Търгове и конкурси

18.11.2020

18.11.2020 г. от 14.00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост

10.11.2020

10.11.2020 г. от 10.00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински павилиони

25.11.2020

25.11.2020 г. от 14.00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост

11.11.2020

11.11.2020 г. от 14.00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост

05.11.2020

05.11.2020 г. от 14:00 ч. Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост

03.11.2020

03.11.2020 г. от 14:00 ч. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост – самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 12259.1020.181.2 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Враца, представляваща „Административно-търговски център“

23.10.2020

23.10.2020 г. от 09:45 ч. Публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 20006, отдел 386 подотдел „п“ - неустроен, в землището на село Голямо Пещене – ССФ - общинска собственост

23.10.2020

23.10.2020 г. от 09:30 ч. Публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 20005, отдел 329 подотдел „б1“, в землището на село Върбица – ССФ - общинска собственост

23.10.2020

23.10.2020 г. от 09:15 ч. Публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 20003, отдел 262 подотдел „п“ и отдел 392 подотдел „г“, в землищата на село Костелево и село Вировско – ССФ - общинска собственост

23.10.2020

23.10.2020 г. от 09:00 ч. Публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 20001, отдел 267 подотдел „ф2“ и отдел 363 подотдел „ч3“ землище на град Враца – горска територия – общинска собственост

28.09.2020

28.09.2020 г. от 09:45 ч. Публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 20006, отдел 386 подотдел „п“ - неустроен, в землището на село Голямо Пещене – ССФ - общинска собственост. на 28.09.2020 г. от 09:45 ч.

28.09.2020

28.09.2020 г. от 09:30 ч. Публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 20005, отдел 329 подотдел „б1“, в землището на село Върбица – ССФ - общинска собственост на 28.09.2020 г. от 09:30 ч.

28.09.2020

28.09.2020 г. от 09:15 ч. Публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 20003, отдел 262 подотдел „п“ и отдел 392 подотдел „г“, в землищата на село Костелево и село Вировско – ССФ - общинска собственост на 28.09.2020 г. от 09:15 ч.

28.09.2020

28.09.2020 г. от 09:00 ч. Публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 20001, отдел 267 подотдел „ф2“ и отдел 363 подотдел „ч3“ землище на град Враца – горска територия – общинска собственост на 28.09.2020 г. от 09:00 ч.

17.09.2020

17.09.2020 г. от 14:00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост

14.09.2020

14.09.2020 г. от 14:00 ч. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост – самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 12259.1020.181.2 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Враца, представляваща „Административно-търговски център“

06.08.2020

06.08.2020 г. от 14:00 ч. Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост

29.07.2020

29.07.2020 г. от 10:00 ч. Публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 20006, отдел 386 подотдел „п“ - неустроен, в землището на село Голямо Пещене – ССФ - общинска собственост.

29.07.2020

29.07.2020 г. от 09:45 ч. Публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 20005, отдел 329 подотдел „б1“, в землището на село Върбица – ССФ - общинска собственост

29.07.2020

29.07.2020 г. от 09:30 ч. Публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 20004, отдел 228 подотдел „ч“ и отдел 391 подотдели „ю“ и „я“, в землището на село Горно Пещене – ССФ - общинска собственост

29.07.2020

29.07.2020 г. от 09:15 ч. Публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 20003, отдел 262 подотдел „п“ и отдел 392 подотдел „г“, в землищата на село Костелево и село Вировско – ССФ - общинска собственост

29.07.2020

29.07.2020 г. от 09:00 ч. Публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 20001, отдел 267 подотдел „ф2“ и отдел 363 подотдел „ч3“ землище на град Враца – горска територия – общинска собственост

07.07.2020

23.07.2020 г. от 10.00 часа публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост – самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 12259.1020.181.2 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Враца, представляваща „Административно-търговски център“, находяща се в УПИ II 181, кв. 1, ЦГЧ, град Враца, с административен адрес: ул. “Лукашов“ № 5, конкретизирани по местоположение, предназначение, площ и начална тръжна месечна наемна цена в Приложение № 1 към настоящата заповед, съгласно Решение № 60 по Протокол № 5/28.01.2020 г. на Общински съвет – Враца.

04.06.2020

25.06.2020 г. от 10.00 часа Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост

03.06.2020

24.06.2020 г. от 10.00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински павилиони

29.05.2020

19.06.2020 г. от 10.00 часа Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост

22.05.2020

16.06.2020 г. от 10.00 часа Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот, представляващ терен – част от УПИ I, кв. 209, ж.к. „Околчица“, град Враца, с площ от 126 кв.м., предвиден за обособяване на 7 /седем/ броя паркоместа

22.05.2020
17.06.2020г.от 10.00 часа - Търг с явно наддаване зем. земи от ОПФ

15.05.2020

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 20002, отдел 264 подотдели „а“ и „в“, и отдел 363 подотдели „и“ и „п“, землище на град Враца – горска територия – общинска собственост

15.05.2020

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 20001, отдел 267 подотдел „ф2“ и отдел 363 подотдел „ч3“ землище на град Враца – горска територия – общинска собственост

 

08.05.2020
28.05.2020 г. от 14.00 часа Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост
  На основание  чл. 35, ал. 1 от Закона за общинска собственост, чл. 35, чл. 51 и  чл. 52 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Програма за управление и ...

05.05.2020
27.05.2020 г. от 10.00 часа Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост, представляващи пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд
 З А П О В Е Д № 837/05.05.2020 г. На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, чл. 51, във връзка с чл. 90, ал. 3, при спазване ...

27.02.2020
19.03.2020 г. от 17.00 часа Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост
  Заповеди за спечелилите търга участници №          526          527         528         529         530          531      Заповед ...

24.02.2020
17.03.2020 г. от 17.00 ч. Първи публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински павилиони
  Заповеди за спечелилите търга участници №     491      492      493      494      495       496        497        498   ...

 

АРХИВ Търгове и конкурси