27.05.2020 г. от 10.00 часа Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост, представляващи пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд

                  Заповеди за спечелилите търга участници №
                                   936          937        938

 

 З А П О В Е Д

№ 837/05.05.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, чл. 51, във връзка с чл. 90, ал. 3, при спазване на изискванията на чл. 52 до чл. 59 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и в изпълнение на Решение № 981 по Протокол № 67/26.02.2019 г. на Общински съвет - Враца

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Откривам публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти,  общинска собственост, представляващи пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, останали ненаети след извършено разпределение по Протокол от 03.06.2019 г. и сключените въз основа на него договори за наем при условията на чл. 37и, ал. 6 във връзка с ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 100, ал. 1 и ал. 3 от правилника за прилагането му.

Имотите са конкретизирани по местонахождение, начин на трайно ползване, категория и площ в Приложение № 1 към настоящата заповед.
Определям начална наемна тръжна цена в размер на 8.00 лв./дка, съгласно Решение № 811 по Протокол № 52 от 29.05.2018 г. на Общински съвет – Враца.

II. Търгът да се проведе на 27.05.2020 г. от 10:00 ч. в Конферентна зала на Община Враца.
1. Търгът да се проведе съгласно разпоредбите на чл. 52 до чл. 59 от НРПУРОИ, приета от ОбС - Враца.
2. На основание чл.51, ал.1, т.3 от НРУПРОИ определям стъпка за наддаване в размер на 10 на сто от началната тръжна цена на всеки поземлен имот.
3. Оглед на имотите може да се извърши след представяне на платежен документ за закупена тръжна документация, в присъствието на служител на Община Враца – всеки работен ден до 15:00 ч. на 26.05.2020 г.

III. Утвърждавам тръжна документация както следва:
1. Заявление за участие в търга – Приложение № 2;
2. Декларация - Приложение № 3;
3. Декларация за оглед на имот - Приложение № 4;
4. Декларация - Приложение № 5;
5. Декларация за ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец - Приложение № 6;
6. Проект на договор за наем, подписан от участника;
7. Правила за провеждане на търга, подписани от участника.

IV. Право на участие в търга имат само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, които са поели задължение да поддържат имота/ите, в Приложение № 1 към настоящата заповед, в добро земеделско и екологично състояние и представили до 17.00 ч. на 26.05.2020 г. в „Център за административно обслужване“ при Община Враца, запечатани в плик документи, както следва:
1. Заявление за участие в търга – Приложение № 2;
2. Декларация - Приложение № 3;
3. Декларация за оглед на имот - Приложение № 4;
4. Декларация - Приложение № 5;
5. Декларация за ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец - Приложение № 6;
6. Проект на договор за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ (попълнен без наемна цена и подписан от участника, че е запознат с клаузите на договора);
7. Правила за провеждане на търга с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, подписани от участника;
8. Документ за закупена тръжна документация - оригинал;
9. Документ за платена депозитна вноска – оригинал;
10. Удостоверение за регистрация на животновъден обект в Интегрираната информационна система на БАБХ;
11. Изрично нотариално заверено пълномощно за участие в търга, когато кандидатът се представлява от пълномощник – заверено копие „вярно с оригинала“.

Кандидатите за участие в търга или упълномощените от тях лица, следва да представят при провеждане на търга, пред комисията, документи с които се легитимират в оригинал.

Преди датата на провеждане на търга, комисията служебно проверява липсата на изискуеми и непогасени задължения по сключени с Община Враца договори за отдаване под наем на имоти от общинския поземлен фонд, както и такива към Община Враца по Закона за местните данъци и такси.

V. Срокът за отдаване под наем на имотите по Приложение № 1 към настоящата заповед е 1 стопанска година, а именно стопанската 2019/2020 г.

VI. На основание чл. 51, ал. 1, т. 7 от НРПУРОИ, определям депозитна вноска за участие в търга за всеки поземлен имот в размер на 50 % от началната тръжна цена.

VII. Стойността на тръжната документация е 30.00 лв. с включен ДДС и се внася в касата на „Център за административно обслужване“ при Община Враца. Същата се получава в „Център за административно обслужване“ при Община Враца след представяне на вносна бележка за закупуването и?.
Стойността на депозитната вноска за всеки имот, за който ще се участва на търг се внася в касата на „Център за административно обслужване“ при Община Враца или по сметка на Община Враца в „БАНКА ДСК” ЕАД, Финансов център гр. Враца, IBAN: BG34STSA93003316257400, BIC: STSABGSF, вид плащане: 44 42 00.

VIII. Определям петдневен срок за работа на назначена от мен комисия за провеждането на търга с явно наддаване. В този срок комисията да ми представи протокол за утвърждаване.

IX. Въз основа на резултатите от търга, ще издам заповед за класиране и определяне на спечелилия търга, цената и условията на плащането (внесеният депозит се прихваща от цената) или за прекратяване на търга. Заповедта се издава в 7-дневен срок от датата на провеждането на търга и се обявява на интернет страницата на общината, в сградата на общинска администрация и кметствата по местонахождението на имотите, на място достъпно за всички заинтересувани лица.

X. Договор, със спечелилия търга участник, ще се сключи в 7-дневен срок от представяне на документ за извършено доплащане на наемната цена за стопанската 2019/2020 г.

XI. Търгът да се обяви в един местен ежедневник, в интернет страницата на общината, на информационното табло в сградата на общинска администрация и в сградите на кметствата по местонахождение на имотите.

XII. Определям лица за контакт, в чието присъствие да се извършват огледи на имотите - Емил Евтимов - техник горско стопанство – моб. тел: 0877 73 76 02 и Георги Петков - техник горско стопанство – моб. тел: 0877 16 24 67, сградата на общинска администрация, ет. 2, стая 44.

 

Приложение № 1
към Заповед № 837/05.05.2020 г.
на Кмета на Община Враца

 

КАЛИН КАМЕНОВ     / П /
КМЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА