28.05.2020 г. от 14.00 часа Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост

На основание  чл. 35, ал. 1 от Закона за общинска собственост, чл. 35, чл. 51 и  чл. 52 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в Община Враца през 2020 г., приета от Общински съвет - Враца и  Заповед  № 844/07.05.2020  г. на  Кмета на Община Враца,

от 08.05.2020

Заповеди за спечелили търга от 28.05.2020 г. и определени за купувачи на общински недвижими имоти:
Заповед №1004/02.06.2020 г.    Заповед №1005/02.06.2020 г.    Заповед №1006/02.06.2020 г.   
Заповед №1007/02.06.2020 г.    Заповед №1008/02.06.2020 г.    Заповед №1009/02.06.2020 г.   
Заповед №1010/02.06.2020 г.    Заповед №1011/02.06.2020 г.   

О Б Я В Я В А :

Публичен ТЪРГ с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, както следва:

 


по ред

Вид на имота

Местонахожде-
ние

АОС

Площ
в м2

Пазарна цена
в  лв.
(без ДДС)

1

Незастроен  урегулиран поземлен имот, отреден за жилищно строителство

гр. Враца, ж. к. Медковец, кв. 19,  УПИ  ХІІІ  по   РП – п. и. с идентификатор 12259.1025.598 по КК

2461

484 м2

16 650
34.40 лв./м2

2

Незастроен  урегулиран поземлен имот, отреден за жилищно строителство

гр. Враца, ж. к. Медковец, кв.19,  УПИ  ХІV по   РП – п. и. с идентификатор 12259.1025.599 по КК

2462

481 м2

16 550
34.40 лв./м2

3

Незастроен  урегулиран поземлен имот, отреден за жилищно строителство

гр. Враца, ж. к. Медковец, кв. 19,  УПИ  ХV  по   РП – п. и. с идентификатор 12259.1025.600 по КК

2463

479 м2

16 480
34.40 лв./м2

4

Незастроен  урегулиран поземлен имот, отреден за жилищно строителство

гр. Враца, ж. к. Медковец, кв. 19,  УПИ  ХVІ по   РП – п. и. с идентификатор 12259.1025.601 по КК

2464

476 м2

16 380
34.40 лв./м2

5

Незастроен  урегулиран поземлен имот, отреден за жилищно строителство

гр. Враца, ж. к. Медковец, кв. 19,  УПИ  ХVІІ по РП – п. и. с идентификатор 12259.1025.602 по КК

2465

473 м2

16 270
34.40 лв./м2

6

Незастроен урегулиран поземлен имот, отреден за комплексно обществено обслужване

гр. Враца,  ж. к. Младост, кв. 22,  УПИ VІ  по РП – п. и. с идентификатор 12259.1026.4 по КК

3337

1 651 м2

72 380
43,84 лв./м2

7

Незастроен урегулиран поземлен имот, отреден за комплексно обществено обслужване

гр. Враца,  ж. к.  Дъбника, кв. 2, УПИ V-7  по РП – п. и. с идентификатор 12259.1010.397 по КК

2925

690 м2

30 880
44,75 лв./м2

8

Незастроен урегулиран поземлен имот, отреден за комплексно обществено обслужване

гр. Враца,  ж. к. Дъбника, кв. 2,  УПИ І-7  по РП – п.и. с идентификатор 12259.1010.402 по КК

3376

745 м2

33 340
44,75 лв./м2

9

Незастроен урегулиран поземлен имот, отреден за комплексно обществено обслужване

гр. Враца,  ж. к. Дъбника, кв. 16,  УПИ  ІV-20  по РП – п.  и. с идентификатор 12259.1010.347 по КК

2214

1 829 м2

69 310
37,89 лв./м2

10

Незастроен урегулиран поземлен имот, отреден за комплексно обществено обслужване

гр. Враца,  ж. к. Дъбника, кв. 16 ,  УПИ   VІ-20 по РП – п. и. с идентификатор 12259.1010.349 по КК

2215

2 445 м2

92 650
37,89 лв./м2

11

Незастроен урегулиран поземлен имот, отреден за комплексно обществено обслужване

гр. Враца,  ж. к. Дъбника, кв. 16,  УПИ VІІ-20 по РП – п. и. с идентификатор 12259.1010.350 по КК

2216

1 934 м2

73 290
37,89 лв./м2

12

Незастроен урегулиран поземлен имот, отреден за комплексно обществено обслужване

гр. Враца,  ж. к. Дъбника, кв. 16,  УПИ VІІІ-20  по РП – п. и. с идентификатор 12259.1010.351 по КК

2217

1 114 м2

42 210
37,89 лв./м2

13

Незастроен урегулиран поземлен имот, отреден за комплексно обществено обслужване

гр. Враца, ж. к. Металург, кв. 76,  УПИ  ІІ-358,  по РП – п. и. с идентификатор 12259.1012.373 по КК

3137

895 м2

40 700
45,47 лв./м2

14

Незастроен урегулиран поземлен имот, отреден за комплексно обществено обслужване

гр. Враца, Промишлена зона, кв. 1, УПИ  XLIII-344,  по РП – п. и. с идентификатор 12259.1021.211 по КК

3406

1 020 м2

50 330
49,34 лв./м2

15

Самостоятелен обект в сграда - за търговска дейност, ведно със съответните ид.ч. от общите части и правото на строеж

гр. Враца, ж. к. Металург, ул.  „Мито Орозов” № 33, жил. бл.  Металург–5, вх. Б – с идентификатор 12259.1012.296.1.3 по КК

1090

78,00 м2

37 000

16

Самостоятелен обект в сграда - за търговска дейност, ведно със съответните ид.ч. от общите части и правото на строеж

гр. Враца, ж. к. Металург, ул.  „Мито Орозов” № 33, жил. бл. Металург–5, вх. Г – с идентификатор 12259.1012.296.1.5 по КК

1089

122,76 м2

59 200

17

Самостоятелен обект в сграда – трети етаж от триетажна сграда, ведно със съответните ид.ч. от общите части и правото на строеж

гр. Враца, ЦГЧ, ул. “Иванчо Цветков“ № 20 - с идентификатор 12259.1017.148.1.3 по КК

1413

110,92 м2

31 200

18

Незастроен урегулиран поземлен имот, отреден за жилищно строителство

с. Мраморен, кв. 42, УПИ VІ по РП

3402

1621 м2

5 026
3,10 лв./м2

19 Незастроен урегулиран поземлен имот, отреден за жилищно строителство с. Нефела, кв. 4, УПИ III по РП 418 330 м2 1 533
4,65 лв./м2
20 Незастроен урегулиран поземлен имот, отреден за жилищно строителство с. Три кладенци, кв. 56, УПИ IV по РП 3401 1243 м2 2 860
2,30 лв./м2

 

Търгът  ще се проведе  на  28.05.2020 г. от 14.00 часа в сградата  на  Община Враца.
Право на участие в търга ще имат физически и юридически лица и еднолични търговци, представили до 17.00 часа  на 27.05.2020 г. в Центъра за административно обслужване при Община-Враца, запечатани в плик документи, както следва:
- Заявление за участие в търга - по образец;
- Удостоверение за актуално състояние или ЕИК - за юридически лица и  еднолични търговци;
- Декларация за оглед на обекта предмет на търга - по образец;
- Документ за закупени тръжни книжа - оригинал;
- Документ  за  внесен  депозит - оригинал;
- Проект на Договор – (попълнен и подписан, че са запознати и съгласни с клаузите в договора);
- Нотариално заверено изрично пълномощно за участие в търга – оригинал (когато  кандидатът  се  представлява  от  пълномощник);
- Оферта - по образец, запечатана в отделен плик.
Кандидатите за участие в търга или упълномощените от тях лица следва да носят документи, с  които да се  легитимират, в случай че присъстват при провеждане на търга.
Тръжната документация се предоставя в Центъра за административно обслужване при Община Враца срещу квитанция от 30.00 лв. (с включен ДДС). Стойността за тръжната документация се внася в касата на Центъра за административно обслужване при Общината.
Депозитната вноска в размер на 10 % от първоначалната тръжна стойност  се  внася  по  сметка  на Община Враца в БАНКА ДСК" ЕАД - ФЦ ВРАЦА, IBAN: BG34STSA93003316257400/BIC: STSABGSF/.
Оглед на имотите може да се извършва свободно на място и по документация в стая № 39, ет. ІІ и стая № 4, ет. І в сградата на Община Враца.
                               
ПЕТЯ ДОЛАПЧИЕВА
За Кмет на Община Враца
(съгласно Заповед № 813/30.04.2020 г.)