Покана за встъпителна пресконференция по проект „Екологични и рециклиращи администрации”

Във връзка със стартиране изпълнението на демонстрационен проект: „ЕКОЛОГИЧНИ И РЕЦИКЛИРАЩИ АДМИНИСТРАЦИИ”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие  и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”,  имаме удоволствието да Ви поканим на встъпителна пресконференция, която ще се състои на 30 март 2022 г. (сряда) от 11:00 часа в Заседателната зала на Община Враца.
Проектът предвижда да бъдат осигурени допълнително възможности на гражданите, търговските обекти, офис сградите за висококачествено разделно събиране на образуваните от тях рециклируеми отпадъци, извън тези - обхванати от системите за разделно събиране на отпадъците от опаковки и останалите масово разпространени отпадъци.
Демонстрационният проект ще се реализира на територията на град Враца, където преобладава концентрация на офиси, търговски центрове и административни сгради. Предвижда се да бъдат обособени 10 броя площадки на общински терени, като на всяка една от тези площадки ще бъдат разположени комплекти от по 3 броя подземни контейнери с обем 1,5 м3
Целевата група е населението, както на територията на община Враца, така и населението на още 5 областни градове.
На пресконференцията ще се представи информация за предстоящите дейности по проекта.

С УВАЖЕНИЕ,
Инж. Димитър Димитров

Ръководител проект