Уведомление за инвестиционно предложение: Във връзка с постъпила в Община Враца с вх. 3200-189/16.08.2022 год. от РИОСВ – Враца, информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл

Съобщение

Във връзка с постъпила в Община Враца с вх. 3200-189/16.08.2022 год. от РИОСВ – Враца, информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на чл. 6, ал. 9, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Монтаж на фотоволтаична инсталация за производство на електричиска енергия с обща инсталирана мощност до 5 МW“, в поземлен имот с идентификатор 12259.709.2 по кадастралната карта на ж.к. „Сениче“, гр. Враца, с възложител: „Джей Ди Инвест“ ООД и на основание чл.6, ал.10 от Наредбата за ОВОС, Община Враца информира за:
Осигурен обществен достъп до Информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС.