща“, землището на с. Девене, община Враца, с концесионер „Велислав Петков“ ЕООД, ЕИК 106619245.
  Докладва: Калин Каменов
  Кмет на Община Враца

12.  Прекратяване на Договор №7/01.10.2006 г. за предоставяне на концесия на поземлен имот с идентификатор 20376.193.297 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Девене, представляващ язовир „Девене“, находящ се в местност „Край село“, землището на с. Девене, община Враца, с концесионер „АКВАМАРТИ“ ЕООД, ЕИК 204126589.
  Докладва: Калин Каменов
  Кмет на Община Враца

13.  Предложение за безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на поземлен имот с идентификатор 20376.198.284 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Девене, представляващ язовир „Три кладенци“, находящ се в местност „Обреща“, землището на с. Девене, община Враца.      
  Докладва: Калин Каменов
  Кмет на Община Враца

14. Предложение за безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на поземлен имот с идентификатор 20376.193.297 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Девене, представляващ язовир „Девене“, находящ се в местност „Край село“, землището на с. Девене, община Враца .                                       
  Докладва: Калин Каменов
  Кмет на Община Враца
    
15. Предоставяне безвъзмездно за управление на „Общински съвет по наркотичните вещества“ – Враца, на част от недвижим имот, публична общинска собственост, представляващ помещение в сграда с идентификатор 12259.1022.41.1 по Кадастралната карта на гр.Враца, находяща се на ул. “Зорница“ № 4, гр.Враца.               

  Докладва: Калин Каменов
  Кмет на Община Враца

16. Промяна в структурата на ОП „Спорт и туризъм”.

  Докладва: Калин Каменов
  Кмет на Община Враца

17. Кандидатстване на Община Враца с проектно предложение “Екологични и рециклиращи образователни институции” по Открита покана № 2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“, Резултат 3 „Подобрено управление на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“ на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“.

 Приложение 1           Приложение 2               Приложение 3

  Докладва: Калин Каменов
  Кмет на Община Враца

18. Съгласие за издаване на „Запис на заповед” от Кмета на община Враца за обезпечаване на авансово плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР) 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне BG05M9OP001-2.062 “Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения” - Приоритетна ос № 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” на Оперативната програма за изпълнение на проект “Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения”.
  Докладва: Калин Каменов
  Кмет на Община Враца

19.  Питания на граждани.
20.  Разни.   

Допълнително предложение № 1. Даване на съгласие за допускане изработването и одобряването на проект за Подробен устройствен план-изменение план за регулация и застрояване
  Докладва: Калин Каменов
  Кмет на Община Враца

Допълнително предложение № 2. Даване на съгласие за промяна в собствеността на общински път VRC 1089 / Ребърково-Своге/-Люти брод-Челопек-/III-1004/ в участъка от км. 2+ 100 до км. 6 + 615, преминаващ през територията на община Враца
  Докладва: Калин Каменов
  Кмет на Община Враца

Допълнително предложение № 3. Определяне начина на гласуване на редовно годишно общо събрание на акционерите в МБАЛ „Христо Ботев” АД – гр. Враца, насрочено за 28.09.2020 г. 

 Приложение 1

  Докладва: д-р Владимир Христов
  Председател на Общински съвет – Враца


*Забележка: Приложенията по т. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, и 16, са на разположение в стая 80 на Община Враца.
         

 

С уважение,
д-р Владимир Христов
Председател на Общински съвет – Враца