Търгове и конкурси

25.04.2024

15.05.2024 г. от 10:00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 /десет/ години, на недвижими имоти, общинска собственост

25.04.2024

15.05.2024 г. от 14:00 ч. Заповед № 669/22.04.2024 г. за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, на недвижим имот, представляващ: открит плувен басейн с трибуни с площ 1000 кв. м., детски басейн – 65 кв. м., сутерен със съоръжения на басейна /част от сграда/ - 240 кв. м. и прилежащи площи - 2400 кв. м., находящ се в поземлен имот с идентификатор 12259.1027.9 по КККР на гр. Враца, Спортен комплекс „Христо Ботев“, публична общинска собственост, актуван с АПОС №1483/10.02.2009 г.

18.04.2024

09.05.2024 г. от 10:00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост.

29.03.2024

25.04.2024 г. от 10:00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост

28.03.2024

19.04.2024 г. от 10:00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост

28.3.2024

24.04.2024 г. от 10:00 ч. Публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи, частна общинска собственост, представляващи строителни материали /павета/, втора употреба – с общо количество около 1454 тона, от които – сиви гранитни павета – 1450 тона и червени павета пясъчник – 4 тона, разпределени по 10 обособени позиции

19.03.2024

23.04.2024 г. от 14:00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост

29.2.2024

20.03.2024 г. от 10:00 часа Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти - общинска собственост

22.2.2024

12.03.2024 г. от 10:00 часа Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти - общинска собственост

01.02.2024

28.03.2024 г. от 14:00 ч. Заповед № 152/29.01.2024 г. за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 30 (тридесет) години, на част с площ 2 380 кв.м. от спортен обект – общински недвижим имот с идентификатор 12259.1027.20 по Кадастралната карта на гр. Враца, УПИ IV-20, кв. 234 по Регулационния план на гр. Враца, целият с площ 7 559 кв.м., находящ се в Спортен комплекс „Христо Ботев“, актуван с Акт за частна общинска собственост №3336/09.08.2019 г.

19.10.2023

15.11.2023 г. от 10:00 часа Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти - общинска собственост

19.10.2023

07.11.2023 г. от 10.00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост

16.10.2023

08.11.2023 г. от 14:00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост

02.10.2023

23.10.2023 г. от 10:30 часа търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от общинския поземлен фонд

26.09.2023

13.10.2023 г. от 10:00 часа Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти - общинска собственост

24.08.2023

19.09.2023 г. от 10:00 ч. Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти, представляващи паркоместа

27.07.2023

07.09.2023 г. от 10.00 часа Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински павилиони

27.07.2023

15.08.2023 г. от 10:00 часа Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти - общинска собственост

18.07.2023

08.08.2023 г. от 14:00 часа Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост

07.07.2023

27.07.2023 г. от 10:30 часа търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от общинския поземлен фонд

09.06.2023

28.06.2023 г. от 10:00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост

18.05.2023

08.06.2023 г. от 10.00 часа Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински павилиони

19.04.2023

16.05.2023 г. от 10:30 часа търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от общинския поземлен фонд

19.04.2023

16.05.2023 г. от 14:00 часа търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от общинския поземлен фонд

19.04.2023

17.05.2023 г. от 10:30 часа търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от общинския поземлен фонд

19.04.2023

17.05.2023 г. от 14:00 часа търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от общинския поземлен фонд

06.04.2023

26.04.2023 г. от 10:00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост

04.04.2023

10.05.2023 г. от 10:30 ч. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост, представляващи пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, останали ненаети след извършено разпределение по Протокол от 28.04.2022 г.,

27.03.2023

19.04.2023 г. от 14:00 часа Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост

23.02.2023

15.03.2023 г. от 10:00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост

20.02.2023

13.03.2023 г. от 14:00 часа Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост

23.12.2022

11.01.2023 г. от 10:00 часа Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост

09.12.2022

30.12.2022 г. от 10.00 часа Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински павилиони

23.11.2022

13.12.2022 г. от 09:00 ч. Публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 22002, отдел 109, подотдели „в“, „г“ и „д“ - землище на село Згориград, община Враца, горска територия – общинска собственост

18.11.2022

07.12.2022 г. от 14:00 ч. Публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, на недвижим имот, публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 12259.1020.393.1.3 по Кадастралната карта на гр. Враца - втори етаж от двуетажна сграда, с административен адрес: гр. Враца, бул. „Христо Ботев“ № 2

18.11.2022

07.12.2022 г. от 10:00 ч. Публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, на недвижим имот, представляващ терен с площ 12 кв. м., част от поземлен имот с идентификатор 12259.1020.321 по Кадастралната карта на гр. Враца, за поставяне на Дигитална информационна мултимедия, съгласно схема за поставяне по чл. 56 от Закона за устройство на територията, издадена от главния архитект на Община Враца

20.10.2022

27.10.2022 г. от 10.00 часа Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински павилиони

07.10.2022

26.10.2022 г. от 10:00 часа Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост

26.09.2022

13.10.2022 г. от 09:00 ч. Публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 22001, отдел 75, подотдел „е“ - землище на град Враца и отдел 97, подотдел „а“ – землище на село Згориград, община Враца, горски територии – общинска собственост

26.09.2022

13.10.2022 г. от 09:30 ч. Публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 22002, отдел 109, подотдели „в“, „г“ и „д“ - землище на село Згориград, община Враца, горска територия – общинска собственост

26.09.2022

13.10.2022 г. от 10:00 ч. Открит конкурс за изпълнение на дейността: ,,Добив на дървесина (сеч, разкрояване на дървесина по БДС, извоз и рампиране до временен склад )” в обект № 22003, отдел 108, подотдели „з“, „и“, „к“ - землище на село Згориград, и отдел 214, подотдел „д“ - землище на село Оходен, община Враца, горски територии – общинска собственост

20.09.2022

11.10.2022 г. от 14:00 часа Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост

13.09.2022

29.09.2022 г. от 10:00 часа Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост

22.07.2022

17.08.2022 г. от 10:00 часа Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост

09.06.2022

11.07.2022 г. от 10:00 ч. Заповед № 859/ 03.06.2022 г. за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, на спортен обект, публична общинска собственост, представляващ седем броя тенис кортове и 3 броя обслужващи сгради, находящи се в УПИ IV-12 и УПИ V-12, кв. 234, ул.„Васил Кънчов“ по регулационния план на гр. Враца, част от Спортен комплекс „Христо Ботев“, гр. Враца

30.05.2022

21.06.2022 г. от 14:00 часа Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост

20.05.2022

07.06.2022 г. от 10:00 часа публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост

16.05.2022

14.06.2022 г. от 14:00 часа търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от общинския поземлен фонд

16.05.2022

14.06.2022 г. от 10:30 часа търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от общинския поземлен фонд

18.04.2022

10.05.2022 г. от 10:30 ч. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост, представляващи пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, останали ненаети след извършено разпределение по Протокол от 26.04.2021 г.

07.04.2022

28.04.2022 г. от 10.00 ч. Първи публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински павилиони

01.04.2022

19.04.2022 г. от 10:00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост

29.03.2022

15.04.2022 г., от 10:00 часа Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от терени общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи /РИЕ/ по изготвена и одобрена схема от гл. архитект на община Враца

21.03.2022

13.04.2022 г., от 14:00 часа Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост

22.02.2022

10.03.2022 г. от 10:00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост

03.12.2021

20.12.2021 г. от 10:00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост

29.11.2021

17.12.2021 г. от 10.00 ч. Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от терени общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи /РИЕ/. В изпълнение на Заповед № 1775/29.11.2021 г. на Кмета на Община Враца.

23.11.2021

ОТЛОЖЕН!  Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  имоти, общинска собственост. 15.12.2021г.

23.11.2021

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от общинския поземлен фонд на14.12.2021г. от 14.00ч.

23.11.2021

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от общинския поземлен фонд на 14.12.2021г. от 10.00ч.

17.11.2021

09.12.2021 г. от 14:00 ч.  Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти -частна общинска собственост

14.10.2021

10.11.2021 г. от 10:00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост

05.10.2021

27.10.2021 г. от 09:45 ч. Публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 20006, отдел 386 подотдел „п“ - неустроен, в землището на село Голямо Пещене – ССФ - общинска собственост. на 27.10.2021 г. от 09:45 ч.

05.10.2021

27.10.2021 г. от 09:30 ч. Публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 20005, отдел 329 подотдел „б1“, в землището на село Върбица – ССФ - общинска собственост на 27.10.2021 г. от 09:30 ч.

05.10.2021

27.10.2021 г. от 09:15 ч. Публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 21002, отдел 97 подотдел „в“, землище на град Враца – горска територия – общинска собственост на 27.10.2021 г. от 09:15 ч.

05.10.2021

27.10.2021 г. от 09:00 ч. Публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 21001, отдел 75 подотдел „к“ и подотдел „м“, землище на град Враца – горска територия – общинска собственост нa 27.10.2021 г. от 09:00 ч.

23.09.2021

28.10.2021 г. от 14:00 ч. Заповед № 1361/23.09.2021 г. за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 30 (тридесет) години, на спортен обект (картинг-писта), публична общинска собственост, представляващ застроен недвижим имот с идентификатор 12259.1027.24 по Кадастралната карта на гр. Враца, УПИ III, кв. 234, ул. „Васил Кънчов“ по регулационния  план на гр. Враца, целият с площ 64 000 кв.м, актуван с Акт за публична общинска собственост № 471/10.03.2003 г.

15.09.2021

05.10.2021 г. от 10:00 ч. Заповед № 1322/14.09.2021 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински павилиони

20.08.2021

14.09.2021 г. от 10:00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост

18.08.2021

09.09.2021 г. от 14.00 ч. Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост

05.08.2021

05.08.2021 г. от 10.00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, публична общинска собственост

23.07.2021

23.07.2021 г. от 10.00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост

16.06.2021

16.06.2021 г. от 10.00 ч Втори публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински павилиони

24.06.2021

24.06.2021 г. от 10.00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост

17.06.2021

17.06.2021 г. от 10.00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост

08.06.2021

08.06.2021 г. от 14.00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост

10.06.2021

10.06.2021 г. от 14.00 часа - Търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от общинския поземлен фонд, обявен със Заповед № 667/17.05.2021 г. на Кмета на Община Враца

10.06.2021

10.06.2021 г. от 10.00 часа - Търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост, представляващи земеделска земя от общинския поземлен фонд, обявен със Заповед № 666/17.05.2021 г. на Кмета на Община Враца

12.05.2021

12.05.2021 г. от 09:30 ч. Заповед № 581/23.04.2021 г. на Кмета на Община Враца за откриване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост, представляващи пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, останали ненаети след проведен такъв на 17.02.2021 г.

13.04.2021

13.04.2021 г. от 14.00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост

31.03.2021

31.03.2021г. от 10:00 ч. Заповед № 364/10.03.2021 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински павилиони

26.03.2021

26.03.2021 г. от 10:00 ч. ще се проведе Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост

17.02.2020

17.02.2021 г. от 10:30 ч. ще се проведе Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост, представляващи пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд.

04.12.2020

04.12.2020 г. от 10.00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост

03.12.2020

03.12.2020г. от 10.00 ч. Повторен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински павилиони

27.11.2020

27.11.2020г. от 10.00 ч. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост – самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 12259.1020.181.2 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Враца, представляваща „Административно-търговски център“

18.11.2020

18.11.2020 г. от 14.00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост

10.11.2020

Покана за избор на партньорски организации (НПО, работодатели, държавни и общински училища и детски градини, развиващи дейността си на територията на община Враца) за участие в проект по интегрирана процедура за интеграция на уязвими групи

10.11.2020

10.11.2020 г. от 10.00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински павилиони

25.11.2020

25.11.2020 г. от 14.00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост

11.11.2020

11.11.2020 г. от 14.00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост

05.11.2020

05.11.2020 г. от 14:00 ч. Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост

03.11.2020

03.11.2020 г. от 14:00 ч. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост – самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 12259.1020.181.2 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Враца, представляваща „Административно-търговски център“

23.10.2020

23.10.2020 г. от 09:45 ч. Публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 20006, отдел 386 подотдел „п“ - неустроен, в землището на село Голямо Пещене – ССФ - общинска собственост

23.10.2020

23.10.2020 г. от 09:30 ч. Публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 20005, отдел 329 подотдел „б1“, в землището на село Върбица – ССФ - общинска собственост

23.10.2020

23.10.2020 г. от 09:15 ч. Публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 20003, отдел 262 подотдел „п“ и отдел 392 подотдел „г“, в землищата на село Костелево и село Вировско – ССФ - общинска собственост

23.10.2020

23.10.2020 г. от 09:00 ч. Публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 20001, отдел 267 подотдел „ф2“ и отдел 363 подотдел „ч3“ землище на град Враца – горска територия – общинска собственост

28.09.2020

28.09.2020 г. от 09:45 ч. Публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 20006, отдел 386 подотдел „п“ - неустроен, в землището на село Голямо Пещене – ССФ - общинска собственост. на 28.09.2020 г. от 09:45 ч.

28.09.2020

28.09.2020 г. от 09:30 ч. Публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 20005, отдел 329 подотдел „б1“, в землището на село Върбица – ССФ - общинска собственост на 28.09.2020 г. от 09:30 ч.

28.09.2020

28.09.2020 г. от 09:15 ч. Публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 20003, отдел 262 подотдел „п“ и отдел 392 подотдел „г“, в землищата на село Костелево и село Вировско – ССФ - общинска собственост на 28.09.2020 г. от 09:15 ч.

28.09.2020

28.09.2020 г. от 09:00 ч. Публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 20001, отдел 267 подотдел „ф2“ и отдел 363 подотдел „ч3“ землище на град Враца – горска територия – общинска собственост на 28.09.2020 г. от 09:00 ч.

17.09.2020

17.09.2020 г. от 14:00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост

14.09.2020

14.09.2020 г. от 14:00 ч. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост – самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 12259.1020.181.2 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Враца, представляваща „Административно-търговски център“

06.08.2020

06.08.2020 г. от 14:00 ч. Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост

29.07.2020

29.07.2020 г. от 10:00 ч. Публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 20006, отдел 386 подотдел „п“ - неустроен, в землището на село Голямо Пещене – ССФ - общинска собственост.

29.07.2020

29.07.2020 г. от 09:45 ч. Публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 20005, отдел 329 подотдел „б1“, в землището на село Върбица – ССФ - общинска собственост

29.07.2020

29.07.2020 г. от 09:30 ч. Публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 20004, отдел 228 подотдел „ч“ и отдел 391 подотдели „ю“ и „я“, в землището на село Горно Пещене – ССФ - общинска собственост

29.07.2020

29.07.2020 г. от 09:15 ч. Публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 20003, отдел 262 подотдел „п“ и отдел 392 подотдел „г“, в землищата на село Костелево и село Вировско – ССФ - общинска собственост

29.07.2020

29.07.2020 г. от 09:00 ч. Публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 20001, отдел 267 подотдел „ф2“ и отдел 363 подотдел „ч3“ землище на град Враца – горска територия – общинска собственост

07.07.2020

23.07.2020 г. от 10.00 часа публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост – самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 12259.1020.181.2 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Враца, представляваща „Административно-търговски център“, находяща се в УПИ II 181, кв. 1, ЦГЧ, град Враца, с административен адрес: ул. “Лукашов“ № 5, конкретизирани по местоположение, предназначение, площ и начална тръжна месечна наемна цена в Приложение № 1 към настоящата заповед, съгласно Решение № 60 по Протокол № 5/28.01.2020 г. на Общински съвет – Враца.

04.06.2020

25.06.2020 г. от 10.00 часа Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост

03.06.2020

24.06.2020 г. от 10.00 ч. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински павилиони

29.05.2020

19.06.2020 г. от 10.00 часа Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост

22.05.2020

16.06.2020 г. от 10.00 часа Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот, представляващ терен – част от УПИ I, кв. 209, ж.к. „Околчица“, град Враца, с площ от 126 кв.м., предвиден за обособяване на 7 /седем/ броя паркоместа

22.05.2020
17.06.2020г.от 10.00 часа - Търг с явно наддаване зем. земи от ОПФ

15.05.2020

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 20002, отдел 264 подотдели „а“ и „в“, и отдел 363 подотдели „и“ и „п“, землище на град Враца – горска територия – общинска собственост

15.05.2020

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 20001, отдел 267 подотдел „ф2“ и отдел 363 подотдел „ч3“ землище на град Враца – горска територия – общинска собственост

 

08.05.2020
28.05.2020 г. от 14.00 часа Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост
  На основание  чл. 35, ал. 1 от Закона за общинска собственост, чл. 35, чл. 51 и  чл. 52 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Програма за управление и ...

05.05.2020
27.05.2020 г. от 10.00 часа Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост, представляващи пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд
 З А П О В Е Д № 837/05.05.2020 г. На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, чл. 51, във връзка с чл. 90, ал. 3, при спазване ...

27.02.2020
19.03.2020 г. от 17.00 часа Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост
  Заповеди за спечелилите търга участници №          526          527         528         529         530          531      Заповед ...

24.02.2020
17.03.2020 г. от 17.00 ч. Първи публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински павилиони
  Заповеди за спечелилите търга участници №     491      492      493      494      495       496        497        498   ...

 

АРХИВ Търгове и конкурси