Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение (ИП): „Преструктуриране и конверсия на лозя чрез изграждане на автоматизирана система за капково напояване на винени лозя“, с възложител: „ВЕСЛЕЦ 17“ ЕООД

Съобщение

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Преструктуриране и конверсия на лозя чрез изграждане на автоматизирана система за капково напояване на винени лозя“, в поземлени имоти с идентификатори 10789.502.134, 10789.502.135, 10789.502.136, 10789.502.179, 10789.502.183, 10789.502.222, 10789.502.223, 10789.502.224, 10789.502.225, 10789.502.226, 10789.502.227, 10789.502.1228, 10789.502.229, с обща площ от 69.613 дка, намиращи се в землището на с. Веслец, община Враца“, с възложител: „ВЕСЛЕЦ 17“ ЕООД