28.10.2021 г. от 14:00 ч. Заповед № 1361/23.09.2021 г. за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 30 (тридесет) години, на спортен обект (картинг-писта), публична общинска собственост

Заповед № 1361/23.09.2021 г. за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 30 (тридесет) години, на спортен обект (картинг-писта), публична общинска собственост, представляващ застроен недвижим имот с идентификатор 12259.1027.24 по Кадастралната карта на гр. Враца, УПИ III, кв. 234, ул. „Васил Кънчов“ по регулационния  план на гр. Враца, целият с площ 64 000 кв.м, актуван с Акт за публична общинска собственост № 471/10.03.2003 г.

    З А П О В Е Д  № 1666/08.11.2021 г. за спечелил конкурса за отдаване под наем, за срок от 30 (тридесет) години, на спортен обект (картинг-писта), публична общинска собственост, представляващ застроен недвижим имот с идентификатор 12259.1027.24 по Кадастралната карта на гр. Враца, УПИ III, кв. 234, ул. „Васил Кънчов“ по регулационния  план на гр. Враца, целият с площ 64 000 кв.м, актуван с Акт за публична общинска собственост № 471/10.03.2003 г.