10.05.2022 г. от 10:30 ч. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост, представляващи пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, останали ненаети след извършено разпределение по Протокол от 26.04.2021 г.

Заповед № 615/18.04.2022 г. за откриване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, общинска собственост, представляващи пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, останали ненаети след извършено разпределение по Протокол от 26.04.2021 г., на 10.05.2022 г. от 10:30 ч. в Конферентна зала на Община Враца

Приложение № 1

Заповеди за спечелилите търга: