19.06.2020 г. от 10.00 часа Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост

На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 52, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет-Враца и Решение №60 по Протокол №5/28.01.2020 г. на Общински съвет - Враца. В изпълнение на Заповед №983/29.05.2020 г. на Кмета на Община Враца.
ОБЯВЯВА:
Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост

 


ЗАПОВЕД №1200/29.06.2020 год. за спечелил търга за отдаване под наем на помещение в сграда на СУ “Отец Паисий“, ул. „Александър Стамболийски“ №10, гр. Враца, за продажба на закуски, с площ 12.00 кв.м.


ЗАПОВЕД №1201/29.06.2020 год. за спечелил търга за отдаване под наем на гараж №14 в подблоково пространство на сграда, ул. „Ген. Леонов“, гр. Враца, за гараж, с площ  16.36 кв.м.


ЗАПОВЕД №1202/29.06.2020 год. за спечелил търга за отдаване под наем на помещение в сграда на СУ “ Св. Климент Охридски“, ул. „Цар Обединител“ №9, гр. Враца, за продажба на закуски, с площ 26.00 кв.м.


ЗАПОВЕД №1203/29.06.2020 год. за спечелил търга за отдаване под наем на помещение в сграда на ДГ „Дъга“, ул. „28 Октомври“ №7, гр. Враца, за млечна кухня, с площ 6.00 кв.м.


ЗАПОВЕД №1204/29.06.2020 год. за спечелил търга за отдаване под наем на терен №1 в ПИ №12259.899.1 местността „Ламбовото“ – нов гробищен парк, гр. Враца, за услуги, с площ  12.00 кв.м.