Публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 21002, отдел 97 подотдел „в“, землище на град Враца – горска територия – общинска собственост на 27.10.2021 г. от 09:15 ч.

Заповед № 1455/05.10.2021 г. за откриване на процедура и утвърждаване на тръжна документация за участие в публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 21002, отдел 97 подотдел „в“, землище на град Враца – горска територия – общинска собственост на 27.10.2021 г. от 09:15 ч.

Заповед № 1538/20.10.2021 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед № 1455/05.10.2021 г. на кмета на община Враца за откриване на публичен търг с явно наддаване за възмездно ползване на дървесина чрез продажба на стояща дървесина на корен от горска територия – общинска собственост  и утвърждаване на тръжната документация

Протокол 27.10.2021

Заповед № 1613/01.11.2021 г.

Протокол 05.11.2021

Договор № 2/08.11.2021 г.