23.07.2020 г. от 10.00 часа публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост – самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 12259.1020.181.2 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Враца

от 07.07.2020

23.07.2020 г. от 10.00 часа публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, частна общинска собственост – самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 12259.1020.181.2 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Враца, представляваща „Административно-търговски център“, находяща се в УПИ II 181, кв. 1, ЦГЧ, град Враца, с административен адрес: ул. “Лукашов“ № 5, конкретизирани по местоположение, предназначение, площ и начална тръжна месечна наемна цена в Приложение № 1 към настоящата заповед, съгласно Решение № 60 по Протокол № 5/28.01.2020 г. на Общински съвет – Враца.

ЗАПОВЕД № 1257/03.07.2020 г.

Приложение 1

Заповед № 1360 от 29.07.2020 г.

Заповед № 1361 от 29.07.2020 г.

Заповед № 1362 от 29.07.2020 г.

Заповед № 1363 от 29.07.2020 г.

Заповед № 1364 от 29.07.2020 г.

Заповед № 1365 от 29.07.2020 г.

Заповед № 1366 от 29.07.2020 г.