Община Враца приключи изпълнението на Проект „Подкрепа за маргинализираните групи на територията на община Враца в условията на КОВИД-19“ на Програма РОМАКТ

 

Община Враца приключи изпълнението на проект „Подкрепа за маргинализираните групи на територията на община Враца в условията на КОВИД-19“ по Програма РОМАКТ. Финансирането е осигурено от Съвета на Европа и е в размер на 4 761,16 евро. 
Целта на проекта е запазване живота като най-висша ценност; подобряване условията на живот, осигуряване на равен достъп до здравеопазване и различни обществени услуги, чрез провеждане на информационна кампания и оказване на съдействие за издаване на лични документи (и съпътстващите ги) на лица с идентифицирана нужда на територията на община Враца.
В рамките на проекта са раздадени безвъзмездно 2 430 бр. маски за многократна употреба и 724 бр. дезинфектанта за ръце на представители на маргинализираните групи на територията на община Враца; предоставена е на техническа помощ при издаването на лични документи за 51 бр. лица с идентифицирана нужда на територията на общината. Проведе се информационна кампания за достигане на инициативата до повече хора и повишаване осведомеността за ползите от личните документи, процедурата по издаване, попълване на формуляри, набор на изискуеми приложения и всичко необходимо до издаването на лична карта. Издадени/подновени са документи на лица, които са изпитвали затруднения и към момента на провеждане на кампанията, не са разполагали с лични карти.
За издаването/преиздаването на лични документи и с оглед стриктното спазване на противоепидемичните мерки, си сътрудничихме с ОД на МВР – Враца, Паспортна служба, които оказаха пълно съдействие на екипа ни и съвместно организирахме мобилни екипи, които приемаха заявления в с. Тишевица, с. Девене и в гр. Враца на ул. „Зорница“. Всеки от пунктовете разполагаше с медицинско лице, което да измерва температурата на лицата и да следи за спазването на изисквания за дистанция и правилно поставени маски. От създадената организация възползваха жителите на различни населени места в община Враца – селата Вировско, Тишевица, Мраморен, Чирен, Баница, Девене, Върбица, Горно Пещене и гр. Враца, за които беше осигурен логистичен транспорт до обособените пунктове. Документите ще бъдат издадени след обработване на заявленията в едномесечен срок от подаването им.