ОБЩИНА ВРАЦА НАБИРА ДОБРОВОЛЦИ за участие в предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последствията от тях

На основание чл. 41 от Закона за защита при бедствия, чл. 4 от Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия,пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, приета с ПМС № 123 от 25.06.2012 г. изм. и доп. ДВ. Бр.74 от 5 септември 2014 г, Наредба № Iз-1669 от 17.08.2012 г. за реда за създаване, поддържане и водене на регистър на доброволните формирования за преодоляване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на   последиците  от тях издадена от Министерство на вътрешните работи изм. и доп. ДВ.бр.58 от 31 юли 2015 г.,  и Решение № 193 от 28.06.2016 г. на Общински съвет гр. Враца, за създаване на Общинско доброволно формирование („Никола Симов - Куруто“) на територията на Община Враца.

 

ОБЩИНА ВРАЦА НАБИРА ДОБРОВОЛЦИ

за участие в предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последствията от тях.

 

Основни дейности по защитата на населението, които трябва да изпълняват доброволците са:

  1. Спасителни операции.
  2. Ограничаване и ликвидиране на пожари.
  3. Операции по издирване и спасяване.
  4. Извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи.
  5. Оказване на първа помощ на пострадалите при пожари, бедствия и извънредни ситуации.
  6. Други операции, свързани със защита при бедствия.

 

Кандидати могат да бъдат всички дееспособни лица навършили 18 години, независимо от трудовото или служебно правоотношение, физически и психически здрави, неосъждани за умишлени престъпления от общ характер (освен ако е реабилитирано), с умения за работа в екип, способни да поемат отговорност. Служители от Министерството на вътрешните работи (МВР) и военнослужещи от Министерството на отбраната (МО), не  могат да членуват в доброволни формирования.

 

 Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление до Кмета на Община Враца за членство в доброволното формирование съгласно приложение № 1.

2. Формуляр за кандидатстване по образец съгласно приложение №2 .

3. Медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво.

4. Справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет.

5. Свидетелство за съдимост.

6. Копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност.

7. Писмено съгласие на работодателя/ите за заетите по трудово или служебно правоотношение.

8. Декларация за съгласие за обработка на личните данни, съгласно приложение № 3.

9. Актуална снимка с размери 3,5 х 4,5 см.

10. Копие от лична карта.

11.Копие от документ за правоспособност за извършване на дейности със специализирана техника  и/или оборудване, ако има такъв.

12.Копие от свидетелство за управление на МПС за съответната категория, ако има такова.

Комплектът от документи за членство в доброволното формирование може да бъде подаден   всеки  работен ден в Информационния център на Община Враца.

Крайна дата за подаване на документите -  до 01.04.2022 г.

Брой на вакантните места – 30.

Лице за контакти: Ивайло Тошев Гл. експерт  „АСД, УК, ОМП, ССИ и ДЛЗЛД“ – стая № 93 в Община Враца.