Община Враца ще осигури патронажна грижа на още 230 възрастни хора

 

Проектното предложение „Патронажна грижа +“ на местната администрация бе одобрено и ще получи финансиране, чрез което ще бъдат обхванати близо 230 лица от уязвимите групи.

За последната година, Община Враца осигурява патронажна грижа и предоставя здравно-социални услуги на над 700 потребителя, в рамките на проектите „Патронажна грижа“ – Компонент 3 и Компонент 4.

В проекта ще бъдат включени:

•Възрастни хора в невъзможност от самообслужване;

•Лица с увреждания;

•Лица от рисковите групи за заразяване с COVID – 19;

•Хора, поставени под карантина;

В рамките на проекта на потребителите ще им бъдат осигурени почасови здравно-социални услуги в домовете им:

♦Пазаруване – доставка на храна, хранителни продукти и медикаменти;

♦Заплащане на битови сметки и административни услуги;

♦Придружаване до медицинско лице или институция;

♦Здравна помощ – поставяне на инжекции, измерване на кръвна захар и кръвно налягане и производни дейности, които могат да се реализират извън специализирано болнично заведение;

♦Психологическа подкрепа и консултиране;

Проектът BG05M9OP001-6.002-0113 “Патронажна грижа + в община Враца“ се реализира по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“,  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 година, приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“. Стойността на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 482 952,96 лв.