Община Враца подписа допълнително споразумение по проект „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“

 

Община Враца подписа Допълнително споразумение за изменение на проектните дейности към договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU. Промяната касае увеличаване на стойността на разхода за единица продукт – топъл обяд от 2,70 лв. на 2,90 лв.. Изменението влезе в сила от 01.03.2022 г., като полученото финансиране е в общ размер на 223 982,00 лв., а срокът за изпълнение на проекта - до 30.06.2022 г.  Разходите изцяло са за сметка на проекта, като потребителите продължават да получават безплатен топъл обяд.

            Съгласно заложените дейности за изпълнение на проекта се приготвя и предоставя топъл обяд на определените целеви групи и се реализират съпътстващи мерки, изразяващи се в индивидуално консултиране и съдействие на крайните потребители на топъл обяд съобразно актуалните противоепидемични мерки и индивидуалните им нужди.

            В съответствие с целите на операцията целевите групи са:

  • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради епидемичната обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията;
  • Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа;
  • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Към момента се осигурява помощ и подкрепа  на 200 потребители, отговарящи на условията за включване по проекта. Приготвянето на храната се осъществява в две трапезарии на територията на града. Топлият обяд включва супа, основно ястие, десерт и хляб, който се предоставя в дома на потребителите в работните дни на всеки месец.

Приемът на документи от кадидат-потребители е постоянен, като необходимите документи по образец могат да се получат в стая 34 на Община Враца, входът откъм кино Метропол.