Бюджет на Община Враца за 2014 г.

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Враца за 2014 година.

Приложения към отчета за изпълнението на бюджета на Община Враца за 2014 година.

 

Информация за текущото касово изпълнение на бюджета на Община Враца за полугодието на 2014 година.

Период 01.01 - 31.12.2014 г.  Приложение01  Приложение02  Приложение03  Приложение04  Приложение05

Период 01.01 - 30.11.2014 г.  Приложение01  Приложение02  Приложение03  Приложение04  Приложение05

Период 01.01 - 31.10.2014 г.  Приложение01  Приложение02  Приложение03  Приложение04  Приложение05

Период 01.01 - 30.09.2014 г.  Приложение01  Приложение02  Приложение03  Приложение04  Приложение05

Период 01.01 - 31.08.2014 г.  Приложение01  Приложение02  Приложение03  Приложение04  Приложение05

Период 01.01 - 31.07.2014 г.  Приложение01  Приложение02  Приложение03  Приложение04  Приложение05

Период 01.01 - 30.06.2014 г.  Приложение01  Приложение02  Приложение03  Приложение04  

Приложение05

Период 01.01 - 31.05.2014 г.  Приложение01  Приложение02  Приложение03  Приложение04  Приложение05

Период 01.01 - 30.04.2014 г.  Приложение01  Приложение02  Приложение03  Приложение04  Приложение05

Период 01.01 - 31.03.2014 г.  Приложение01  Приложение02  Приложение03  Приложение04  Приложение05

Период 01.01 - 28.02.2014 г.  Приложение01  Приложение02  Приложение03  Приложение04  Приложение05

Период 01.01 - 31.01.2014 г.  Приложение01  Приложение02  Приложение03  Приложение04  Приложение05

Бюджет на Община Враца за 2014 г. приет с Решение на Общински съвет-Враца

Приложение № 1 - Справка за приходите, бюджетните взаимоотношения и операциите с финансови активи и пасиви по бюджета на Община Враца за 2014 година.

Приложение № 2 - План за разхода по параграфи по бюджета на Община Враца за  2014 година

Приложение № 3 - План за разхода  по функции и дейности по бюджета на Община Враца за  2014 година

Приложение № 3 - Справка за разпределение на средствата от преходния остатък от 2013 година

СПРАВКА №1 към Приложение № 3 - Справка за числеността на персонала и средните месечни брутни заплати за 2014 година.

СПРАВКА №2 към Приложение № 3 - Справка за разпределение на плановите разходи за заплати за 2014 година.

Приложение № 4 - Програма за капиталовите разходи в Община Враца 2014 година

Приложение № 5 - 2014. Проектите на община враца. ПЛАН по европейски и национални програми

Приложение № 5 - 2013. Проектите на община враца. ОТЧЕТ по европейски и национални програми

Приложение № 5 - 2013. Проектите на община враца. ОТЧЕТ финансирани по европейски и национални програми

Приложение № 6 - Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС в лева за 2014г.

Приложение № 6.1 - Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС в лева за 2014г.

Приложение № 6.2 - Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС в лева за 2014г. за звената, прилагащи делегиран бюджет.

Приложение № 7 - Списък на длъжностите и лицата, имащи право на разходи за пътуване, при условията на чл.50 от Постановление № 03/15.01.2014г. на Министерски съвет за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2014г.

Приложение № 7 - СПРАВКА за разпределение на субсидията за 2014 година по читалища.

Приложение № 8 - План за разходите на Общинските предприятия по дейности и параграфи по бюджета на Община Враца за 2014 година.

Приложение № 8 - Разшифровка на планираните трансфери за съфинансиране на проекти по програми на ЕС през 2014 г. по договори за безвъзмездна финансова помощ (БФП).

Приложение № 9 - СПРАВКА за за приходите, помощите, даренията, бюджетниите взаимоотношения и операциите с финансови активи и пасиви по бюджета на Община Враца по проект за 2014г. и прогнози за 2015г. и 2016г.

Приложение № 10 - СПРАВКА за разходите по функции и дейности по проект за 2014г. и прогнози за 2015г. и 2016г.. 

Приложение № 10 - План за за разходите на кметствата по дейности и параграфи по бюджета на Община Враца за 2013 година

Приложение № 11 - Справка за второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в  Община Враца през 2014 година

Приложение № 12 - ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ ЗА 2013 година.

Приложение № 13 - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗА ИЗДАДЕНИ ОБЩИНСКИ ГАРАНЦИИ.

Приложение № 14 - ПЛАН–ГРАФИК за обслужване на просрочените задължения за 2014 година.

Приложение № 15 - Справка за размера на просрочените вземания към 31.12.2013 г.

Приложение № 16 - Справка за размера на просрочените вземания към 31.12.2013 г. които се предвижда да бъдат събрани през 2014 година.

Приложение № 17 - Справка за разпределение на резерва за непредвидени и неотложни разходи, в т. ч. по чл. 55 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014г  по бюджета на Община Враца за 2014 година.

Информация по чл.82, ал.3, т.4 и т.5 от ЗПФ - Прогноза за очаквания размер на дивидента, дължим през 2014 година 

 

Информация по чл.82, ал.3, т.4 и т.5 от ЗПФ - Анализ и прогнози за финансовите показатели на контролираните от Община Враца лица, в подсектор "Местно управление"и контролираните от общината дружества 

Бюджетен календар /План-график/ за разработване на проектобюджета на Община Враца за 2014 г.

МЕХАНИЗЪМ за определяне на бюджета на кметствата в община Враца за 2014 г.
 

Публично обсъждане на Проектобюджета на Община Враца за 2014 г.

ПОКАНА

Община Враца- публично обсъждане Проектобюджет 2014 г.

ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ВРАЦА ПО ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ.