СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА ВРАЦА ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗЕМИ, НАХОДЯЩИ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД ВРАЦА, ЗАСЕГНАТИ ОТ СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ГАЗОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ „ВРАЦА – 1“ В УЧАСТЪКА НА КРАНОВ ВЪЗЕЛ 4 ДО ПГХ „ЧИРЕН“.

                                                      СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА ВРАЦА

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗЕМИ, НАХОДЯЩИ СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА  ГРАД ВРАЦА, ЗАСЕГНАТИ ОТ СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ГАЗОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ „ВРАЦА – 1“ В УЧАСТЪКА НА КРАНОВ ВЪЗЕЛ 4 ДО ПГХ „ЧИРЕН“.

  В Община Враца е постъпило писмо вх. № 2600-2080/08.08.2022 г. от „Булгартрансгаз“ ЕАД, относно обезщетяване на собственици/ползватели на земи, засегнати от строителството на обект „Реконструкция на газопроводно отклонение „Враца – 1“ в участъка на кранов възел 4 до ПГХ „Чирен“, в землището на  град Враца, община Враца.
За обект „Реконструкция на газопроводно отклонение „Враца – 1“ в участъка на кранов възел 4 до ПГХ „Чирен“ е издадено разрешение за строеж № РС-107/15.07.2021 г. от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Във връзка с реализацията на обекта и предвид разпоредбата на чл. 65, ал. 2 от Закона за енергетиката, „Булгартрансгаз“ ЕАД дължи обезщетение за причинени вреди върху засегнати поземлени имоти – земеделска територия, разположени в сервитута на газопровода, съгласно изготвени пазарни оценки от независим оценител.
   Засегнатите имоти, ползвателите на които не са издирени и/или не са идентифицирани са описани в Списък на засегнати имоти.
  Въз основа на горното, Ви информираме, че дължимите суми за обезщетение на засегнатите имоти, описани в Списъка, са налични в „Булгартрансгаз“ ЕАД и същите може да бъдат изплатени след предоставяне на необходимите документи в деловодството на дружеството.
Лице за контакт:
Инж. Каролина Ненова, специалист „Инвестиционна дейност“ в отдел „Инвестиционна дейност“, телефон: 02 9396689, email: Karolina.Nenova@bulgartansgaz.bg
 
Приложение: Списък на засегнати имоти.