25.06.2020 г. от 10.00 часа Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост

от 04.06.2020

На основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 52, ал. 1 и  ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет-Враца, Решение №112 по Протокол №8/31.03.2020 г. и Решение №147 по Протокол №10/26.05.2020 г. на Общински съвет - Враца.
В изпълнение на Заповед №1029/04.06.2020 г. на Кмета на Община Враца.
ОБЯВЯВА:
Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост

 

ЗАПОВЕД №1214/30.06.2020 год. за спечелил търга за отдаване под наем на помещения № №9, 10, 11 и 12 в сграда (бивше училище) Община Враца, с. Лютаджик, за медицински дейности, с площ 41.27 кв.м.

ЗАПОВЕД №1215/30.06.2020 год. за спечелил търга за отдаване под наем на помещения № №4,5,6,7 и 8 в самостоятелен обект сграда, с идентификатор 12259.1010.35.19.38, ж.к. „Дъбника“, бл. 34, /партерен етаж/, гр. Враца за медицински дейности, с площ 60.70 кв.м.