Бюджет на Община Враца за 2022 г.

Публикувано на 31.07.2023 г. 

Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Враца за 2022 година, приет с Решение № 980 от 25.07.2023 година на Общински съвет - Враца

Публикувано на 20.06.2023 г. 

Сборен баланс и сборен отчет за приходите и разходите за 2022 г.

Сборен отчет за касово изп. на бюджета, СЕС и сметките за чужди средства в хил.лв. по т.1.3 от Заповед № ЗМФ-1338/2015 г.

Приложение съгл. т.1.4 от З-д ЗМФ-1338-2015  към ГФО за 2022 г.

Отчет за капиталови разходи по обекти

Одитен доклад № 0100316022, съдържащ немодифицирано мнение относно консолидирания годишен финансов отчет на Община Враца за 2022 г. 

 

Публикувано на 08.09.2022 г.

Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Враца за полугодието на 2022 година

 

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Период 01.01 - 31.12.2022 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета   СЕС-3-ДЕС  СЕС-3-ДМП  Б-3 с код 33  СЕС-3-КСФ  СЕС-3-РА

Сборен отчет за касово изп. на бюджета, СЕС и сметките за чужди средства в хил.лв. към 31.12.2022 г.

Отчет за капиталови разходи по обекти към 31 декември 2022 г.

Период 01.01 - 30.11.2022 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета   СЕС-3-ДЕС  СЕС-3-ДМП  Б-3 с код 33  СЕС-3-КСФ  СЕС-3-РА

Период 01.01 - 31.10.2022 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета   СЕС-3-ДЕС  СЕС-3-ДМП  Б-3 с код 33  СЕС-3-КСФ  СЕС-3-РА

Период 01.01 - 30.09.2022 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета   СЕС-3-ДЕС   СЕС-3-ДМП   Б-3 с код 33   СЕС-3-КСФ   СЕС-3-РА

Сборен отчет за касово изп. на бюджета, СЕС и сметките за чужди средства в хил.лв. към 30.09.2022 г.

Отчет за капиталови разходи по обекти към 30 септември 2022 г.

Период 01.01 - 31.08.2022 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета   СЕС-3-ДЕС  СЕС-3-ДМП  Б-3 с код 33  СЕС-3-КСФ  СЕС-3-РА

Период 01.01 - 31.07.2022 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета   СЕС-3-ДЕС  СЕС-3-ДМП  Б-3 с код 33  СЕС-3-КСФ  СЕС-3-РА

Период 01.01 - 30.06.2022 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета   СЕС-3-ДЕС   СЕС-3-ДМП   Б-3 с код 33   СЕС-3-КСФ   СЕС-3-РА

Сборен отчет за касово изп. на бюджета, СЕС и сметките за чужди средства в хил.лв. към 30.06.2022 г.

Отчет за капиталови разходи по обекти към 30 юни 2022 г.

Период 01.01 - 31.05.2022 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета   СЕС-3-ДЕС  СЕС-3-ДМП  Б-3 с код 33  СЕС-3-КСФ  СЕС-3-РА

Период 01.01 - 30.04.2022 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета   СЕС-3-ДЕС  СЕС-3-ДМП  Б-3 с код 33  СЕС-3-КСФ  СЕС-3-РА

Период 01.01 - 31.03.2022 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета   СЕС-3-ДЕС   СЕС-3-ДМП   Б-3 с код 33   СЕС-3-КСФ   СЕС-3-РА

Сборен отчет за касово изп. на бюджета, СЕС и сметките за чужди средства в хил.лв. към 31.03.2022 г.

Отчет за капиталови разходи по обекти към 31 март 2022 г.

Период 01.01 - 28.02.2022 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета   СЕС-3-ДЕС  СЕС-3-ДМП  Б-3 с код 33  СЕС-3-КСФ  СЕС-3-РА

Период 01.01 - 31.01.2022 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета   СЕС-3-ДЕС  СЕС-3-ДМП  Б-3 с код 33  СЕС-3-КСФ  СЕС-3-РА

 

 Публикувано на 18.04.2022 г.

 МЕХАНИЗЪМ за определяне на бюджетите на кметствата и показателите за разходи на населените места с кметски наместници по бюджета на Община Враца за 2022

 

        Публикувано на 04.04.2022 г.

        Бюджет на Община Враца за 2022 г. приет с Решение № 594/29.03.2022 г. на Общински съвет - Враца

 

Покана за публично обсъждане на Проектобюджета на Община Враца за 2022 година

Презентация за публичното обсъждане на проектобюджета за 2022 година

Бюджетен календар /План-график/ за бюджетната процедура на Община Враца за 2022 г.