Защита при бедствия

 

 

                                             АВАРИЙНИ ПЛАНОВЕ

ВЪНШЕН АВАРИЕН ПЛАН ЗА ОБЕКТ С ВИСОК РИСКОВ ПОТЕНЦИАЛ на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД ПГХ Чирен, с Оператор „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД - гр. София

ВЪНШЕН АВАРИЕН ЗА ОБЕКТ С ВИСОК РИСКОВ ПОТЕНЦИАЛ На „КАМИБО“ ООД - ТП ХИМЕНЕРГО ГР. ВРАЦА с оператор „Камибо“ ООД

ВЪНШЕН АВАРИЕН ПЛАН ЗА ОБЕКТ С НИСЪК РИСКОВ ПОТЕНЦИАЛ На СС 99 НИКАС ООД, в землището на с. Лиляче, община Враца, с Оператор „Никас“ ООД гр. София

ВЪНШЕН АВАРИЕН ПЛАН ЗА ОБЕКТ С ВИСОК РИСКОВ ПОТЕНЦИАЛ на „ПЕТРОЛНА БАЗА - ВРАЦА“ С ОПЕРАТОР „ДМВ“ ЕООД“, гр.РУСЕ

 

 

2021-2025 ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ВРАЦА ЗА НАМАЛЯВАНЕ РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ БЕДСТВИЯ

 

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ

 

ПЛАНОВЕ

ЧАСТ I-ЗАЩИТА ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ

ЧАСТ II-ЗАЩИТА ПРИ НАВОДНЕНИЯ

ЧАСТ III-ЗАЩИТА ПРИ ЯДРЕНА И РАДИАЦИОННА АВАРИЯ

ЧАСТ IV-ЗАЩИТА ПРИ СНЕЖНИ БУРИ, СНЕГОНАВЯВАНЕ И ОБЛЕДЯВАНЕ

                                                ПРИЛОЖЕНИЯ