Търгове и конкурси

26.09.2022

13.10.2022 г. от 09:00 ч. Публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 22001, отдел 75, подотдел „е“ - землище на град Враца и отдел 97, подотдел „а“ – землище на село Згориград, община Враца, горски територии – общинска собственост

26.09.2022

13.10.2022 г. от 09:30 ч. Публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 22002, отдел 109, подотдели „в“, „г“ и „д“ - землище на село Згориград, община Враца, горска територия – общинска собственост

26.09.2022

13.10.2022 г. от 10:00 ч. Открит конкурс за изпълнение на дейността: ,,Добив на дървесина (сеч, разкрояване на дървесина по БДС, извоз и рампиране до временен склад )” в обект № 22003, отдел 108, подотдели „з“, „и“, „к“ - землище на село Згориград, и отдел 214, подотдел „д“ - землище на село Оходен, община Враца, горски територии – общинска собственост

20.09.2022

11.10.2022 г. от 14:00 часа Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост

13.09.2022

29.09.2022 г. от 10:00 часа Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост

22.07.2022

17.08.2022 г. от 10:00 часа Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост

09.06.2022

11.07.2022 г. от 10:00 ч. Заповед № 859/ 03.06.2022 г. за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, на спортен обект, публична общинска собственост, представляващ седем броя тенис кортове и 3 броя обслужващи сгради, находящи се в УПИ IV-12 и УПИ V-12, кв. 234, ул.„Васил Кънчов“ по регулационния план на гр. Враца, част от Спортен комплекс „Христо Ботев“, гр. Враца

30.05.2022

21.06.2022 г. от 14:00 часа Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост

20.05.2022

07.06.2022 г. от 10:00 часа публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост

16.05.2022

14.06.2022 г. от 14:00 часа търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от общинския поземлен фонд

16.05.2022

14.06.2022 г. от 10:30 часа търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от общинския поземлен фонд

18.04.2022

10.05.2022 г. от 10:30 ч. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост, представляващи пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, останали ненаети след извършено разпределение по Протокол от 26.04.2021 г.

07.04.2022

28.04.2022 г. от 10.00 ч. Първи публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински павилиони

01.04.2022

19.04.2022 г. от 10:00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост

29.03.2022

15.04.2022 г., от 10:00 часа Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от терени общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи /РИЕ/ по изготвена и одобрена схема от гл. архитект на община Враца

21.03.2022

13.04.2022 г., от 14:00 часа Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост

22.02.2022

10.03.2022 г. от 10:00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост

03.12.2021

20.12.2021 г. от 10:00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост

29.11.2021

17.12.2021 г. от 10.00 ч. Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от терени общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи /РИЕ/. В изпълнение на Заповед № 1775/29.11.2021 г. на Кмета на Община Враца.

23.11.2021

ОТЛОЖЕН!  Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  имоти, общинска собственост. 15.12.2021г.

23.11.2021

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от общинския поземлен фонд на14.12.2021г. от 14.00ч.

23.11.2021

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от общинския поземлен фонд на 14.12.2021г. от 10.00ч.

17.11.2021

09.12.2021 г. от 14:00 ч.  Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти -частна общинска собственост

14.10.2021

10.11.2021 г. от 10:00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост

05.10.2021

27.10.2021 г. от 09:45 ч. Публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 20006, отдел 386 подотдел „п“ - неустроен, в землището на село Голямо Пещене – ССФ - общинска собственост. на 27.10.2021 г. от 09:45 ч.

05.10.2021

27.10.2021 г. от 09:30 ч. Публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 20005, отдел 329 подотдел „б1“, в землището на село Върбица – ССФ - общинска собственост на 27.10.2021 г. от 09:30 ч.

05.10.2021

27.10.2021 г. от 09:15 ч. Публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 21002, отдел 97 подотдел „в“, землище на град Враца – горска територия – общинска собственост на 27.10.2021 г. от 09:15 ч.

05.10.2021

27.10.2021 г. от 09:00 ч. Публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 21001, отдел 75 подотдел „к“ и подотдел „м“, землище на град Враца – горска територия – общинска собственост нa 27.10.2021 г. от 09:00 ч.

23.09.2021

28.10.2021 г. от 14:00 ч. Заповед № 1361/23.09.2021 г. за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 30 (тридесет) години, на спортен обект (картинг-писта), публична общинска собственост, представляващ застроен недвижим имот с идентификатор 12259.1027.24 по Кадастралната карта на гр. Враца, УПИ III, кв. 234, ул. „Васил Кънчов“ по регулационния  план на гр. Враца, целият с площ 64 000 кв.м, актуван с Акт за публична общинска собственост № 471/10.03.2003 г.

15.09.2021

05.10.2021 г. от 10:00 ч. Заповед № 1322/14.09.2021 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински павилиони

20.08.2021

14.09.2021 г. от 10:00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост

18.08.2021

09.09.2021 г. от 14.00 ч. Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост

05.08.2021

05.08.2021 г. от 10.00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост

23.07.2021

23.07.2021 г. от 10.00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост

16.06.2021

16.06.2021 г. от 10.00 ч Втори публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински павилиони

24.06.2021

24.06.2021 г. от 10.00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост

17.06.2021

17.06.2021 г. от 10.00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост

08.06.2021

08.06.2021 г. от 14.00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост

10.06.2021

10.06.2021 г. от 14.00 часа - Търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от общинския поземлен фонд, обявен със Заповед № 667/17.05.2021 г. на Кмета на Община Враца

10.06.2021

10.06.2021 г. от 10.00 часа - Търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от общинския поземлен фонд, обявен със Заповед № 666/17.05.2021 г. на Кмета на Община Враца

12.05.2021

12.05.2021 г. от 09:30 ч. Заповед № 581/23.04.2021 г. на Кмета на Община Враца за откриване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост, представляващи пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, останали ненаети след проведен такъв на 17.02.2021 г.

13.04.2021

13.04.2021 г. от 14.00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост

31.03.2021

31.03.2021г. от 10:00 ч. Заповед № 364/10.03.2021 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински павилиони

26.03.2021

26.03.2021 г. от 10:00 ч. ще се проведе Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост

17.02.2020

17.02.2021 г. от 10:30 ч. ще се проведе Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост, представляващи пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд.

04.12.2020

04.12.2020 г. от 10.00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост

03.12.2020

03.12.2020г. от 10.00 ч. Повторен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински павилиони

27.11.2020

27.11.2020г. от 10.00 ч. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост – самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 12259.1020.181.2 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Враца, представляваща „Административно-търговски център“

18.11.2020

18.11.2020 г. от 14.00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост

10.11.2020

Покана за избор на партньорски организации (НПО, работодатели, държавни и общински училища и детски градини, развиващи дейността си на територията на община Враца) за участие в проект по интегрирана процедура за интеграция на уязвими групи

10.11.2020

10.11.2020 г. от 10.00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински павилиони

25.11.2020

25.11.2020 г. от 14.00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост

11.11.2020

11.11.2020 г. от 14.00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост

05.11.2020

05.11.2020 г. от 14:00 ч. Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост

03.11.2020

03.11.2020 г. от 14:00 ч. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост – самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 12259.1020.181.2 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Враца, представляваща „Административно-търговски център“

23.10.2020

23.10.2020 г. от 09:45 ч. Публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 20006, отдел 386 подотдел „п“ - неустроен, в землището на село Голямо Пещене – ССФ - общинска собственост

23.10.2020

23.10.2020 г. от 09:30 ч. Публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 20005, отдел 329 подотдел „б1“, в землището на село Върбица – ССФ - общинска собственост

23.10.2020

23.10.2020 г. от 09:15 ч. Публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 20003, отдел 262 подотдел „п“ и отдел 392 подотдел „г“, в землищата на село Костелево и село Вировско – ССФ - общинска собственост

23.10.2020

23.10.2020 г. от 09:00 ч. Публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 20001, отдел 267 подотдел „ф2“ и отдел 363 подотдел „ч3“ землище на град Враца – горска територия – общинска собственост

28.09.2020

28.09.2020 г. от 09:45 ч. Публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 20006, отдел 386 подотдел „п“ - неустроен, в землището на село Голямо Пещене – ССФ - общинска собственост. на 28.09.2020 г. от 09:45 ч.

28.09.2020

28.09.2020 г. от 09:30 ч. Публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 20005, отдел 329 подотдел „б1“, в землището на село Върбица – ССФ - общинска собственост на 28.09.2020 г. от 09:30 ч.

28.09.2020

28.09.2020 г. от 09:15 ч. Публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 20003, отдел 262 подотдел „п“ и отдел 392 подотдел „г“, в землищата на село Костелево и село Вировско – ССФ - общинска собственост на 28.09.2020 г. от 09:15 ч.

28.09.2020

28.09.2020 г. от 09:00 ч. Публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 20001, отдел 267 подотдел „ф2“ и отдел 363 подотдел „ч3“ землище на град Враца – горска територия – общинска собственост на 28.09.2020 г. от 09:00 ч.

17.09.2020

17.09.2020 г. от 14:00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост

14.09.2020

14.09.2020 г. от 14:00 ч. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост – самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 12259.1020.181.2 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Враца, представляваща „Административно-търговски център“

06.08.2020

06.08.2020 г. от 14:00 ч. Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост

29.07.2020

29.07.2020 г. от 10:00 ч. Публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 20006, отдел 386 подотдел „п“ - неустроен, в землището на село Голямо Пещене – ССФ - общинска собственост.

29.07.2020

29.07.2020 г. от 09:45 ч. Публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 20005, отдел 329 подотдел „б1“, в землището на село Върбица – ССФ - общинска собственост

29.07.2020

29.07.2020 г. от 09:30 ч. Публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 20004, отдел 228 подотдел „ч“ и отдел 391 подотдели „ю“ и „я“, в землището на село Горно Пещене – ССФ - общинска собственост

29.07.2020

29.07.2020 г. от 09:15 ч. Публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 20003, отдел 262 подотдел „п“ и отдел 392 подотдел „г“, в землищата на село Костелево и село Вировско – ССФ - общинска собственост

29.07.2020

29.07.2020 г. от 09:00 ч. Публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 20001, отдел 267 подотдел „ф2“ и отдел 363 подотдел „ч3“ землище на град Враца – горска територия – общинска собственост

07.07.2020

23.07.2020 г. от 10.00 часа публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост – самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 12259.1020.181.2 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Враца, представляваща „Административно-търговски център“, находяща се в УПИ II 181, кв. 1, ЦГЧ, град Враца, с административен адрес: ул. “Лукашов“ № 5, конкретизирани по местоположение, предназначение, площ и начална тръжна месечна наемна цена в Приложение № 1 към настоящата заповед, съгласно Решение № 60 по Протокол № 5/28.01.2020 г. на Общински съвет – Враца.

04.06.2020

25.06.2020 г. от 10.00 часа Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост

03.06.2020

24.06.2020 г. от 10.00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински павилиони

29.05.2020

19.06.2020 г. от 10.00 часа Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост

22.05.2020

16.06.2020 г. от 10.00 часа Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот, представляващ терен – част от УПИ I, кв. 209, ж.к. „Околчица“, град Враца, с площ от 126 кв.м., предвиден за обособяване на 7 /седем/ броя паркоместа

22.05.2020
17.06.2020г.от 10.00 часа - Търг с явно наддаване зем. земи от ОПФ

15.05.2020

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 20002, отдел 264 подотдели „а“ и „в“, и отдел 363 подотдели „и“ и „п“, землище на град Враца – горска територия – общинска собственост

15.05.2020

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 20001, отдел 267 подотдел „ф2“ и отдел 363 подотдел „ч3“ землище на град Враца – горска територия – общинска собственост

 

08.05.2020
28.05.2020 г. от 14.00 часа Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост
  На основание  чл. 35, ал. 1 от Закона за общинска собственост, чл. 35, чл. 51 и  чл. 52 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Програма за управление и ...

05.05.2020
27.05.2020 г. от 10.00 часа Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост, представляващи пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд
 З А П О В Е Д № 837/05.05.2020 г. На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, чл. 51, във връзка с чл. 90, ал. 3, при спазване ...

27.02.2020
19.03.2020 г. от 17.00 часа Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост
  Заповеди за спечелилите търга участници №          526          527         528         529         530          531      Заповед ...

24.02.2020
17.03.2020 г. от 17.00 ч. Първи публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински павилиони
  Заповеди за спечелилите търга участници №     491      492      493      494      495       496        497        498   ...

 

АРХИВ Търгове и конкурси