Инвестиционни намерения

21.06.2024

Уведомление за инвестиционно предложение от Община Враца: „ДОПЪЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ В КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 5-Н1/2010 Г. (ПОСЛЕДНО АКТУАЛИЗИРАНО С РЕШЕНИЕ № 5-Н1-И0-А2-ТГ1/2022 Г.), с възложител: ОБЩИНА ВРАЦА

11.06.2024

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за ИП: „Изграждане на логистичен център за търговия с климатици и компонентите за тях“, в поземлен имот с идентификатор 12259.734.63, м. „Гладно поле“, землище на гр. Враца, с възложител: Мирослав Владимиров Ценов

10.06.2024

Уведомление за инвестиционно предложение от „ДЕЛТА ГРИИН ЕНЕРДЖИ“ ЕАД- „Изграждане на инсталация на зелен водород от слънчева енергия“ находяща се в района на бивш завод „Химко“, в землището на гр. Враца

28.05.2024

Уведомление за инвестиционно предложение от Мирослав Петков Александров- „Изграждане на обект за складова, производствена и административна дейност“, ПИ 12259.1129.16, местност „Крайще“, землището на гр. Враца

27.05.2024

Уведомление за инвестиционно предложение от „Вектор Пропърти Груп“ ЕООД- „Изграждане на фотоволтаична централа 401.12 kW на покрив в УПИ 12259.1025.664,върху сгради с идентификатор 12259.1025.664.1 и 12259.1025.664.3, в гр. Враца, Община Враца“

17.05.2024

Уведомление за инвестиционно предложение: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор за обект:„Благоустрояване и реализиране на регулация в района на ЖСК "Веслец 2", ЖСК "Детелина", ЖСК "Славия", ж. бл. на ул."Любен Каравелов" № 20“, с възложител: Община Враца

15.05.2024

Уведомление за инвестиционно предложение от Мария Ивайлова Григорова- „Изграждане на паркинг за коли и автосервиз за техния преглед“ в поземлен имот с идентификатор 12259.667.33, местност „Хаджиманов хан“, землище на гр. Враца

14.05.2024

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за ИП: „Предприятие за преработка на мляко и производство на млечни продукти“ в ПИ с идентификатор 38875.37.24, м. „Солишова падина“, землище на с. Косталево, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: „КУМУС“ ЕООД

29.04.2024

Уведомление за инвестиционно предложение от Мирослав Владимиров Ценов - «Изграждане на логистичен център за търговия с климатици и компонентите за тях», в поземлен имот с идентификатор 12259.734.63, м. "Гладно поле", землище гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца- вх. № 3200- 77/26.04.2024г.

26.04.2024

Уведомление за инвестиционно предложение от Ниелс Владимир Нешев - „Изграждане на обект за съхранение и преработка на селскостопанска продукция», в поземлен имот с идентификатор 80311.18.225, м. «Пискавец», землище с. Челопек, общ. Враца, обл. Враца

13.04.2024

Уведомление за инвестиционно предложение от „КУМУС“ ЕООД- „Предприятие за преработка на мляко и производство на млечни продукти“ в ПИ с идентификатор 38875.37.24, м. „Солишова падина“, землище на с. Косталево, общ. Враца, обл. Враца

09.04.2024

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за ИП: „Производствени и складови дейности, бетонов център и асфалтова база“, в поземлен имот с идентификатор 12259.438.181, землище на гр.Враца, с възложител: „ИГВА ТРЕЙД“ ЕООД, гр. Враца

03.04.2024

Уведомление за инвестиционно предложение от Община Враца: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И УДЪЛЖАВАНЕ НА ВОДОПРОВОДНАТА СИСТЕМА И ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА КАНАЛИЗАЦИОННА СИСТЕМА НА С. ЗОРИГРАД, ОБЩИНА ВРАЦА”, ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВРАЦА

02.04.2024

Уведомление за инвестиционно предложение от Община Враца: „ОСНОВЕН РЕМОНТ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДАТА НА „СРЕДНОШКОЛСКО ОБЩЕЖИТИЕ“ ГРАД ВРАЦА“, с възложител: ОБЩИНА ВРАЦА

02.04.2024

Уведомление за инвестиционно предложение от Община Враца: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА СГРАДАТА НА ДГ "ЕДИНСТВО, ТВОРЧЕСТВО, КРАСОТА“, с възложител: ОБЩИНА ВРАЦА

27.03.2024

Информация по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Рекултивация на клетки 1.1 и 1.2 на Регионалното депо за неопасни отпадъци на общините Враца и Мездра“, с възложител ОБЩИНА ВРАЦА

22.03.2024

Уведомление за инвестиционно предложение: „Благоустрояване на дворно пространство на ДГ „Детска вселена“, с местонахождение: УПИ I, кв. 83, ж.к. „Металург“, гр. Враца, с възложител: Община Враца.

16.03.2024

Уведомление за инвестиционно предложение от Община Враца: „Рекултивация на клетки 1.1 и 1.2 на Регионалното депо за неопасни отпадъци на общините Враца и Мездра“, с възложител: Община Враца

12.03.2024

Уведомление за инвестиционно предложение от Асен Асенов Тасев - „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) само за продажба, с мощност 990 kW, повишаваща закрита разпределителна уредба (ЗРУ) и въздушна кабелна линия 20kVза нейното присъединяване към електроразпределителната мрежа“ , в поземлен имот с идентификатор 12259.735.3, в землището на гр. Враца, Община Враца

08.03.2024

Уведомление за инвестиционно предложение: „ОБЕКТ: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА ОБЕКТ: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЪТ VRC 1036 - ДЕВЕНE – ЧИРЕН - /II - 15/”; Участък №2/Етап II- от км 8+700,00 до км 17+596.12 Подучастък 2_1 /Подетап № II_1 от км 8+700,00 до км 14+142,00; Подучастък 2_2 /Подетап № II_2 от км 14+372,00 до км 17+596,12“, с възложител: Община Враца

08.03.2024

Уведомление за инвестиционно предложение: „ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ НА ПЪТ VRC1036 (II – 13, КРИВОДОЛ – БОРОВАН) – ДЕВЕНЕ – ЧИРЕН – (II - 15)", с възложител: Община Враца

07.03.2024

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за ИП: „Изграждане на фотоволтаична централа до 30kW в собствено УПИ XII-590, кв. 45, по план на с. Баница, област Враца и кабелна линия ниско напрежение за захранване на ФЕЦ“ с възложител: „ТОК ИНВЕСТ“ АД, гр. Благоевград

26.02.2024

Уведомление за инвестиционно предложение от „РМЗ ВРАТЦАТА“ ООД, гр. Враца - „Изграждане на ФЕЦ с инсталирана мощност 695.750 kWp (за собствени нужди и продажба в парцел с електренергийната система) върху покривите на сгради в п.и. 12259.1027.442, „Източно промишлена зона“, гр. Враца“

23.02.2024

Инвестиционно предложение: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор за обект: „Основен ремонт на ул. „Александър Стамболийски“, с.Баница“, с възложител: Община Враца

23.02.2024

Инвестиционно предложение: „Основен ремонт на път VRC 1028-(III-101)-Враца-кв.Кулата-с.Нефела-(от 42 на ул."Дъб"№8 в кв.Кулата до обходен път (Е79)“, с възложител: Община Враца

23.02.2024

Инвестиционно предложение:„Основен ремонт на път VRC 1029–(III –101, Враца - Криводол ) – Лиляче - ( II – 15 ) – от ( III – 101, Враца - Криводол) до вход табела с.Лиляче и начало на ул.Георги Димитров)“, с възложител: Община Враца

21.02.2024

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за ИП: „Изграждане на Автобаза и Магазин“, в поземлен имот с идентификатор 12259.133.22, землище гр. Враца, община Враца, с възложител: Ивайло Павлинов Иванов

21.02.2024

Уведомление за инвестиционно предложение от „ТОК ИНВЕСТ“ АД, гр. Благоевград - „Изграждане на фотоволтаична централа до 30 kW в собствено УПИ XII-590, кв. 45, по плана на с. Баница, област Враца и кабелна линия ниско напрежение за захранване на ФЕЦ“

09.02.2024

Уведомление за инвестиционно предложение от „Еко Технологии България“ ЕООД - „Производство на бетон, бетонови изделия, плочки, бордюри и др. производни от бетон, както и тяхното складиране“, в ПИ с идентификатор 12259.734.53, м. „Гладно поле“, землище на гр. Враца, община Враца

09.02.2024

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за ИП: „Изграждане на сграда за производствено-складови дейности, свързани със селскостопанска продукция (плодове и зеленчуци)“, в поземлен имот с идентификатор 12259.912.57, местност „Дърводелци“, землище на гр. Враца, община Враца

05.02.2024

Уведомление за инвестиционно предложение от Цветомир Ангелов Цонов, гр. Враца - „Преотреждане на поземлен имот с идентификатор 12259.1048.6, с площ от 2483 кв. м., категория 7, НТП за „земеделски труд и отдих“, местност „Лиляшка могила“, в землището на гр.Враца, община Враца, с цел проектиране и изграждане на складови помещения“

22.01.2024

Уведомление за инвестиционно предложение от Ивайло Павлинов Иванов - „Изграждане на Автобаза и Магазин“, в поземлен имот с идентификатор 12259.133.22, землище гр. Враца

18.01.2024

Уведомление за инвестиционно предложение от „ИГВА ТРЕЙД“ ЕООД, гр. Враца - „Производствени и складови дейности, бетонов център и асфалтова база“, в поземлен имот с идентификатор 12259.438.181, землище на гр.Враца

28.12.2023

Уведомление за инвестиционно предложение от Община Враца: „Частично изграждане на ново улично осветление в ж.к. „Дъбника“ по ул. „Независимост“ от о.т. 6 до о.т. 358 и в ж.к. „Металург“ по ул. „Братя Миладинови“ от о.т. 29 до о.т. 36. гр. Враца- инженеринг“

05.12.2023

Уведомление за инвестиционно предложение от: Николай Емилов Николов - „Изграждане на оранжериен комплекс, в поземлен имот с идентификатор 12259.912.57, находящ се в землището на гр. Враца, обл. Враца“

30.11.2023

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за ИП: „Комплекс от жилищни сгради с местонахождение гр. Враца, местност „Егледжето“, поземлен имот № 12259.881.4“, с възложител: „Имекс Трейд“ ООД, гр. Враца - вх. № 3200-258/29.11.2023год.

20.11.2023

Информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Реконструкция на съществуваща сграда за сладкарско предприятие, отделна сграда за инвентар и навеси за паркинг“, в поземлен имот с идент. 12259.1021.399, земл. гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, с възложител: "ИВИМА 8" ЕООД, гр. Враца

02.11.2023

Уведомление за инвестиционно предложение: „ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА СПОРТНА ПЛОЩАДКА“ в у.п.и. І, кв. 88, ж.к. „Металург“, гр. Враца, в двора на ПГ „Димитраки Хаджитошин“, с възложител: Община Враца

02.11.2023

Уведомление за инвестиционно предложение: „ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА СПОРТНА ПЛОЩАДКА“ в у.п.и. І, кв. 119, ж.к. „Самуил“, п.и 12259.1022.80, в двора на училище ПЕГ „Йоан Екзарх“, гр. Враца, с възложител: Община Враца

31.10.2023

Уведомление за инвестиционно предложение от „ИМЕКС ТРЕЙД“ ООД, гр. Враца- за строеж: „Комплекс от жилищни сгради с местонахождение гр. Враца, местност „Еглежето“, поземлен имот № 12259.881.4“

25.10.2023

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за ИП: „Изграждане на животновъден обект на терен в поземлен имот 03438.33.23., с. Бели извор, Община Враца, Област Враца“, с възложител: Калин Русинов

25.10.2023

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за ИП: „Промяна предназначението на земеделска земя, п.и. с идентификатор 12259.675.105, м. „Занкиното“, гр. Враца, община Враца, в урегулиран поземлен имот, в зона „ Предимно производствена дейност“ (Пп), с предназначение „шоу-рум за съхранение и продажба на автомобили“ обл. Враца“, с възложител: „ДОСЕТО“ ЕООД

24.10.2023

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на фотоволтаична централа“, 3,5 MW, в ПИ № 12259.119.1, в землището на гр. Враца, местност „Орешака“, с възложител: „ДЕЛТА ГРИИН ЕНЕРДЖИ“ ЕАД

23.10.2023

Уведомление за инвестиционно предложение от „АНАБЕЛ АГРО 97“ ЕООД-„Промяна предназначение на земеделска земя, ПИ № 12259.734.17, м. „Гладно поле“, по план на гр. Враца, в урегулиран поземлен имот, в зона „Предимно производствена дейност“ (Пп), с предназначение „за производство, съхранение и преработка на селскостопанска продукция“

09.10.2023

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за ИП: „Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 6.03 MWp“, с възложител: „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД, гр. Враца“

25.09.2023

Уведомление за инвестиционно предложение от „ИНЕКС ТРЕЙД“ ЕООД: „Извършване на дейности по оползотворяване на инертни отпадъци (СО) в обратни насипи на територията на област Враца“

14.09.2023

Уведомление за инвестиционно предложение от „ИВИМА 8“ ЕООД: „Реконструкция на съществуваща сграда за сладкарско предприятие, отделна сграда за инвентар и навеси за паркинг“, в поземлен имот с идентификатор 12259.1021399, землище гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца

12.09.2023

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за ИП: „Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на подземни съоръжения-десет нови експлоатационни и три наблюдателни сондажи, нови шлейфи и довеждащи пътища, свързани с „Разширение на подземно газохранилище „Чирен-сондажен фонд“

12.09.2023

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за ИП: „Фотоволтаична електроцентрала 100 kW и изграждане на външни връзки“, в УПИ VIII-176, кв.76, с. Три кладенци, община Враца“ от „Смарт Енерджи Три Кладенци“ ООД, гр. София

11.09.2023

Уведомление за инвестиционно предложение от Калин Николаев Русинов: „Изграждане на животновъден обект на терен в поземлен имот 03438.33.23., с. Бели извор, Община Враца, Област Враца

11.09.2023

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЧИСТОТА БАЛКАНИ“ ООД:„Предварително третиране на предпазни въздушни възглавници от автомобили. Увеличаване количествата и/или допълване на дейности за някой разрешени за събиране отпадъци“, гр. Враца, ул. „Шипка“ № 2

11.09.2023

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за ИП: Изнасяване на общественият интерес за инвестиционно предложение (ИП): „Инсталация за получаване на електроенергия чрез процес на торефикация“ от «КЛИЪР СИТИ ГРУП» ЕООД, гр. София

23.08.2023

Уведомление за инвестиционно предложение от: „ТИДИЕМ ПЛАСТ“ ООД, гр. Враца- „Промяна на предназначение на земеделска земя ПИ № 12259.724.101, м. „Гладно поле“, по план на гр. Враца, в урегулиран поземлен имот с предназначение „Производствена дейност“, с оглед изграждане на предприятие за преработка и шоково замразяване на плодове и зеленчуци“ - вх. № 3200- 188/22.08.2023г.

21.08.2023

Уведомление за инвестиционно предложение от: „Смарт Енерджи Три Кладенци“ ООД, гр. София - „Фотоволтаична електроцентрала 100 kW и изграждане на външни връзки“, в УПИ VIII-176, кв.76, с. Три кладенци, община Враца - вх. № 3200- 187/18.08.2023г.

18.08.2023

Уведомление за инвестиционно предложение: „МОБИЛНОСТ И ЗЕЛЕН ТРАНСПОРТ В ОБЩИНИТЕ ВРАЦА И МОНТАНА“, с възложител: Община Враца

17.08.2023

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Хале за производство на захрни изделия“, и „Изграждане на нов трафопост“, в ПИ 12259.1009.151, УПИ -II- 4, кв. 4, ж.к. „Сениче“, гр. Враца, община Враца, с възложител: „Синьо лято 23“ ООД и на основание чл.6, ал.10 от Наредбата за ОВОС, Община Враца информира за: Осигурен обществен достъп до Информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС.

15.08.2023

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Смяна на предназначението на земеделска земя в урбанизирана територия „Пп“ (за производствена и складова дейност) и изграждане на паркинг“, в поземлен имот с идентификатор 12259. 916.48, в землището на гр. Враца, община Враца , област Враца, с възложител: ЕТ „СИЛВИ –АНГЕЛ ИЛИЕВ“, гр. Враца и на основание чл.6, ал.10 от Наредбата за ОВОС, Община Враца информира за: Осигурен обществен достъп до Информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС. Информацията е на разположение на заинтересуваните лица на официалната страница на Община Враца, за срок от 14 дни, считано от 15.08.2023г. За изразяване на писмени становища от заинтересувани лица: депозиране в деловодството на РИОСВ-Враца (през горепосочения срок), както и в деловодството на Община Враца.

15.08.2023

Уведомление за инвестиционно предложение: „МОБИЛНОСТ И ЗЕЛЕН ТРАНСПОРТ В ОБЩИНИТЕ ВРАЦА И МОНТАНА“, с възложител: Община Враца.

 

25.07.2023

Уведомление за Инвестиционно предложение за: «Хале за производство на захарни изделия», в ПИ 12259.1009.151, УПИ-II-4, кв. 4, ж.к. Сениче, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, възложител: «Синьо лято 23» ООД

25.07.2023

Уведомление за Инвестиционно предложение за: "Изграждане на фотоволтаична централа", 3,5 MW, в ПИ № 12259.119.1, в землището на гр. Враца, кв. "Кулата", местност "Орешака", възложител: „ДЕЛТА ГРИИН ЕНЕРДЖИ“ ЕАД.

10.07.2023

Уведомление за промяна на инвестиционно предложение от Община Враца: „Инженеринг – проектиране, СМР и упражняване на авторски надзор за обект: Паркинг в ЦГЧ между кв. 160 и кв. 170, по плана на град Враца“, с възложител: Община Враца

10.07.2023

Уведомление за промяна на инвестиционно предложение от Община Враца: „Инженеринг – проектиране, СМР и упражняване на авторски надзор за обект: Паркинг в ж. к. „Дъбника“ между кв. 52 и кв. 53“, с възложител: Община Враца

05.07.2023

Уведомление за промяна на инвестиционно предложение: „Инженеринг-проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор за обект: Основен ремонт на път VRC 1036 – Девене – Чирен - /II-15/“ – Етап първи: участък от км 0+000,00 до км 8+700,0 и Етап втори: участък от км 8+700,00 до км 17+596,12“, с възложител: Община Враца.

04.07.2023

Уведомление за инвестиционно предложение от „СОЛАР ВР 1“ ООД, за: „Промяна предназначение на земеделска земя, поземлен имот № 12259.645.34, в местност „Джуджански поток“, землището на гр. Враца, община Враца, в урегулиран поземлен имот , в зона „Предимно производствена дейност“(Пп), с предназначение„ за електроенергийно производство“ с оглед изграждане на фотоволтаична централа с мощност от 15МWp“

21.06.2023

Уведомление за инвестиционно предложение: “Изграждане на НАВЕС ЮЖНО ОТ СЕПАРИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ПРИ ОБЕКТ ”РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНИТЕ ВРАЦА И МЕЗДРА”, с възложител Община Враца.

19.06.2023

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за ИП: „Изграждане на хибридна фотоволтаична централа-1,5 МW“, в поземлен имот с идентификатор 12259.197.1, м. „Орешака“, кв. „Кулата“, землище на гр. Враца, с възложител: „ДЕЛТА ГРИЙН ЕНЕРДЖИ“ ЕАД, гр.София

16.06.2023

Уведомление за инвестиционно предложение от «КЛИЪР СИТИ ГРУП» ЕООД, гр. София, за: „Инсталация за получаване на електроенергия чрез процес на торефикация“

16.06.2023

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за ИП: „Изграждане на фотоволтаична централа за производство на ел. енергия с мощност до 1 MW“, монтирана върху прилежащ терен в имот с идентификатор 12259.1021.471 /стар 452/, гр. Враца, община Враца, обл. Враца, с възложител: „ИВАР БГ“ ЕООД, с. Челопек

16.06.2023

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за ИП: „Изграждане на енергиен обект – наземна фотоволтаична електроцентрала и съпътстваща инфраструктура с проектна мощност 53 000 кW, служеща за производство на електроенергия от възобновяем източник в местност „Дълбока падина“, землището на с. Чирен, община Враца, с възложител: „Стейдж Енерджи“ ЕООД, гр. София

07.06.2023

Уведомление за инвестиционно предложение от „Ивар БГ“ ЕООД, с. Челопек, за: „Изграждане на фотоволтаична централа за производство на ел. енергия с мощност до 1 MW, монтирана върху прилежащ терен“, в поземлен имот с идентификатор 12259.1021.471(стар 452), гр. Враца, община Враца, обл. Враца

06.06.2023

Уведомление за инвестиционно предложение от Община Враца: „ПРИСТРОЙКА ЗА УЧИЛИЩЕН КОРПУС КЪМ ППМГ „АКАД. ИВАН ЦЕНОВ“ - ГР. ВРАЦА В УПИ І, КВ. 400, ПО ПЛАНА НА ГР. ВРАЦА, ОБЩИНА ВРАЦА.", с възложител: Община Враца

30.05.2023

Уведомление за инвестиционно предложение: „Многофункционална площадка в ж.к. „Младост", гр. Враца“, с възложител: община Враца

29.05.2023

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за ИП: „Изграждане на фотоволтаична централа за производство на ел. енергия с мощност до 1 MW“, монтирана върху прилежащ терен в имот с идентификатор 12259.1021.470/стар 447 по кадастралната карта на гр. Враца, община Враца“, с възложител: „ИВАР БГ“ ЕООД

29.05.2023

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за ИП: „Промяна предназначение на земеделска земя, ПИ № 12259.734.17, м. „Гладно поле“, по план на гр. Враца, в урегулиран поземлен имот, в зона „предимно производствена дейност“ (Пп), с предназначение „За производствена и складова дейност и електропроизводство“, с оглед Изграждане на логистичен парк и фотоволтаична централа“, с възложител: „АНАБЕЛ АГРО 97“ ЕООД

29.05.2023

Уведомление за инвестиционно предложение от „ДОСЕТО“ ЕООД, гр.Враца за: „Промяна предназначението на земеделска земя, п.и. с идентификатор 12259.675.105, м. „Занкиното“, гр. Враца, община Враца, в урегулиран поземлен имот, в зона „ Предимно производствена дейност“ (Пп), с предназначение „шоу-рум за съхранение и продажба на автомобили“ обл. Враца“

23.05.2023

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД, гр. Враца, за: „Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 6.03 MWp“

23.05.2023

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за ИП: „1. Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 2495.025 kWp; 2. Изграждане на комплектен трансформаторен пост тип МТSM36C, с мощност 1x2500 kWA“ в поземлен имот с идентификатор 12259.1021.62, ул. „Шипка“ № 7, кв. „Промишлена зона“, гр. Враца, община Враца, област Враца“, с възложител „ГРИЙН ИНВЕСТ ГРУП“ ООД, гр. Враца

23.05.2023

Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на подземни съоръжения –десет нови експлоатационни и три наблюдателни сондажи, нови шлейфи и довеждащи пътища, свързани с „Разширение на подземно газохранилище „Чирен-сондажен фонд“

18.05.2023

Уведомление за допълнение към уведомление за инвестиционно предложение (ИП) от Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура“ (ДП НКЖИ) за „Модернизация на железопътен участък „Мездра Медковец“

18.05.2023

Уведомление за инвестиционно предложение от „ГРИЙН ИНВЕСТ ГРУП“ ООД, гр. Враца, за: „1. Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 2495.025 kWp; 2. Изграждане на комплектен трансформаторен пост тип МТSM36C, с мощност 1x2500 kWA“ в поземлен имот с идентификатор 12259.1021.62, ул. „Шипка“ № 7, кв. „Промишлена зона“, гр. Враца, община Враца, област Враца“

18.05.2023

Инвестиционно предложение от ОБЩИНА ВРАЦА за: „ИЗГРАЖДАНЕ РАЗШИРЕНИЕ НА НОВИЯ ГРОБИЩЕН ПАРК“ В МЕСТНОСТ „ДЪРВОДЕЛЦИ“, землището на град Враца

16.05.2023

Уведомление за инвестиционно предложение от К.И.Н. за: „Промяна предназначението на земеделска земя ПИ № 55070.14.60, местност „Шумако“, по план на с. Паволче, община Враца, в урегулиран поземлен имот в зона „Предимно производствена дейност“ (Пп), с предназначение„ за съхраняване, поддържане и ремонт на селскостопанска техника“

16.05.2023

Уведомление за инвестиционно предложение от К.И.Н. за: „Промяна предназначението на земеделска земя ПИ № 12259.775.5, местност „Дъбника“, по план на гр. Враца, община Враца, в урегулиран поземлен имот в зона „Предимно производствена дейност“ (Пп), с предназначение„ за съхраняване, поддържане и ремонт на селскостопанска техника“

16.05.2023

Уведомление за инвестиционно предложение от „ИВАР БГ“ ЕООД за: „Изграждане на фотоволтаична централа за производство на ел. енергия с мощност до 1 MW“, монтирана върху прилежащ терен в имот с идентификатор 12259.1021.470/стар 447 по кадастралната карта на гр. Враца, община Враца“

15.05.2023

Уведомление за инвестиционно предложение: „ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД В ОБЩИНА ВРАЦА, ЕТАП 1 – ОБЕКТИ: ж.к.“ Сениче“, бл. 51; ж.к. „Сениче“, бл. 70; ул. „Ангел Грамчев“ № 4; бул. „Демокрация“ № 29; ул. „Мито Орозов“ № 16; ж. к. „Дъбника“ бл. 41; ж.к. „Сениче“, бл. 68; ул. „Найден Геров“ № 10; ул. „Илия Кръстеняков“ № 14; ул. „Никола Вапцаров“ № 5; ул. „Никола Вапцаров“ № 3; ул. „Никола Вапцаров“ № 1; ул. „Никола Вапцаров“ № 2; ул. „Генерал Леонов“ № 94; ж.к. „Дъбника“, бл.140; бул. „Демокрация“ № 5; ул. „Иванка Ботева“ № 4; ж.к. „Сениче“, бл. 52; бул. „Васил Кънчов“ № 94, с възложител: ОБЩИНА ВРАЦА

11.05.2023

Уведомление за инвестиционно предложение: Енергийно обновяване на жилищния сграден фонд в община Враца, етап 1 – обект „Димитраки Хаджитошин" №31“, с възложител: община Враца

11.05.2023

Уведомление за инвестиционно предложение: Енергийно обновяване на жилищния сграден фонд в община Враца, етап 1 – обект „Илия Кръстеняков“ № 6“, с възложител: община Враца

04.05.2023

Уведомление за инвестиционно предложение от „ОЛИМП НТ 2019“ ЕООД, за: „Получаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез 1 брой съществуващ тръбен кладенец с дълбочина 15м.“ в ПИ с идентификатор № 12259.1012.326 по КККР

25.04.2023

Уведомление за инвестиционно предложение: Внедряване на мерки за енергийна ефективност за ОБЕКТ: Закрит тенис корт - спортен комплекс "Христо Ботев", с идентификатор 12259.1027.12.2, ул."Спортна", гр. Враца”, с възложител: Община Враца

24.04.2023

Уведомление за инвестиционно предложение: Внедряване мерки за енергийна ефективност за „ОБЕКТ: Младежки дом - гр.Враца, ПИ с идентификатор 12259.1016.101.1, УПИ I, кв."Централна градска част",бул."Втори юни", гр. Враца”, с възложител: Община Враца

24.04.2023

Уведомление за инвестиционно предложение: ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ за ОБЕКТ: Закрит плувен басейн - спортен комплекс "Христо Ботев", с идентификатор 12259.1027.7.1, ул."Спортна",гр. Враца”, с възложител: Община Враца

24.04.2023

Уведомление за инвестиционно предложение: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на Регионална библиотека "Христо Ботев", ул."Петропавловска" №43, гр. Враца“, с възложител: Община Враца

18.04.2023

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕсБиАр22“ ООД, за: „Промяна предназначението на земеделска земя, поземлен имот № 12259.645.15, в местност „Джуджански поток“, землището на гр. Враца, община Враца, в урегулиран поземлен имот , в зона „предимно производствена дейност“(Пп), с предназначение „за електроенергийно производство“с оглед изграждане на фотоволтаична централа с мощност от 15МWp“

18.04.2023

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на Фотоволтаична електрическа инсталация“, в поземлен имот с идентификатор 12259.1021.339, гр. Враца, общ. Враца, с възложител: «ЕС ПИ ВИ МЕНИДЖМЪНТ» ЕООД

12.04.2023

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на ниско етажни жилищни сгради в имот с кадастрален номер 12259.881.17, в местност „Егледжето“, землището на гр. Враца“, с възложител Н.Н.

10.04.2023

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Приемане и рециклиране на производствени отпадъци с код и наименование 10 02 01 отпадъци от преработване на шлака, 10 02 02 непреработвана шлака и 10 01 15 сгурия, шлака и дънна пепел от процеси на съвместно изгаряне, различни от упоменатите в 10 01 14 на площадката към кариера за добив на варовик „Лиляче“ с цел последващото им оползотворяване в циментов завод с. Бели извор“, в землището на с. Лиляче, община Враца, област Враца

04.04.2023

Уведомление за инвестиционно предложение от „БЕЛЕНЕ СОЛАР ПЛАНТ“ АД, гр. София, за: „Промяна предназначение на земеделска земя, ПИ № 03438.25.10, местност „Войновица“ по плана на с. Бели извор, община Враца, в урегулиран поземлен имот, в зона „предимно производствена дейност (Пп) с предназначение „за електропроизводство“, с оглед изграждане на фотоволтаична централа“

04.04.2023

Уведомление за инвестиционно предложение от „АНАБЕЛ АГРО 97“ ЕООД, за:„Промяна предназначение на земеделска земя, ПИ № 12259.734.17, м. „Гладно поле“, по план на гр. Враца, в урегулиран поземлен имот, в зона „предимно производствена дейност“ (Пп), с предназначение „За производствена и складова дейност и електропроизводство“, с оглед Изграждане на логистичен парк и фотоволтаична централа“

30.03.2023

Уведомление за инвестиционно предложение от Община Враца: "Основен ремонт на уличната мрежа на кв. "Бистрец", гр. Враца, с възложител Община Враца"

27.03.2023

Уведомление за инвестиционно предложение от ЕТ «Силви-Ангел Илиев», за: „Смяна на предназначението на земеделска земя в урбанизирана територия „Пп“(за производствена и складова дейност) и изграждане на паркинг“, в поземлен имот с идентификатор 12259.916.48, в землището на гр. Враца, община Враца

27.03.2023

Уведомление за инвестиционно предложение от «ЕС ПИ ВИ МЕНИДЖМЪНТ» ЕООД , за: „Изграждане на Фотоволтаична електрическа инсталация“, в поземлен имот с идентификатор 12259.1021.339, гр. Враца, общ. Враца

27.03.2023

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на фотоволтаична централа 384.77kWp за продажба на електрическа енергия, монтирана на терен в поземлен имот № 12259.517.73, местност „Ябланица“, гр. Враца, община Враца, област Враца“

15.03.2023

Уведомление за инвестиционно предложение от «Холсим (България)“ АД, с. Бели извор: „Приемане и рециклиране на производствени отпадъци с код и наименование 10 02 01 отпадъци от преработване на шлака, 10 02 02 непреработвана шлака и 10 01 15 сгурия, шлака и дънна пепел от процеси на съвместно изгаряне, различни от упоменатите в 10 01 14 на площадката към кариера за добив на варовик „Лиляче“ с цел последващото им оползотворяване в циментов завод с. Бели извор“, в землището на с. Лиляче, община Враца, област Враца

07.03.2023

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на търговски обект, изграждане на паркинг за товарни автомобили и паркинг за селскостопанска техника“, в поземлен имот с идентификатор 12259.1128.527, м. „Големо крайще“, в землището на гр. Враца

01.03.2023

Уведомление за инвестиционно предложение от «ДЕЛТА ГРИИН ЕНЕРДЖИ» ЕАД, за: „Изграждане на фотоволтаична централа -10MW“, в ПИ № 44728.39.6- проектно ПИ № 44728.39.72 и ПИ № 44728.47.91, в землището на с. Лютаджик, с обща площ от 125 дка и начин на трайно ползване „Хвостохранилище“, общ. Враца, обл. Враца

28.02.2023

Инвестиционно предложение: „РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПРЕУСТРОЙСТВО, ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ПРИСТРОЯВАНЕ НА „ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА - ЗОРА“, УЛ.”БЕЛАСИЦА” №5, ГР.ВРАЦА, УПИ Х-287, КВ. 301, Ж.К. ТОЛБУХИН-ЮГ, П.И.12259.1024.287”, с възложител: Община Враца

23.02.2023

Уведомление за инвестиционно предложение от Община Враца за: „Изграждане разширение на новия гробищен парк, отчуждаване на частни земеделски имоти в местност „Дърводелци“,землище на гр.Враца и смяна на предназначение на земеделската земя

22.02.2023

Уведомление за инвестиционно предложение от Р.Г.С. и С.Г.С. , гр.Враца за: „Изграждане на търговски обект, изграждане на паркинг за товарни автомобили и паркинг за селскостопанска техника“, в поземлен имот с идентификатор 12259.1128.527, м. „Големо крайще“, в землището на гр. Враца

21.02.2023

Уведомление за инвестиционно предложение от „ДЕЛТА ГРИЙН ЕНЕРДЖИ“ ЕАД, гр.София за: „Изграждане на хибридна фотоволтаична централа-1,5 МW“, в поземлен имот с идентификатор 12259.197.1, м. „Орешака“, кв. „Кулата“, землище на гр. Враца“

14.02.2023

Уведомление за инвестиционно предложение от П.И.Т. за: „Изграждане на фотоволтаична централа 384.77kWp за продажба на електрическа енергия, монтирана на терен в поземлен имот № 12259.517.73, местност „Ябланица“, гр. Враца, община Враца, област Враца“

08.02.2023

Уведомление за инв. предложение: „Реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на НУ „Иванчо Младенов“, находяща се в имот с идентификатор 12259.1020.168 по кадастралната карта на гр. Враца, с административен адрес: гр. Враца, ул. „Антим I”, с възложител: Община Враца

08.02.2023

Уведомление за инв. предложение: „Реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на ОУ „Васил Левски“, находящо се в имот с идентификатор 12259.1026.110 по кадастралната карта на гр. Враца, с административен адрес: гр. Враца, ж.к. „Младост“, ул. „Кръстьо Бързаков” №16“, с възложител: Община Враца

06.02.2023

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за ИП: „Газопровод свързващ ПГХ „Чирен“ със съществуващата газопреносна мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД

31.01.2023

Уведомление за инв. предложение от „Стейдж Енерджи“ ЕООД, за: „Изграждане на енергиен обект – наземна фотоволтаична електроцентрала и съпътстваща инфраструктура с проектна мощност 53 000 кW, служеща за производство на електроенергия от възобновяем източник в местност „Дълбока падина“, землището на с. Чирен, община Враца

31.01.2023

Уведомление за инвестиционно предложение от Община Враца за: „Изграждане на увеселителен атракционен парк“, в ПИ 12259.200.4, м. „Балкана“, община Враца, обл. Враца и в ПИ 30606.111.1, м. „Гарванец“, с. Згориград, община Враца, обл. Враца

24.01.2023

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за ИП: „Промяна предназначението на поземлен имот № 12259.793.1, гр. Враца и образуване на нов урегулиран поземлен имот с предназначение за „производствени складови дейности“ за разширение на складова база и изграждане на складове за съхранение на зърно“, в местност „Пискавец“, землището на гр. Враца, с възложител: „Генерал Агрохимикали“ ООД

23.12.2022

 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за ИП:   „Промяна на предназначението на ПИ с идентификационен номер 55070.503.201, м.“Копана могила“ в землището на с. Паволче, община Враца, с цел изграждане на административна сграда на „СЗДП“ ДП“, с възложител: „Северозападно държавно предприятие“ ДП, гр. Враца.

19.12.2022

Съобщение за уведомление за инвестиционно предложение за: „Газопровод свързващ ПГХ „Чирен“ със съществуващата газопроводна мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД в района на с. Бутан“

16.12.2022

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Електропроизводство с фотоволтаична инсталация“, в УПИ III-104, 105, кв. 6 (поземлен имот с идентификатор 12259.1008.440), в землището на гр. Враца, община Враца“, с възложител: „В-ХЕРБ СТОР“ ООД, гр. София

16.12.2022

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Електропроизводство с фотоволтаична инсталация“, в УПИ II - 105, кв. 6(поземлен имот с идентификатор 12259.1008.442), в землището на гр. Враца“, община Враца, с възложител: „В-ХЕРБ СТОР“ ООД, гр. София

16.12.2022

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Електропроизводство с фотоволтаична инсталация“, в УПИ I-104, 105, кв. 6 (поземлен имот с идентификатор 12259.1008.441), в землището на гр. Враца, община Враца, с възложител: „В-ХЕРБ СТОР“ ООД, гр. София

13.12.2022

Уведомление за инвестиционно предложение от „Генерал Агрохимикали“ ООД, за: „Промяна предназначението на поземлен имот № 12259.793.1, гр. Враца и образуване на нов урегулиран поземлен имот с предназначение за „производствени складови дейности“ за разширение на складова база и изграждане на складове за съхранение на зърно“, в местност „Пискавец“, землището на гр. Враца

13.12.2022

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност 980квт., разположена на покривите на промишлени сгради и прилежащ терен в УПИ 12259.1008.49, в „Хранително вкусова зона“, гр. Враца, община Враца“, с възложител: „МДМ-Екоенергии“ ООД, гр.Враца

08.12.2022

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на Фотоволтаична електричиска централа(ФвЕЦ) с мощност 250kW“, в поземлен имот с идентификатор 12259.734.114, землище на гр. Враца, община Враца“, с възложител: Х.Ц.И.

08.12.2022

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Приемане и оползотворяване (рециклиране с код R5) на отпадък с код 10 01 05- твърди отпадъци от реакции на основата но калций, получени при десулфуризация на отпадъчни газове- в количества до 20 000 т/у като добавка за производство на циментов клинкер в инсталацията на Холсим България – площадка Бели извор“, с възложител: „Холсим (България) АД

06.12.2022

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на автошкола и автополигон“, в поземлен имот с идентификатор 12259.648.32, в землището на гр. Враца, община Враца“, с възложител: И.В.П.

06.12.2022

Уведомление за инвестиционно предложение от „В-ХЕРБ СТОР“ ООД, гр. София, за: „Електропроизводство с фотоволтаична инсталация“, в УПИ I-104, 105, кв. 6 (поземлен имот с идентификатор 12259.1008.441), в землището на гр. Враца, община Враца

06.12.2022

Уведомление за инвестиционно предложение от „В-ХЕРБ СТОР“ ООД, гр. София, за: „Електропроизводство с фотоволтаична инсталация“, в УПИ III-104, 105, кв. 6 (поземлен имот с идентификатор 12259.1008.440), в землището на гр. Враца, община Враца

06.12.2022

Уведомление за инвестиционно предложение от „В-ХЕРБ СТОР“ ООД, гр. София, за: „Електропроизводство с фотоволтаична инсталация“, в УПИ II105, кв. 6, гр. Враца

30.11.2022

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за ИП: „Изграждане на фотоволтаична централа 232.170kWp за продажба на ел. енергия, монтирана на терен“, в поземлен имот с идентификатор 12259.517.74, м. „Ябланица“, в землището на гр. Враца, община Враца“, с възложител: П.И.Т., гр. Враца

23.11.2022

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за ИП: „Проектиране и изграждане на един брой тръбен кладенец (ТК) на територията на имот с идентификатор 12259.734.57, м. „Гладно поле“, гр. Враца, община Враца, за водоснабдяване с техническа вода (други цели) автомивка“ , с възложител: „ТИДИЕМ ПЛАСТ“ ООД

17.11.2022

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на обект фотоволтаична централа до 450kwa“, находяща се в урбанизиран поземлен имот с идентификатор 72504.18.12, с. Тишевица, община Враца, с възложител: Ц.П.Н.

14.11.2022

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Монтаж и експлоатация на линия за третиране на собствен производствен отпадък-метални стружки, в съществуващо предприятие за производство на сферични кранове, находящо се в гр. Враца, местност „Гладно поле“, ПИ 12259.727.22“

14.11.2022

Уведомление за инвестиционно предложение от „Северозападно държавно предприятие“ ДП, гр. Враца за: „Промяна на предназначението на ПИ с идентификационен номер 55070.503.201, м.“Копана могила“ в землището на с. Паволче, община Враца, с цел изграждане на административна сграда на „СЗДП“ ДП“

07.11.2022

Уведомление за инвестиционно предложение от „МДМ-Екоенерджи“ ООД, за: „Изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност 980квт., разположена на покривите на промишлени сгради и прилежащ терен в УПИ 12259.1008.49, в „Хранително вкусова зона“, гр. Враца, община Враца“

07.11.2022

Уведомление за инвестиционно предложение от „Холсим (България)“ АД, за: „Приемане и оползотворяване (рециклиране с код R5) на отпадък с код 10 01 05- твърди отпадъци от реакции на основата но калций, получени при десулфуризация на отпадъчни газове- в количества до 20 000 т/у като добавка за производство на циментов клинкер в инсталацията на Холсим България – площадка Бели извор“

04.11.2022

Уведомление за инвестиционно предложение от Ц.П.Н. за: „Изграждане на обект фотоволтаична централа до 450 kW“, находящ се в урбанизиран поземлен имот с идентификатор 72504.18.12, с. Тишевица, община Враца, област Враца

28.10.2022

Уведомление за инвестиционно предложение И.В.П. за: „Изграждане на автошкола и автополигон“, в поземлен имот с идентификатор 12259.648.32, в землището на гр. Враца, община Враца

28.10.2022

Уведомление за инвестиционно предложение П.И.Т за: „Изграждане на фотоволтаична централа 232.170kWp за продажба на ел. енергия, монтирана на терен“, в поземлен имот с идентификатор 12259.517.74, м. „Ябланица“, в землището на гр. Враца, община Враца

28.10.2022

Уведомление за инвестиционно предложение Х.Ц.И. за: „Изграждане на Фотоволтаична електричиска централа(ФвЕЦ) с мощност 250kW“, в поземлен имот с идентификатор 12259.734.114, землище на гр. Враца, община Враца

20.10.2022

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане и експлоатиране на наземна ФЕЦ, в УПИ II-284 (поземлен имот с идент. 12259.1008.284, ул. „Илинден“ № 4, гр. Враца, с възложител „Беана-Враца“ ЕООД

20.10.2022

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Рециклиране на излезли от употреба фотоволтаични соларни панели“, с възложител „ЕКО СОЛАР“ ЕООД

20.10.2022

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Промяна предназначение на земеделска земя – п.и. 43712.203.3, м. „Край село“, по плана на с. Лиляче, общ. Враца, в урегулиран поземлен имот с предназначение „предимно производствена дейност“, с оглед изграждане на фотоволтайчна централа“, с възложител Антони Цветанов Банков

20.10.2022

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Промяна предназначение на п.и. 12259.146.113, м. „Басака“, земл. Враца, с цел изграждане на разширение на цех за студена обработка за метали“, с възложител „ЕУРОТРЕЙДИНГ КОСТРУЦИОНИ“ ЕООД

20.10.2022

Уведомление за инвестиционно предложение от „КАР ПАРТС-73“ ЕООД, за: „Обособяване на площадка за изкупуване, съхранение и разкомплектоване на ИУМПС, в п.и. 12259.727.17, м. Гладно поле“, гр. Враца, обл. Враца

20.10.2022

Уведомление за инвестиционно предложение от „ТИДИЕМ ПЛАСТ“ ООД, за: „Проектиране и изграждане на един брой тръбен кладенец на територията на имот с идент. 12259.734.57, м. Гладно поле“, гр. Враца, обл. Враца

13.10.2022

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала“ в п.и. с идентификатор 12259.891.92, м. „Дърводелци“, м. „Дърводелци“ в землището на гр. Враца, с възложител „НН Солар ЕООД“ ЕООД

13.10.2022

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Модулен обект за търговия с млечни продукти и преработка на мляко с капацитет 500 литра на ден и производства на сирене, кашкавал и кисело мляко“ в поземлен имот с идентификатор 73119.27.35, землище с. Три кладенци, общ. Враца, с възложител „РАНЧО КОЛЬО“ ЕООД

28.09.2022

Уведомление за инвестиционно предложение от „НОВАТЕХ ЛАБОРАТОРИИ“ ЕООД, за: „Изграждане на фотоволтаична централа-10MW“, в ПИ № 44728.39.6 и ПИ № 44728.47.91, в землището на с. Лютаджик, с обща площ от 125 дка и начин на трайно ползване Хвостохранилище, общ. Враца, обл. Враца

26.09.2022

Уведомление за инвестиционно предложение от „Беана-Враца“ ООД, за:„Изграждане и експлоатиране на наземна фотоволтаична инсталация (ФЕЦ) в УПИ II 284 (поземлен имот с идентификатор 12259.1008.284), ж.к. „Хранително-вкусова зона“, ул. „Илинден“ № 4, гр. Враца, общ. Враца“

26.09.2022

Уведомление за инвестиционно предложение от „Холсим (България)“ АД, за: „Приемане и оползотворяване (рециклиране с код R5) на строителни материали и отпадъци като суровини и добавки за производство на циментов клинкер и цимент, както и оползотворяване като гориво за получаване на енергия(R1) в инсталацията на Холсим България- площадка Бели извор“

16.09.2022

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инв. предложение (ИП): „Фотоволтаична електроцентрала с мощност 600 kw, монтирана на терен“, в поземлен имот с идентификатор 12259.891.91, м. „Дърводелци“, в землището на гр. Враца, община Враца, с възложител: Г.К.Г., гр. София

16.09.2022

Уведомление за инвестиционно предложение от „О.М.С. САЛЕРИ КЛОН БЪЛГАРИЯ“ КЧТ, за: „Монтаж и експлоатация на линия за третиране на собствен производствен отпадък-метални стружки, в съществуващо предприятие за производство на сферични кранове, находящо се в гр. Враца, м-ст „Гладно поле“, ПИ 12259.727.22“

14.09.2022

Уведомление за инвестиционно предложение от А.Ц.Б., за: „Промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот с идентификатор 43712.203.3, м. „Край село“, по плана на с. Лиляче, община Враца, в урегулиран поземлен имот с предназначение „предимно производствена дейност“, с оглед изграждане на фотоволтаична централа“, община Враца

14.09.2022

Уведомление за инвестиционно предложение от „ТИДИЕМ ПЛАСТ“ ООД, за: „Промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот с идентификатор 12259.724.101, м. „Гладно поле“, по плана на гр. Враца, в урегулиран поземлен имот с предназначение „производствена дейност“, с оглед изграждане на фотоволтаична централа“, община Враца

02.09.2022

Уведомление за инвестиционно предложение от „БЕРАНО“ ЕООД, за: „Основен ремонт и реконструкция на покрив на склад за преработка и пакетиране на черупкови плодове“ представляващ сграда с идентификатор 12259.1027.401.2(УПИ XXIV-145,кв.1, ж.к. „Източна промишлена зона“) по КККР на гр. Враца, община Враца“

23.08.2022

Във връзка с постъпило в Община Враца с вх. 3200-196/22.08.2022 год. от РИОСВ – Враца, Уведомление за инвестиционно предложение  за: ИП: „Рециклиране на излезли от употреба фотоволтаични соларни панели“, с възложител: „ЕКО СОЛАР 77“ ЕООД и на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за ОВОС.

22.08.2022

Във връзка с постъпило в Община Враца с вх. 3200-191/18.08.2022 год. от РИОСВ – Враца, Уведомление за инвестиционно предложение  за: ИП: „Модулен обект за търговия с млечни продукти и преработка на мляко с капацитет 500 литра на ден и производство на сирене, кашкавал и кисело мляко“, в поземлен имот с идентификатор 73119.27.35, землище с. Три кладенци, община Враца и на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за ОВОС

18.08.2022

Уведомление за инвестиционно предложение: Във връзка с постъпила в Община Враца с вх. 3200-189/16.08.2022 год. от РИОСВ – Враца, информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Монтаж на фотоволтаична инсталация за производство на електричиска енергия с обща инсталирана мощност до 5 МW“, в поземлен имот с идентификатор 12259.709.2 по кадастралната карта на ж.к. „Сениче“, гр. Враца, с възложител: „Джей Ди Инвест“ ООД и на основание чл.6, ал.10 от Наредбата за ОВОС, Община Враца информира за:
Осигурен обществен достъп до Информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС.

12.08.2022

Уведомление за инвестиционно предложение: Във връзка с постъпило в Община Враца с вх. 3200-183/11.08.2022 год. от РИОСВ – Враца. Уведомление за инвестиционно предложение  за: „Приемане и оползотворяване (рециклиране с код R5) на строителни материали и отпадъци като суровини и добавки за производство на циментов клинкер и цимент, както и оползотворяване като гориво за получаване на енергия(R1) в инсталацията на Холсим България- площадка Бели извор“ и на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за ОВОС

09.08.2022

Уведомление за инвестиционно предложение: Уведомяваме ви, че Община Враца има следното инвестиционно предложение: "Основен Ремонт на плувен басейн в спортен комплекс "Христо Ботев", с възложител Община Враца

05.08.2022

Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № 3200-170/02.08.2022 год. от РИОСВ – Враца, Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала“ в п.и. с идентификатор 12259.891.92, м. „Дърводелци“, м. „Дърводелци“ в землището на гр. Враца, с възложител „НН Солар ЕООД“ ЕООД

05.08.2022

Уведомление за инвестиционно предложение с вх. с вх. № 3200-172/02.08.2022 год. от РИОСВ – Враца, Уведомление за инвестиционно предложение „Монтаж на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност до 5 MW“ с възложител „Джей Ди Инвест“ ООД и Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № 3200-171/02.08.2022 год. от РИОСВ – Враца

05.08.2022

Уведомление за инвестиционно предложение „Смяна предназначение наземеделска земя ПИ № 009048, ПИ № 009049, ПИ № 009050, ПИ № 009053, ПИ № 009071, м. „Гарванец“, с. Згориград, община Враца и обединетието им в нов УПИ, с оглед изграждането на вилно екоселище“ с възложител „АЛПИН ПРОПЪРТИ ГРУП“ ЕООД

29.07.2022

Уведомление за инвестиционно предложение „Оборудване на кланичен пункт за клане на телета, закупуване, оборудване и монтиране за преработка на сурово краве мляко“ в с. Косталево, община Враца, с възложител Нина Миткова Пановска

29.07.2022

Уведомление за инвестиционно предложение „Фотоволтаична електроцентрала с мощност 600kW, монтирана на терен“, в п.и. с идентификатор 12259.891.91, м. „Дърводелци“, в землището на гр. Враца, с възложител Георги Кирилов Гошев

26.07.2022

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на учебен център за обучение на електромонтьори - ниско, средно и високо напрежение в поземлен имот с идент. 12259.119.1, в землището на град Враца, община Враца", с възложител „БОРОВАН УЪРЛД УАЙД ЕНТЪРПРАЙСЕС“ ЕООД

26.07.2022

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Разширение на инсталация за високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в ТЕЦ „Градска“ при „Топлофикация-Враца“ ЕАД, в поземлен имот с идент. 12259.1021.45, кв. 9 по плана на град Враца, Северна промишлена зона", с възложител „Топлофикация-Враца“ ЕАД

26.07.2022

„Изграждане на фотоволтаична инсталация в поземлен имот с идент. 12259.725.55, в землището на град Враца", с възложител Дончо Николов Етугов

15.07.2022

Обществено обсъждане на: Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на нови надземни съоръжения – компенсаторна станция с всичките и прилежащи технически съоръжения за обезпечаване надеждна и непрекъсната работа в режим нагнетяване и добив на газ, както и нова газоизмервателна станция (ГИС), във връзка с разширение капацитета на подземно газохранилище (ПГХ) „Чирен“ и във връзката им със съществуващите такива на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД “

14.07.2022

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на сграда за коне от застрашени породи“, в поземлен имот с идентификатор 12259.88.79, м. „Генков дудак“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца“, с възложител: К.П.К.

30.06.2022

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на склад за съхранение на каменни изделия“, в ПИ № 12259.617.29, местност „Коломановото“ в землището на гр. Враца, община Враца“, с възложител: „Кариери- П.Д.“ ЕООД

24.06.2022

Уведомление за инвестиционно предложение от „Топлофикация-Враца“ ЕАД за: „Разширение на инсталация за високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в ТЕЦ „Градска“ при „Топлофикация-Враца“ ЕАД, в поземлен имот с идентификатор 12259.1021.45, кв. 9 по плана на гр. Враца, Северна промишлена зона“

22.06.2022

Уведомление за инвестиционно предложение от К.П.К. за: „Изграждане на сграда за коне от застрашени породи“, в поземлен имот с идентификатор 12259.88.79, м. „Генков дудак“, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца

22.06.2022

Уведомление за инвестиционно предложение от „БОРОВАН УЪРЛД УАЙД ЕНТЪРПРАЙСЕС“ ЕООД за: „Изграждане на учебен център за обучение на електромонтьори – ниско, средно и високо напрежение“ в поземлен имот с идентификатор 12259.119.1, в землището на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца

15.06.2022

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на склад за съхранение на каменни изделия в п.и. 12259.617.29, местност ,,Коломановото“ в землището на гр. Враца, община Враца, обл. Враца", с възложител „Кариери П.Д.“ ЕООД

15.06.2022

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация в п.и. 12259.725.55, в землището на гр. Враца, община Враца, обл. Враца", с възложител Дончо Николов Етугов

07.06.2022

Уведомление за инвестиционно предложение „Промяна предназначението на п.и. 12259.146.113, м. „Басака“, земл. гр. Враца, с цел изграждане на разширение на цех за студена обработка на метали“, с възложител „ЕУРОТРЕЙДИНГ КОНСТРУЦИОНИ“ ЕООД

07.06.2022

Информация за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение: „Изработка на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идент. 12259.614.35, с НТП „нива“, VI категория, м. „Джуджански поток“, и отреждане „за производство на складови дейности“ и монтаж на автоматизирана инсталация за производство на вибропресовани бетонови изделия, както и обекти свързани с това производство“, с възложител Калоян Георгиев Наумов

07.06.2022

Информация за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение: „Изграждане на инсталация за оползотворяване на отпадъчна топлина с инсталирана мощност до 4MWh за собствени нужди“, с възложител „Холсим България“ АД, с. Бели извор

31.05.2022

Уведомление за инвестиционно предложение от Община Враца, за: Изграждане на първия етап от Парк “Сениче“, УПИ І-21, кв.11 на Ж.К. “Сениче“, гр.Враца

12.05.2022

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Разширяване на съществуваща дворна площадка във връзка с дейността на дружеството“, с местоположение: местност „Дърводелци“, с. Паволче, община Враца“, с възложител: „СУИС ТРЕЙДИНГ СОЛИСИОН“ ООД

12.05.2022

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Преструктуриране и конверсия на винени лозя - изкореняване, засаждане на винени лозя, изграждане на подпорна конструкция, изграждане на хидромелиоративно съоръжение –система за капково напояване на винени лозя“ в поземлени имоти с идентификатори 10789.503.215, 10789.503.300, 10789.503.218, 10789.503.308, 10789.503.220, 10789.503.202, 10789.503.71, 10789.503.141, 10789.503.143, 10789.503.211, 10789.503.203, 10789.503.204, 10789.503.205, 10789.503.206, 10789.503.302, 10789.503.301, 10789.60.7, 10789.60.58, 10789.60.59, 10789.503.209, 10789.503.155, 10789.503.156, 10789.503.164, намиращи се в землището на с. Веслец, общ. Враца, обл. Враца“, с възложител: „Шато Веслец“ ООД

10.05.2022

Уведомление за инвестиционно предложение от Община Враца, за: “Разширение на съществуващо регионално депо за неопасни отпадъци на общините Враца и Мездра, находящо се в местност "Пискавец", землище на Враца"

10.05.2022

Уведомление за инвестиционно предложение от Тролейбусен транспорт - Враца“ ЕООД за: „Модернизиране на градския транспорт в Община Враца“ - ОП №2 „Изграждане на кабелни трасета на зарядни станции“.

09.05.2022

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): Изграждане на газопроводно отклонение от газопорводно трасе на „Булгартрансгаз“ ЕАД до съществуваща метан-станция“, с възложител: „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД

04.05.2022

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Рецеклиране на инертни строителни отпадъци и производствен отпадък с код 10 12 06 изхвърлени калъпи, на площадка към кариера за добив на варовик „Лиляче“, с цел последващото им оползотворяване в циментов завод с. Бели извор“, с възложител: „ХОЛСИМ (БЪЛГАРИЯ)“ АД

29.04.2022

Уведомление за инвестиционно предложение от „Холсим (България)“ АД за: „Изграждане на инсталация за оползотворяване на отпадъчната топлина с инсталирана мощност до 4 MWh за собствени нужди“, с местоположение: с. Бели извор, община Враца“

27.04.2022

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изработване на подробен устройствен план (ПУП) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлени имоти с № 12259.916.8 и № 12259.916.9, местност „Егледжето“ с площ по 3500кв.м., намиращи се в землището на гр. Враца и образуване на два броя УПИ с отреждане „За производствени и складови дейности- склад за съхранение на селскостопанска продукция“, с възложител:Т.В.Х.

27.04.2022

Уведомление за инвестиционно предложение на Община Враца за: Смяна на предназначение на земеделска земя ПИ №009049, м.“Гарванец“, с.Згориград, Община Враца, в нов УПИ, с оглед изграждане на вилно екоселище

27.04.2022

Уведомление за инвестиционно предложение на Община Враца за: Смяна на предназначение на земеделска земя ПИ №009050, м.“Гарванец“, с.Згориград, Община Враца, в нов УПИ, с оглед изграждане на вилно екоселище

27.04.2022

Уведомление за инвестиционно предложение на Община Враца за: Смяна на предназначение на земеделска земя ПИ №009053, м.“Гарванец“, с.Згориград, Община Враца, в нов УПИ, с оглед изграждане на вилно екоселище

27.04.2022

Уведомление за инвестиционно предложение на Община Враца за: Смяна на предназначение на земеделска земя ПИ №009071, м.“Гарванец“, с.Згориград, Община Враца, в нов УПИ, с оглед изграждане на вилно екоселище

18.04.2022

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Преструктуриране и конверсия на лозя чрез изграждане на автоматизирана система за капково напояване на винени лозя“, в поземлени имоти с идентификатори 10789.502.134, 10789.502.135, 10789.502.136, 10789.502.179, 10789.502.183, 10789.502.222, 10789.502.223, 10789.502.224, 10789.502.225, 10789.502.226, 10789.502.227, 10789.502.1228, 10789.502.229, с обща площ от 69.613 дка, намиращи се в землището на с. Веслец, община Враца“, с възложител: „ВЕСЛЕЦ 17“ ЕООД

05.04.2022

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД за: „Изграждане на газопроводно отклонение от газопроводно трасе на „Булгартрансгаз“ ЕАД до съществуваща метан-станция“

29.03.2022

Уведомление за инвестиционно предложение на Община Враца за „Основен ремонт на сепарираща инсталация“ към Регионално депо за неопасни отпадъци - Враца в гр. Враца -в т.ч. проектиране във фаза „Работен проект" и авторски надзор“

22.03.2022

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изработване на подробен устройствен план за промяна предназначението на земеделска земя –ПИ с идент.55070.18.112, м. „Коювица“, в землището на с. Паволче, община Враца, с площ от 5549 кв.м. и образуване от него на 8 нови урегулирани поземлени имота за жилищно строителство и един урегулиран поземлен имот с предназначение за транспортен достъп“, с възложител: З.Т.Т.

18.03.2022

Уведомление за инвестиционно предложение от «ХОЛСИМ(БЪЛГАРИЯ)“ АД за: „Рециклиране на инертни строителни отпадъци и производствен отпадък с код 10 12 06 изхвърлени калъпи, на площадка към кариера за добив на варовик „Лиляче“, с цел последващото им оползотворяване в циментов завод с. Бели извор“

18.03.2022

Уведомление за инвестиционно предложение от «СУИС ТРЕЙДИНГ СОЛИСИОН“ ООД за: „Разширяване на съществуваща дворна площадка във връзка с дейността на дружеството“, с местоположение: местност „Дърводелци“, с. Паволче, община Враца

16.03.2022

Уведомление за инвестиционно предложение от Т.В.Х, за: „Изработване на подробен устройствен план (ПУП) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлени имоти с № 12259.916.8 и № 12259.916.9, местност „Егледжето“ с площ по 3500кв.м., намиращи се в землището на гр. Враца и образуване на два броя УПИ с отреждане „За производствени и складови дейности- склад за съхранение на селскостопанска продукция“

04.03.2022

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на сграда за коне от застрашени породи“, в поземлен имот с идентификатор 12259.88.59, м. „Генков дудак“, гр. Враца“, с възложител: К.П.К.

02.03.2022

Уведомление за инвестиционно предложение от З.Т.Т, за: „Изработване на подробен устройствен план за промяна предназначението на земеделска земя –ПИ с идент.55070.18.112, м. „Коювица“, в землището на с. Паволче, община Враца, с площ от 5549 кв.м. и образуване от него на 8 нови урегулирани поземлени имота за жилищно строителство и един урегулиран поземлен имот с предназначение за транспортен достъп“

02.03.2022

Уведомление за инвестиционно предложение от „Веслец 17“ ЕООД, за: „Преструктуриране и конверсия на лозя чрез изграждане на автоматизирана система за капково напояване на винени лозя “, в поземлени имоти с идентификатори 10789.502.134, 10789.502.135, 10789.502.136, 10789.502.179, 10789.502.183, 10789.502.222, 10789.502.223, 10789.502.224, 10789.502.225, 10789.502.226, 10789.502.227, 10789.502.1228, 10789.502.229, с обща площ от 69.613 дка, намиращи се в землището на с. Веслец, община Враца

25.02.2022

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на Автосервиз и Автокъща“, в поземлен имот с идентификатор 12259.667.21, местност „Хаджиманов хан“, землище гр. Враца, с възложител: М.И.Г.

22.02.2022

Уведомление за инвестиционно предложение от „Шато Веслец“ ООД, за: „Преструктуриране и конверсия на винени лозя- изкореняване, засаждане на винени лозя, изграждане на подпорна конструкция, изграждане на хидромелиоративно съоръжение – система за капково напояване на винени лозя“ в поземлени имоти с идентификатори 10789.503.215, 10789.503.300, 10789.503.218, 10789.503.308, 10789.503.220, 10789.503.202, 10789.503.71, 10789.503.141, 10789.503.143, 10789.503.211, 10789.503.203, 10789.503.204, 10789.503.205, 10789.503.206, 10789.503.302, 10789.503.301, 10789.60.7, 10789.60.58, 10789.60.59, 10789.503.209, 10789.503.155, 10789.503.156, 10789.503.164 намиращи се в землището на с. Веслец, общ. Враца, обл. Враца

03.02.2022

Уведомление за инвестиционно предложение от К.П.К, за: „Изграждане на четири броя еднофамилни жилищни сгради“ в ПИ с идентификатори 12259.849.1, 12259.916.49, 12259.428.6, 12259.850.3, в местностите „Микова падина“, „Егледжето“, „Малка Иванова Поляна“, по Кадастралната карта на гр. Враца

28.01.2022

Уведомление за инвестиционно предложение от К.П.К, за: „Изграждане на сграда за коне от застрашени породи“, в поземлен имот с идентификатор 12259.88.59, м. „Генков дудак“, гр. Враца“

05.01.2022

Уведомление за инвестиционно предложение от М.И.Г., за: „Изграждане на Автосервиз и Автокъща“, в поземлен имот с идентификатор 12259.667.21, местност „Хаджиманов хан“, землище гр. Враца

05.01.2022

Уведомление за инвестиционно предложение от К.Г.Н, за: „Изработка на ПУП –ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 12259.614.35 с НТП : „нива“, VI категория, м. „Джуджански поток“, землище на гр. Враца и отреждане „за производствено складови дейности“ и монтаж на автоматизирана инсталация за производство на вибропресовани бетонови изделия, както и обекти свързани с това производство“

30.12.2021

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Напояване чрез дъждуване на земеделски земи в местността „Занкиното“ и „Коломановото“, на площ от 514 дка“, в землището на гр. Враца, община Враца, с възложител: „ДЪБНИКА АГРО“ ЕООД

22.11.2021

Уведомление за инвестиционно предложение от Община Враца: „ПОДМЯНА НА АСАСНСЬОРНА УРЕДБА В СГРАДАТА НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "ХРИСТО БОТЕВ“, с възложител: Община Враца.

16.11.2021

Уведомление за инвестиционно предложение "ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА БУЛ. "КРАЙРЕЧЕН" ГР. ВРАЦА" с възложител Община Враца

04.11.2021

Уведомление за инвестиционно предложение "ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ДГ "СЛЪНЦЕ", УЛ. "НАЙДЕН ГЕРОВ", ГРАД ВРАЦА"

04.11.2021

Уведомление за инвестиционно предложение "ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ДГ "РАДОСТ". УЛ. "ОКОЛЧИЦА" , ГРАД ВРАЦА"

15.10.2021

Община Враца информира за: инвестиционно предложение: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛ. „БЕЛАСИЦА“

28.09.2021

Уведомление за инвестиционно предложение от „КМС“ ЕООД за: „Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 2MW“, в поземлен имот с идентификатор 12259.146.106, м.“Брега“, землище на гр. Враца, община Враца 

20.09.2021

Уведомление за инвестиционно предложение от „ДЪБНИКА АГРО“ ЕООД за: „Напояване чрез дъждуване на земеделски земи в местността „Занкиното“ и „Коломановото“, на площ от 514 дка“, в землището на гр. Враца, община Враца

17.09.2021

Уведомление за инвестиционно предложение: „Промяна на капацитета на клетка 2.1 и разрешени количества отпадъци на изход от сепариращата инсталация на Регионалното депо за неопасни отпадъци на общините Враца и Мездра".

31.08.2021

Уведомление за инвестиционно предложение: „Инженеринг-проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор на обект: „Вертикална планировка при ул. „Полк. Кетхудов“ и ул. „К. Буюклийски“, с възложител: Община Враца.

31.08.2021

Уведомление за инвестиционно предложение: Укрепване на свлачище с рег. № VRC10.12259.01 над ул. "Черни Дрин" гр. Враца (под водоем "Среченска бара"), с възложител: Община Враца

25.08.2021

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за  инвестиционно предложение: "Инсталиране на рециклираща линия за РЕТ бутилки с капацитет 1000 kg/h в същ10.8, с предназначение: за производствени и складови дейности, находяща се в УПИ III, кв. 9, Промишлена зона, гр. Враца, с възложител: „Екопласт 21“ ЕООД- вх. № 3200-205/23.08.2021год.

12.08.2021

Уведомление за инвестиционно предложение: „ОСНОВЕН РЕМОНТ ПАРК „РУСКИ“, гр. Враца, с възложител: Община Враца.

06.08.2021

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по реда на чл.6, ал.9, т.2 от Наредбата за ОВОС за инв. предложение: „Изграждане на производствено хале и административна сграда за производство на метални конструкция“, в поземлен имот с идентификатор 38875.349.377, землище на с. Косталево, община Враца

06.08.2021

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕКОПЛАСТ 21“ ЕООД за  „Инсталиране на рециклираща линия за PET бутилки с капацитет 1000 kg/h в съществуваща сграда с идентификатор 12259.1021.410.8, с предназначение: за производствени и складови дейности, находяща се в УПИ III, кв. 9, Промишлена зона, гр. Враца, общ. Враца“

06.08.2021

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по реда на чл.6, ал.9, т.2 от Наредбата за ОВОС за инв. предложение: „Изграждане на хале за инвентар“, в поземлен имот с идентификатор 12259.691.82, м. „Брадичков лъг“, град Враца, община Враца, с възложител „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД

23.07.2021

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД за  „Изграждане на хале за инвентар“, в поземлен имот с идентификатор 12259.691.82, м. „Брадичков лъг“, град Враца, община Враца

19.07.2021

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по реда на чл.6, ал.9, т.2 от Наредбата за ОВОС за инв. предложение: „Изграждане на сграда за отглеждане на коне“, в поземлен имот с идентификатор 12259.914.71, м. „Миша падина“, град Враца, община Враца

19.07.2021

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по реда на чл.6, ал.9, т.2 от Наредбата за ОВОС за инв. предложение: „Изграждане на сграда за отглеждане на коне“, в поземлен имот с идентификатор 12259.915.34, м. „Дърводелци“, град Враца, община Враца

19.07.2021

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по реда на чл.6, ал.9, т.2 от Наредбата за ОВОС за инв. предложение: „Изграждане на модул за когенерация на газ (газова централа) за производство на електрическа енергия“, в поземлен имот с идентификатор 12259.691.28, м. „Брадичков лъг“, град Враца, община Враца

13.07.2021

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по реда на чл. 6, ал. 9, т.2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): "Извършване на дейности по предварително третиране на строителни отпадъци (СО), чрез използване на мобилни инсталации или съоръжения на мястото на образуване и материално оползотворяване на строителни отпадъци в конкретни строителни обекти (строителната площадка или площадката, на която се извършва премахването на строежа), разположени на територията на област Враца"

14.06.2021

Уведомление за инвестиционно предложение от Община Враца: Изграждане на нова светофарна уредба на кръстовище бул. „Васил Кънчов“ и ул. „Георги Апостолов"

08.06.2021

Уведомление за инвестиционно предложение от „Метал строй 81“ ЕООД: „Изграждане на производствено хале и административна сграда за производство на метална конструкция“, в поземлен имот с идентификатор 38875.349.377, землище на с. Косталево, община Враца

07.06.2021

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по реда на чл. 6, ал. 9, т.2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на склад-навес за строителни материали, хале за ремонтни дейности и административно-търговска сграда“, в поземлен имот с идентификатор 12259.675.28, м. „Занкиното“, гр. Враца

07.06.2021

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по реда на чл. 6, ал. 9, т.2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на Автокъща за продажба на автомобили“, в поземлен имот с идентификатор 12259.127.27, местност „Умарски бряг“, землище гр. Враца, общ. Враца

03.06.2021

Уведомление за инвестиционно предложение от „ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ“ АД, за: „Извършване на дейности по предварително третиране на строителни отпадъци (СО), чрез използване на мобилни инсталации или съоръжения на мястото на образуване и материално оползотворяване на строителни отпадъци в конкретни строителни обекти (строителната площадка или площадката, на която се извършва премахването на строежа), разположени на територията на област Враца

31.05.2021

Уведомление за инвестиционно предложение от „ЕКОМЕТАН ВРАЦА“ ЕООД, за: „Изграждане на модул за когенерация на газ (газова централа) за производство на електрическа енергия - 44 kVA“, в поземлен имот с идентификатор 12259.691.28, м. „Брадичков лъг“, гр. Враца

26.05.2021

Уведомление за инвестиционно предложение от Г.П.Б. за: „Изграждане на склад-навес за строителни материали, хале за ремонтни дейности и административно-търговска сграда“, в поземлен имот с идентификатор 12259.675.28,  м. „Занкиното“, гр. Враца

21.05.2021

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по реда на чл. 6, ал. 9, т.2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): "Разширение на съществуващо Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Враца и Мездра, находящо се в местност "Пискавец", землище на Враца"

20.05.2021

Уведомление за инвестиционно предложение от К.П.К., за: „Изграждане на Автокъща за продажба на автомобили“, в поземлен имот с идентификатор 12259.127.27, местност „Умарски бряг“, землище гр. Враца, общ. Враца

13.05.2021

Уведомление за инвестиционно предложение от К.П.К., за: „Изграждане на сграда за отглеждане на коне“, в поземлен имот с идентификатор 12259.915.34, м. „Дърводелци“, гр. Враца

13.05.2021

Уведомление за инвестиционно предложение от К.П.К., за: „Изграждане на сграда за отглеждане на коне“, в поземлен имот с идентификатор 12259.914.71, м. „Миша падина“, гр. Враца

12.05.2021

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Обособяване на площадка за извършване на дейности по изкупуване, преработка и продажба на отломки от черни и цветни метали“, в гр. Враца, „Източно промишлена зона“, ул. „Васил Кънчов“ №25

12.05.2021

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на сграда за кремация с крематориумна пещ“, в поземлен имот с идентификатор 12259.787.4, м. „Пискавец“, гр. Враца

11.05.2021

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Промяна предназначението на собствен имот в УПИ за обществено обслужване-автосервиз“, в поземлен имот с идентификатор 12259.30.7. м. „Сениче“, гр. Враца

22.04.2021

Уведомление за инвестиционно предложение от „Протект холд“ ООД, гр. Мездра, област Враца: „Обособяване на площадка за извършване на дейности по изкупуване, преработка и продажба на отломки от черни и цветни метали“, в гр. Враца, „Източно промишлена зона“, ул. „Васил Кънчов“ №25

14.04.2021

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Реконструкция на водогреен котел ВК 50 ст.№ 2 за изгаряне на биомаса чрез инсталиране на предно тласкаща скара, разположен на площадката на ОЦ „Младост“ при „Топлофикация-Враца“ ЕАД, гр. Враца

09.04.2021

Уведомление за инвестиционно предложение от Община Враца, за: “Разширение на съществуващо регионално депо за неопасни отпадъци на общините Враца и Мездра, находящо се в местност "Пискавец", землище на Враца"

08.04.2021

Уведомление за инвестиционно предложение от Община Враца, за: "Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Девене, Община Враца"

25.03.2021

Уведомление за инвестиционно предложение от „АНИМАЛ ТРЕЙД“ ООД, гр. Враца, за: „Изграждане на сграда за кремация с крематориумна пещ“, в поземлен имот с идентификатор 12259.787.4, м. „Пискавец“, гр. Враца

25.03.2021

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Монтиране и въвеждане в експлоатация на два броя технологични линии за преработка и оползотворяване на отпадъци, изцяло на механичен принцип, на територията на съществуваща площадка“, в поземлен имот с идентификатор 12259.1021.348, ул. „Шипка“ № 2, гр. Враца

17.03.2021

Уведомление за инвестиционно предложение от Красимир Петров Каменов за: „Изграждане на депо за строителни отпадъци, земни маси и зелена растителност (трева и клони), в поземлени имоти в гр. Враца, Община Враца

15.03.2021

Уведомление за инвестиционно предложение от ОБЩИНА ВРАЦА за: „Инженеринг –проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор за обект: Основен ремонт на път VRC 1036-Девене-Чирен- /II-15/-Етап първи: участък от КМ 0+000.00 до КМ 8+700.00 и Етап втори: участък от КМ 8+700.00 до КМ 17+596.12“

09.03.2021

Уведомление за инвестиционно предложение от ОБЩИНА ВРАЦА за: “Ремонт и модернизация на съществуваща лекоатлетическа писта“

24.02.2021

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение: „РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ – ВРАЦА, ЧРЕЗ: i) ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА КОМПОСТИРАНЕ НА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ И БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ; ii) ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛОЩАДКА ЗА ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНЕ НА ЕДРОГАБАРИТНИ ОТПАДЪЦИ, НА ОТПАДЪЦИ ОТ ТЕКСТИЛ И ДРЕХИ; iii) ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛОЩАДКА ЗА ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНЕ НА ГОРИМИ ОТПАДЪЦИ (RDF) И ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА АВТОМОБИЛНИ ГУМИ“

12.02.2021

Уведомление за инвестиционно предложение от „ДИТЕКС-СМ“ ООД за: „Дейности по временно съхранение и третиране (оползотворяване) на отпадъци от текстилната и мебелната индустрии“, ул. „Илинден“ № 10, промишлена зона, гр. Враца

12.02.2021

Уведомление за инвестиционно предложение за: „Проектиране и изграждане на нови надземни съоръжения – компресорна станция с всичките й прилежащи технически съоръжения за обезпечаване надеждна и непрекъсната работа в режими нагнетяване и добив на газ, както и нова газоизмервателна станция (ГИС), във връзка с разширение капацитета на подземно газово хранилище (ПГХ) „Чирен“ и връзката им със съществуващите такива“

11.02.2021

Уведомление за инвестиционно предложение от „Холсим (България) АД за: „Инсталиране на барабанна сушилна инсталация за гранулирал шлак/трас с капацитет до 20тона/час“ на производствената площадка на „Холсим (България) АД

09.02.2021

Уведомление за инвестиционно предложение: „Реконструкция на водогреен котел ВК 50 ст.№ 2 за изгаряне на биомаса чрез инсталиране на предно тласкаща скара, разположен на площадката на ОЦ „Младост“ при „Топлофикация-Враца“ ЕАД, гр. Враца”

02.02.2021

Уведомление за инвестиционно предложение: Развитие на регионалната система за управление на отпадъците - Враца чрез изграждане на 3 (три) бр. обекти в поземлен имот - УПИ І. кв.788 по действащия регулационен план на гр.Враца, находящ се в м."Шумака": 1. Инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци; 2. Площадка за временно съхраняване на едрогабаритни отпадъци, на отпадъци от текстил и дрехи; 3. Площадка за временно съхраняване на запалими отпадъци (КВР) и излезли от употреба гуми.

17.12.2020

Информация за преценяване необходим. от ОВОС за инв. предложение: „Пълначна станция за пропан-бутан в ПИ № 12259.1008.408“, с местоположение ж.к. „Хранително-вкусова зона“, „Бистрешко шосе“, гр. Враца“

08.12.2020

Информация за преценяване необходим. от ОВОС за инв. предложение: „Изграждане на ново водовземно съоръжение (шахтов кладенец) за водовземане от подземни води“, в поземлен имот с идентификатор 12259.1027.213, кв. „Източна- промишлена зона“, гр. Враца, Община Враца, с възложител: „Дигант - Димитров и Григоров” СД, гр. Враца

23.11.2020

Уведомление за инвестиционно предложение от „ВРАЦА-СТАРТ“ АД за: „Монтиране и въвеждане в експлоатация на два броя технологични линии за преработка и оползотворяване на неопасни отпадъци на територията на съществуваща площадка“, в поземлен имот с идентификатор 12259.1021.348, ул. „Шипка“ № 2, гр. Враца

16.11.2020

Уведомление за инвестиционно предложение от „МЕСЕР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД за: „Пълначна станция за пропан-бутан в ПИ № 12259.1008.408“, с местоположение ж.к. „Хранително-вкусова зона“, „Бистрешко шосе“, гр. Враца

02.11.2020

Уведомление за инвестиционно предложение от „Дигант – Димитров и Григоров“ СД за: „Изграждане на ново подземно съоръжение (шахтов кладенец) за водовземане от подземни води“, в поземлен имот с идентификатор 12259.1027.213, кв. „Източна-промишлена зона“, гр. Враца, община Враца

02.11.2020

Информация за преценяване необходим. от ОВОС за инв. предложение: „Добиване на вода за производствени нужди чрез сондиране”, в поземлен имот с идентификатор 12259.1027.395, кв. „Източна –промишлена зона”, гр. Враца”, с възложител: „МИ ПЕТ“ ООД, гр. Враца

26.10.2020

Уведомление за инвестиционно предложение за: „Промяна предназначението на собствен имот с начин на трайно ползване –друг вид нива във УПИ за обществено обслужване - автосервиз”, в поземлен имот с идентификатор 12259.30.7, м. „Сениче“, кв. Кулата, гр. Враца

08.10.2020

Уведомление за инвестиционно предложение от община Враца, за: „Обществена поръчка с предмет: „Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор във връзка с рехабилитация на съществуваща транспортна връзка до Почивно - оздравителен комплекс „Леденика“ в землището на Згориград, община Враца”

05.10.2020

Уведомление за инвестиционно предложение от „МИ ПЕТ” ООД, за: „Добавяне на вода за производствени нужди чрез сондиране”, в поземлен имот с идентификатор 12259.1027.395, кв. „Източна–промишлена зона”, гр. Враца” 

28.09.2020

Уведомление за инвестиционно предложение от община Враца, за: „Рекултивация на нарушени терени в собствен терен, чрез оползотворяване на инертни строителни отпадъци при влагането им в обратни насипи”

18.09.2020

Информация за преценяване необходим. от ОВОС за инв. предложение: „Изработване на ПУП–ПРЗ, ПИ 22, масив 16 в местността „Гладна”, землище на с. Згориград, община Враца”

17.09.2020

Уведомление за инвестиционно предложение от община Враца, за: Изграждане на нова улица от О.Т. 128 до О.Т. 15 за осигуряване на транспортна връзка по плана на ж.к. „Сениче“, гр. Враца

17.09.2020

Уведомление за инвестиционно предложение от община Враца, за: Рехабилитация на съществуваща транспортна връзка /бул. "Европа"/ в поземлен имот УПИ I-4, кв. 1 по плана на ж.к. "Сениче" и "Дъбника" и по плана на кв. "Кулата", гр. Враца

02.09.2020

Уведомление за инвестиционно предложение от «Ел Мотори» ЕООД, за: «Производство на ел.оборудване» в поземлени имоти с идентификатори 12259.757.4 и 12259.757.5, местност «Мало Крайще», землище гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца

28.08.2020

Уведомление за инвестиционно предложение от Калин Каменов, кмет на Община Враца, за: ”Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа на с. Челопек, Община Враца, засягаща Гл.кл.1 от т.202 до т.121 и Гл.кл. II от т.206 до т.95, изменение по чл. 154 от ЗУТ”

24.08.2020

Уведомление за инвестиционно предложение от г-н Жулиен Тони Николов и г-жа Криспина Тони Николова за: „Изработване на ПУП –ПРЗ, ПИ 22, масив16 в местността „Гладна”, землище на с. Згориград, община Враца”

17.08.2020

Уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на обект „ТИР паркинг, мотел с обслужващи помещения, сервиз за гуми, колонка за зареждане на електромобили и 60-тонен кантар”, в поземлен имот с идентификатори 55070.7.513 и 55070.7.14, местност „Низамското”, землище с. Паволче, община Враца с възложител: „96-та миля Враца” ЕООД– вх. № 3200-231/14.08.2020год.

31.07.2020

Уведомление за инвестиционно предложение: „Проектиране, строителство и авторски надзор във връзка с възстановителни работи но отношение ликвидирането на последици от стихийни бедствия в с. Лиляче - община Враца“

29.07.2020

Уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на обект „ТИР паркинг, мотел с обслужващи помещения, сервиз за гуми, колонка за зареждане на електромобили и 60-тонен кантар“ в ПИ с идентификатори 55070.7.513 и 55070.7.14, местност „Низамското“ в землището на с. Паволче, община Враца

02.07.2020

Информация за преценяване необходим. от ОВОС за инв. предложение: „Изграждане на инсталация за производство на нано-структурни карбонови добавки”, УПИ V, кв. 848, (в ПИ 12259.848.5), ул. В. Кънчов, м.„Манастирски дол”, гр.Враца с възложител:„АРТМонбат”АД

01.07.2020

Информация за преценяване необходим. от ОВОС за инв. предложение: „Преотреждане на имотите за неземеделски нужди „За продажба на автомобили втора употреба (автокъща)”, в ПИ с идентификатори 12259.б74.19 и 12259.674.21, местност „Занкиното”

22.06.2020

Информация за преценяване необходим. от ОВОС за инв. предложение: „Водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения - 1 бр. тръбен кладенец ТК 1”, в поземлен имот с идентификатор 12259.1026.253, гр. Враца - с възложител: „БОВАТО-2” ООД

19.06.2020

Информация за преценяване необходим. от ОВОС за инв. предложение: «Изграждане на Автокъща за продажба на автомобили”

11.06.2020

Уведомление за инвестиционно предложение: „Преотреждане на имотите за неземеделски нужди „За продажба на автомобили втора употреба (автокъща)”, в ПИ с идентификатори 12259.674.19 и 12259.674.21, местност „Занкиното” в землището на гр. Враца

01.06.2020

Уведомление за инвестиционно предложение от „КМС” ЕООД за: „Изграждане на площадка за събиране и първична преработка на гуми за моторни превозни средства, излезли от употреба; хартия и пластмаса”

26.05.2020

Уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на Автокъща за продажба на автомобили"

16.04.2020
Информация за преценяване необходим. от ОВОС за инв. предложение: «Обновяване на машинния парк в цех «Леярен» на «Центромет» АД, кв. «Източна промишлена зона», ул. «Никола Вапцаров» № 9, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, възложител: „Центромет” АД.
1. Съобщение 2. Информация за преценяване необходим. от ОВОС за инв. предложение: «Обновяване на машинния парк в цех «Леярен» на «Центромет» АД, кв. «Източна промишлена зона», ул. «Никола Вапцаров» № ...

07.04.2020
Уведомление за инвестиционно предложение от ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“ за модернизация на жп участък Мездра - Медковец
Уведомление за инвестиционно предложение от ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“ за модернизация на жп участък Мездра - Медковец ...

19.03.2020
Уведомление за инв. предложение от "Монбат ЕНБИ ПИ" ЕАД: Изграждане на инсталация за производство на биполярни оловно-кисели акумулаторни батерии
Уведомление за инв. предложение от "Монбат ЕН БИ ПИ" ЕАД: Изграждане на инсталация за производство на биполярни оловно-кисели акумулаторни батерии ...

17.03.2020
Уведомление за инв. предложение от Община Враца: "Обследване за енергийна ефективност, реконструкция и модернизация на част от системата за външно изкуствено осветление на гр. Враца"
Уведомление за инв. предложение от Община Враца: "Обследване за енергийна ефективност, реконструкция и модернизация на част от системата за външно изкуствено осветление на гр. Враца", във връзка с кандидатстване ...

17.03.2020
Уведомление за инв. предложение от „АРТМонбат“ АД: Изграждане на инсталация за производство на нано-структурирани карбонови добавки
Уведомление за инв. предложение от „АРТМонбат“ АД: Изграждане на инсталация за производство на нано-структурирани карбонови добавки ...

20.02.2020
Уведомление за инвестиционно предложение от „Центромет“ АД: Обновяване на машинния парк в цех "Леярен"
Уведомление за инвестиционно предложение от „Центромет“ АД: Обновяване на машинния парк в цех "Леярен" на „Центромет“ АД, кв. "Източна промишлена зона", ул. "Никола Вапцаров" № ...

18.02.2020
Информация за преценяване необходим. от ОВОС за инв. предл.: „Водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения – изграждане на сондажен тръбен кладенец за добив на подземни води за пром. водоснаб. на Топлофикация-Враца” ЕАД
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения – изграждане на сондажен тръбен кладенец за добив ...

14.01.2020
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционнo предложениe: „Изграждане на автокъща за продажба на автомобили“, в поземлен имот с идентификатор 12259.674.114, местност „Занкиното“, гр.Враца, Община Враца- вх.№3700-17/13.01.2020 г.
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционнo предложениe: „Изграждане на автокъща за продажба на автомобили“, в поземлен имот с идентификатор 12259.674.114, местност „Занкиното“, ...

09.01.2020
Уведомление за инвестиционно предложение от „Имекс Трейд“ ООД "Преотреждане на земеделски имот п.и. 12259.916.18, в местността „Егледжето“ в урбанизиран имот за строителство на жилищна сграда с височина до 10 м.“, в землището на гр.Враца, Община ...
Уведомление за инвестиционно предложение от „Имекс Трейд“ ООД "Преотреждане на земеделски имот п.и. 12259.916.18, в местността „Егледжето“ в урбанизиран имот за строителство на ...

02.01.2020
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Илиян Цветков Иванов: "Изграждане на склад за инвентар на строителни машини", Северна промишлена зона, гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Илиян Цветков Иванов: "Изграждане на склад за инвентар на строителни машини", Северна промишлена зона, гр. Враца. ...

02.01.2020
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Георги Цветанов Георгиев: "Изграждане на складова база за промишлени стоки", Северна промишлена зона, гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Георги Цветанов Георгиев: "Изграждане на складова база за промишлени стоки", Северна промишлена зона, гр. Враца. ...

02.01.2020
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Димитър Христов Кожухаров: "Изграждане на Автокъща за автомобили", м.Занкиното, земл.гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Димитър Христов Кожухаров: "Изграждане на Автокъща за автомобили", м.Занкиното, земл.гр. Враца. ...

02.01.2020
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Топлофикация-Враца ЕАД: "Изграждане на сондажен тръбен кладенец за добив на подземни води за промишлено водоснабдяване", гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Топлофикация-Враца ЕАД: "Изграждане на сондажен тръбен кладенец за добив на подземни води за промишлено водоснабдяване", гр. Враца. ...

02.01.2020
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Пламен Димитров Стамболийски: "Изграждане на складова база за промишлени стоки"“, Северна промишлена зона, гр. Враца.
Уведомление за инвестиционнo предложениe от Пламен Димитров Стамболийски: "Изграждане на складова база за промишлени стоки"“, Северна промишлена зона, гр. Враца. ...

 

АРХИВ 2010 - 2019