Проекти на Община Враца

 

Доставени са новите тролейбуси по проект „Модернизиране на градския транспорт в Община Враца“ 

Проект BGENERGY2.001-0075 „Модернизация на уличното осветление в Община Враца”

Пресинформация от проведената встъпителна пресконференция по проект „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския социален фонд

Покана за встъпителна пресконференция по проект „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., финансирана от Европейския социален фонд

Община Враца стартира изпълнението на проект „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“

Текущо изпълнявани проекти

Проекти в процес на оценка

Изпълнени проекти