Бюджет на Община Враца за 2020 г.

Публикувано на 28.07.2021 г. 

Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Враца за 2020 година, приет с Решение № 426 от 27.07.2021 година на Общински съвет - Враца

Публикувано на 26.05.2021 г. 

Сборен баланс и сборен отчет за приходите и разходите за 2020 г.

Сборен отчет за касово изп. на бюджета, СЕС и сметките за чужди средства в хил.лв. по т.1.3 от Заповед № ЗМФ-1338/2015 г.

Приложение съгл. т.1.4 от З-д ЗМФ-1338-2015  към ГФО за 2020 г.

Одитен доклад № 0100315020, съдържащ немодифицирано мнение относно консолидирания годишен финансов отчет на Община Враца за 2020 г. 

 

Публикувано на 28.10.2020 г.

Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Враца за полугодието на 2020 година

 

Бюджетен календар /План-график/ за бюджетната процедура на Община Враца за 2020 г.

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Период 01.01 - 31.12.2020 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета.   СЕС-3-ДЕС    СЕС-3-ДМП    Б-3 с код 33    СЕС-3-КСФ    СЕС-3-РА 

Период 01.01 - 30.11.2020 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета.   СЕС-3-ДЕС    СЕС-3-ДМП    Б-3 с код 33    СЕС-3-КСФ    СЕС-3-РА 

Период 01.01 - 30.09.2020 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета.   СЕС-3-ДЕС    СЕС-3-ДМП    Б-3 с код 33    СЕС-3-КСФ    СЕС-3-РА 

Сборен отчет за касово изп. на бюджета, СЕС и сметките за чужди средства в хил.лв. към 30.09.2020 г.

Период 01.01 - 31.08.2020 г.

Oтчет за касово изпълнение на бюджета.    СЕС-3-ДЕС   СЕС-3-ДМП    Б-3 с код 33     СЕС-3-КСФ     СЕС-3-РА

Период 01.01 - 31.07.2020 г.

Oтчет за касово изпълнение на бюджета.    СЕС-3-ДЕС    СЕС-3-ДМП    Б-3 с код 33    СЕС-3-КСФ    СЕС-3-РА

Период 01.01 - 30.06.2020 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета.   СЕС-3-ДЕС    СЕС-3-ДМП    Б-3 с код 33    СЕС-3-КСФ    СЕС-3-РА 

Сборен отчет за касово изп. на бюджета, СЕС и сметките за чужди средства в хил.лв. към 30.06.2020 г.

Период 01.01 - 31.05.2020 г.   СЕС-3-ДЕС   СЕС-3-ДМП   Б-3 с код 33   СЕС-3-КСФ   СЕС-3-РА  РАЗХОДИ COVID-19 13.03 - 31.05.2020 г.   

Период 01.01 - 30.04.2020 г.   СЕС-3-ДЕС   СЕС-3-ДМП   Б-3 с код 33   СЕС-3-КСФ   СЕС-3-РА

Период 01.01 - 31.03.2020 г.   СЕС-3-ДЕС   СЕС-3-ДМП   Б-3 с код 33   СЕС-3-КСФ   СЕС-3-РА

Сборен отчет за касово изп. на бюджета, СЕС и сметките за чужди средства в хил.лв. към 31.03.2020 г.

Период 01.01 - 29.02.2020 г.   СЕС-3-ДЕС   СЕС-3-ДМП   Б-3 с код 33   СЕС-3-КСФ   СЕС-3-РА

Период 01.01 - 31.01.2020 г.   СЕС-3-ДЕС   СЕС-3-ДМП   Б-3 с код 33   СЕС-3-КСФ   СЕС-3-РА

 

 

ПОКАНА за Публично обсъждане на
проектобюджета на Община Враца за 2020 година

Презентация за публичното обсъждане на проектобюджета за 2020 година

 

 

Бюджетен календар /План-график/ за бюджетната процедура на Община Враца за 2020 г.

 

 

Публикувано на 03.02.2020 г.

Бюджет на Община Враца за 2020 г.
приет с Решение № 69/28.01.2020 г. на Общински съвет - Враца

 

 

 Публикувано на 16.03.2020 г.

Механизъм за определяне на бюджетите и разчетите на кметствата и планиране на целеви средства за кметствата по бюджета на Община Враца за 2020г.