24.02.2020 - Първи публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински павилиони - 17.03.2020 г. от 17.00 ч.

17.03.2020 г. от 17.00 ч. Първи публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински павилиони

от 24.02.2020

 

Заповеди за спечелилите търга участници №
    491      492      493      494      495       496        497        498  


 

 З А П О В Е Д

№ 346/24.02.2020 г.

            На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за
общинската собственост, чл. 18, във връзка с чл. 51, ал. 1 и ал. 2 и следващите от Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и
Решение № 60 по Протокол № 5/28.01.2020 г.на Общински съвет – Враца

Н А Р Е Ж Д А М:

            Да се проведе първи публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински павилиони, както следва:

 

 

Павилион на пазарна площадка ул. "Васил Кънчов"

Квадратура

(кв. м)

Първоначален месечен наем

(лева)

№ 4

12

48.00

№ 10

12

48.00

№ 12

18

72.00

№ 13

9

36.00

№ 21

12

48.00

Павилион на пазарна площадка ул. "Ген. Леонов"

Квадратура

(кв. м)

Първоначален месечен наем

(лева)

№ 3

6

24.00

№ 4, 5

43

172.00

№ 6

25

100.00

№ 8, 9

56

224.00

№ 10

6

24.00

№  11

11

44.00

№ 20

26

104.00

№ 22, 23

50

200.00

№ 29

25

100.00

Санитарно помещение

12

45.00

Павилион на пазарна площадка "Болницата"

Квадратура

(кв. м)

Първоначален месечен наем

(лева)

№ 4

9

36.00

Санитарно помещение

25

93.75

Павилион на пазарна площадка ж. к. "Дъбника"

Квадратура

(кв. м)

Първоначален месечен наем

(лева)

№ 1

9

31.50

№ 4,5

21

73.50

№ 8

11

38.50

№ 19

9

31.50

Павилион на пазарна площадка ж. к. "Дъбника" - базар

Квадратура

(кв. м)

Първоначален месечен наем

(лева)

№ 8, 9

15

52.50

 

 

    Търгът да се проведе на 17.03.2020 г. от 17.00 ч. в Конферентната зала на Община Враца.
    Търгът да се проведе съгласно разпоредбите на чл. 53, чл. 54 и от чл. 60 до чл. 68 вкл. от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
    Право на участие в търга имат юридически лица, еднолични търговци и земеделски производители, представили до 16.00 ч. на 16.03.2020 г. в „Център за административно обслужване” при Община Враца, запечатани в плик документи, както следва:
• Заявление за участие в търга - по образец;
• Удостоверение за актуално състояние или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;
• Декларация по образец;
• Проект на договор (попълнен /без наемна цена/ и подписан, че са запознати с клаузите в договора)
• Документ за закупени тръжни книжа - оригинал;
• Документ за платена депозитна вноска – оригинал;
• Декларация за оглед на обекта предмет на търга – по образец;
• Изрично пълномощно за участие в търга, когато кандидата се представлява от пълномощник – оригинал;
• Оферта - попълнена и запечатана в малкия плик;
• Документ за банкова сметка.
    Срокът за отдаване под наем на обектите е пет години.
    Кандидатите за участие в търга или упълномощените от тях лица следва да носят документи с които да се легитимират.
    Депозитната вноска за участие в търга да е в размер на 300, 00 /триста/ лв.
    Тръжната документация да се продава срещу заплатена сума от 30,00 /тридесет/ лв., с включен ДДС.
    Началната месечна наемна цена е с включен ДДС.
    ДДС се начислява върху достигнатата на търга месечна наемна цена.
    Депозитната вноска и стойността за тръжната документация да се внасят в касата на „Център за административно обслужване” при Община Враца до 16.00 ч. на 16.03.2020 г.
    Тръжната документация да се получава само от „Център за административно обслужване” при Община Враца след представяне на вносните бележки.
    За допълнителна информация, оглед и справки в „Център за административно обслужване” при Община Враца и тел.: 0876 939 181
 

КАЛИН КАМЕНОВ

Кмет на Община Враца