Бюджет на Община Враца за 2017 г.

Публикувано на 02.08.2018 г. 

Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Враца за 2017 година.

Информация за текущото касово изпълнение на бюджета на Община Враца за полугодието на 2017 година.

 

Публикувано на 12.06.2018 г. 

Сборен баланс и сборен отчет за приходите и разходите за 2017 г.

Сборен отчет за касово изп. на бюджета, СЕС и сметките за чужди средства в хил.лв. по т.1.3 от Заповед № ЗМФ-1338/2015 г.

Приложение съгл. т.1.4 от З-д №ЗМФ-1338-2015 г.

 

Одитен доклад № 0100315317, съдържащ немодифицирано мнение относно консолидирания годишен финансов отчет на Община Враца за 2017 г. 

 

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Период 01.01 - 30.11.2017 г.   СЕС-3-ДЕС   СЕС-3-ДМП   Б-3 с код 33   СЕС-3-КСФ   СЕС-3-РА

Период 01.01 - 31.10.2017 г.   СЕС-3-ДЕС   СЕС-3-ДМП   Б-3 с код 33   СЕС-3-КСФ   СЕС-3-РА

Публикувано на 03.11.2017 г.

Период 01.01 - 30.09.2017 г.   СЕС-3-ДЕС   СЕС-3-ДМП   Б-3 с код 33   СЕС-3-КСФ   СЕС-3-РА

Сборен отчет за касово изп. на бюджета

Баланс и отчет за приходите и разходите

 

Период 01.01 - 31.08.2017 г.   СЕС-3-ДЕС   СЕС-3-ДМП   Б-3 с код 33   СЕС-3-КСФ   СЕС-3-РА

Период 01.01 - 31.07.2017 г.   СЕС-3-ДЕС   СЕС-3-ДМП   Б-3 с код 33   СЕС-3-КСФ   СЕС-3-РА

 

Публикувано на 01.08.2017 г.

Период 01.01 - 30.06.2017 г.   СЕС-3-ДЕС   СЕС-3-ДМП   Б-3 с код 33   СЕС-3-КСФ   СЕС-3-РА

Сборен отчет за касово изп. на бюджета

Баланс и отчет за приходите и разходите

 

Период 01.01 - 31.05.2017 г.   СЕС-3-ДЕС   СЕС-3-ДМП   Б-3 с код 33   СЕС-3-КСФ   СЕС-3-РА

Период 01.01 - 30.04.2017 г.   СЕС-3-ДЕС   СЕС-3-ДМП   Б-3 с код 33   СЕС-3-КСФ   СЕС-3-РА

Период 01.01 - 31.03.2017 г.   СЕС-3-ДЕС   СЕС-3-ДМП   Б-3 с код 33   СЕС-3-КСФ   СЕС-3-РА

Сборен отчет за касово изп. на бюджета

Баланс и отчет за приходите и разходите

 

Период 01.01 - 28.02.2017 г.  Приложение01  Приложение02  Приложение03  Приложение04  Приложение05

Период 01.01 - 31.01.2017 г.  Приложение01  Приложение02  Приложение03  Приложение04  Приложение05

Бюджетен календар /План-график/ за бюджетната процедура на Община Враца за 2017 г.

 

 

ПОКАНА за Публично обсъждане на 

проектобюджета на Община Враца за 2017 година

 

Презентация за публичното обсъждане на проектобюджета за 2017 година

 

Публикувано на 08.02.2017 г.

 

Бюджет на Община Враца за 2017 г. приет с Решение на Общински съвет-Враца

Приложение № 1 - СПРАВКА за приходите, бюджетните взаимоотношения и финансиране на бюджетното салдо по бюджета на Община Враца за 2017 година.

Приложение № 2 - ПЛАН за разхода по параграфи по бюджета на Община Враца за 2017 година

Приложение № 3 - ПЛАН за разхода по функции и дейности по бюджета на Община Враца за 2017 година

Към приложение № 3 - СПРАВКА  №1 за числеността на персонала и средните месечни брутни заплати за 2017 година.

Към приложение № 3 - СПРАВКА  №2 за разпределение на плановите разходи за заплати за 2017 година.

Приложение № 4 - ПРОГРАМА ЗА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ В ОБЩИНА ВРАЦА 2017 г.

Приложение № 5 - ПРОЕКТИТЕ НА ОБЩИНА ВРАЦА 2017 финансирани по Европейски и национални програми.

Приложение № 5 -  ПРОЕКТИТЕ НА ОБЩИНА ВРАЦА ПЛАН 2017 по европейски и национални програми

Приложение № 6.1 - Индикативен годишен разчет за  сметките за средства от ЕС и други проекти и програми в лева за 2017 г. без звената,прилагащи делегиран бюджет

Приложение № 6.2 - Индикативен годишен разчет за  сметките за средства от ЕС и други проекти и програми в лева за 2017 г.за звената, прилагащи делегиран бюджет 

Приложение № 6 - Индикативен годишен разчет за  сметките за средства от ЕС и други проекти и програми в лева за 2017 г.

Приложение № 7 - Списък на длъжностите и лицата, имащи право на разходи за пътуване, при условията на чл. 39 от ПМС № 374/22.12.2016г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2017г.

Приложение № 8 - ПЛАН за разходите на Общинските предприятия по дейности и параграфи по бюджета на Община Враца за 2017 година.

Приложение № 9 - СПРАВКА за приходите, помощите, даренията, бюджетниите взаимоотношения и финансирането на бюджетното салдо по бюджета на Община Враца по проект за 2017г. и прогнози за 2018г. и 2019г.

Приложение № 10 - СПРАВКА за разходите по функции и дейности по проект за 2017г. и прогнози за 2018г. и 2019г.

Приложение № 10 - СПРАВКА за разпределение на субсидията за 2017 година по читалища.

Приложение № 11 - СПРАВКА за второстепенните разпоредители с бюджет в  Община Враца през 2017 година

Приложение № 12 - ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ КЪМ 31.12.2016Г.

Приложение  № 13 - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗДАДЕНИ ОБЩИНСКИ ГАРАНЦИИ

Приложение № 14 - ПЛАН - ГРАФИК за обслужване на просрочените задължения от 2017 година

Приложение № 15 - СПРАВКА за размера на просрочените вземания към 31.12.2016 г., които се предвижда да бъдат събрани през 2017 година.

Приложение № 16 - СПРАВКА    за разходите по области на политики и бюджетни програми по бюджета за 2017г. 

Информация за дължими дивиденти за 2017 година

СПРАВКА за средствата за текущи ремонти, финансирани от приходи по §40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи за 2017 г.

Анализ и прогнози за финансовите показатели на контролираните от Община Враца лица, в подсектор "Местно управление"и контролираните от общината дружества.

Информация за задължения към Община Враца.

Финансови показатели - прогнози за 2017г.

 

Публикувано на 09.03.2017 г.

 

Актуализиран бюджет на Община Враца за 2017 г. приет с Решение № 391/14.02.2017 г. на Общински съвет-Враца

Решение № 393/28.02.2017 г. на Общински съвет-Враца

 

Приложение № 1 - СПРАВКА за приходите, бюджетните взаимоотношения и финансиране на бюджетното салдо по бюджета на Община Враца за 2017 година.

Приложение № 2 - ПЛАН за разхода по параграфи по бюджета на Община Враца за 2017 година

Приложение № 3 - ПЛАН за разхода по функции и дейности по бюджета на Община Враца за 2017 година

Към приложение № 3 - СПРАВКА  №1 за числеността на персонала и средните месечни брутни заплати за 2017 година.

Към приложение № 3 - СПРАВКА  №2 за разпределение на плановите разходи за заплати за 2017 година.

Приложение № 4 - ПРОГРАМА ЗА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ В ОБЩИНА ВРАЦА 2017 г.

Приложение № 5 - ИНФОРМАЦИЯ за проектите, по които финансиращите органи са наложили финансови корекции и/или са отказали верификация на разходи към 31.12.2016 г.

Приложение № 5 -  СПРАВКА за разпределение на средствата от преходния остатък от 2016 г. по бюджета на общината за 2017 г.

Приложение № 6.1 - Актуален Индикативен годишен разчет за  сметките за средства от ЕС и други проекти и програми в лева за 2017 г. без звената,прилагащи делегиран бюджет

Приложение № 6.2 - Актуален Индикативен годишен разчет за  сметките за средства от ЕС и други проекти и програми в лева за 2017 г.за звената, прилагащи делегиран бюджет 

Приложение № 6 - Актуален Индикативен годишен разчет за  сметките за средства от ЕС и други проекти и програми в лева за 2017 г.

Приложение № 7 - СПРАВКА за разпределение на средствата от преходния остатък от 2016 г. на кметствата по община Враца за 2017г.

Приложение № 16 - СПРАВКА    за разходите по области на политики и бюджетни програми по бюджета за 2017г.

 

 

СПРАВКА за текущи ремонти от преходния остатък от 2016 г. по бюджета за 2017 г.

Публикувано на 09.03.2017 г.

Механизъм за определяне на бюджетите на кметствата и планиране на целеви средства за кметствата по бюджета на Община Враца за 2017 г.