Консултации по проект на Доклад за Екологична оценка към Общ устройствен план на община Враца

Съобщение за провеждане на консултации по проект на Доклад за Екологична оценка към Общ устройствен план на община Враца

Съобщение за отлагане на обявеното за 27.04.2022 г. от 17:30 часа в Концертна зала, Общинска администрация, обществено обсъждане по проект на Доклад за Екологична оценка към Общ устройствен план на община ВрацаОбщ устройствен план на община Враца

Общ устройствен план на община Враца, фаза: Предварителен проект, М 1:25 000

Доклад за оценка на степента на въздействие на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ВРАЦА върху защитени зони „Врачански Балкан“ (BG0000166), „Божите мостове“ (BG0000487), „Божия мост - Понора“ (BG0000594), „Каленска пещера“ (BG0000601) и „Врачански Балкан“ (BG0002053)

Екологична оценка на Общ устройствен план на община Враца

Приложения към Екологична оценка на Общ устройствен план на община Враца