Съобщение от 27.02.2020: 19.03.2020 г. от 17.00 часа Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост

19.03.2020 г. от 17.00 часа Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост

 

Заповеди за спечелилите търга участници №
         526          527         528         529         530          531

 

 

Заповед №383/02.03.2020 г. за корекция на позиция № 8
от Заповед №358/27.02.2020 г. на Кмета на Община Враца

На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 52, ал. 1 и  ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет-Враца и Решение №60 по Протокол №5/28.01.2020 г. на Общински съвет - Враца. В изпълнение на Заповед №358/27.02.2020 г. на Кмета на Община Враца.

 

О Б Я В Я В А :

 

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните имоти, общинска собственост:

 


по ред

Недвижим
имот

Местонахожде-
ние

Предназна-
чение

Площ  
/кв. м./

Първона-
чален месечен
наем с
ДДС
/лева/

Депозит

1

помещения

в сграда,
ул. „Кетхудов“ № 4, гр.Враца

производстве-
ни дейности и
услуги

115.00

  517.50

250.00  

2.

помещение
№202

в сграда (бивша)
стоматологична поликлиника,
ул. „Ген. Леонов“ № 95, гр.Враца

кабинет за
медицински
дейности

35.80

125.30

 50.00

3.

помещение
№204

в сграда (бивша)
стоматологична поликлиника,
ул. „Ген. Леонов“ № 95, гр.Враца

кабинет за
медицински
дейности

35.80

125.30

 50.00

4.

помещение
№208

в сграда (бивша) стоматологична поликлиника, ул. „Ген. Леонов“  
№ 95, гр.Враца

кабинет за
медицински
дейности

45.11

157.88

 50.00

5.

помещение
№209

в сграда (бивша) стоматологична поликлиника, ул. „Ген. Леонов“
№ 95, гр.Враца

кабинет за
медицински
дейности

36.30

127.05

 50.00

6.

помещение
№213

в сграда (бивша) стоматологична поликлиника, ул. „Ген. Леонов“
№ 95, гр.Враца

кабинет за
медицински
дейности

44.61

156.13

 50.00

7.

помещение
№307

в сграда (бивша) стоматологична поликлиника, ул. „Ген. Леонов“
№ 95, гр.Враца

кабинет за
медицински
дейности

37.58

131.53

   50.00

8.

Самостоя-телен
обект с
идентифика-
тор 12259.1019.
295.2.34

всграда, ул. „Мито Цветков“ № 2,
ет.2, гр.Враца  

търговска
дейност

търг.зала
258.23
офиси 31.71
обсл. и
складови
помещения 
72.49

2400.00

2000.00

9.

помещение

в сутерен на сградата на ДГ „Европейчета“,  
ул. „Полк. Кетхудов“ №14,
гр.Враца

млечна кухня

3.00

12.00

10.00

10.

помещение

в сграда на ДГ „Дъга“, ул. „28 Октомври“ №7, гр.Враца

млечна кухня

6.00

42.00

10.00

11.

помещение

в сграда на ДГ „Детска Вселена“,
ул. „Дико Илиев“ №17, гр.Враца

млечна кухня

2.00

14.00

10.00

12.

помещение

в сграда на ДГ „Брезичка“,
ул. „Кръстьо Бързаков“ №4А,
гр.Враца

млечна кухня

4.70

28.20

10.00

13.

помещение

в СУ „Отец Паисий“,
ул. „Александър Стамболийски“ №10, гр.Враца

продажба на закуски

12.00

84.00

1000.00

14.

помещение

в СУ „Св. Кл. Охридски“,
ул. „Цар Обединител“ №9, гр.Враца

продажба на закуски

26.00

104.00

1000.00

15.

помещение №2

в двора на Възрожденски комплекс,
ул. „Ген. Леонов“, гр.Враца

занаятчийска 
работилница

15.00

67.50

100.00

16.

гараж № 14

в подблоково пространство на сграда,  ул. „Искър“ № 10 гр.Враца

гараж

16.36

57.26

100.00

17.

обособена част
от сграда "Дом за социални услуги"

с.Паволче, община Враца

кафе-аперитив

49.70

124.25

100.00

18.

терен №1

в ПИ №12259.899.1 местността "Ламбовото" - нов гробищен парк

за услуги

12.00

33.00

100.00

 

     Търгът ще се проведе на 19.03.2020 г. от 17.00 ч. в сградата на Община Враца.
    Търгът ще се проведе съгласно разпоредбите на чл. 51, чл. 52, чл. 53 чл. 54 и от чл. 60 до чл. 68 вкл. от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
    Право на участие в търга имат всички юридически лица и лица, упражняващи свободни професии, регистрирани по Търговския закон с предмет на дейност в съответствие с предназначението на обекта, и изпълнители на болнична,  извънболнична и дентална помощ, регистрирани в съответната „РЗИ” на чиято територия се намират, представили до 16.00 ч. на 18.03.2020 г. в „Център за административно обслужване” при Община Враца, запечатани в плик документи, както следва:
- Заявление за участие в търга - по образец;
- Удостоверение за актуално състояние или ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;
- Проект на договор (попълнен /без наемна цена/ и подписан, че са запознати с клаузите в договора);
- Документ за закупени тръжни книжа – фактура /оригинал/;
- Документ за платена депозитна вноска – оригинал;
- Декларация за оглед на обекта предмет на търга – по образец;
- Изрично пълномощно за участие в търга, когато кандидатът се представлява от пълномощник – оригинал;
- Офертата, попълнена и запечатана в малкия плик.
- Срокът за отдаване под наем на обектите е 5  /пет/ години.
- Стойността на тръжната документация е 30.00 лв. с ДДС.
- Първоначалният месечен наем е с включено  ДДС.
- Депозитната вноска и стойността за тръжната документация да се внасят в касата на „Център за административно обслужване” при Община Враца до 16.00 ч. на 18.03.2020 г.
    Тръжната документация ще се получава само от „Център за административно обслужване” при Община Враца след представяне на вносните бележки.
    За допълнителна информация, оглед и справки в „Център за административно обслужване” при Община Враца тел.: 0876/967802 и стая №37.

  

КАЛИН КАМЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА