13.10.2022 г. от 09:00 ч. Публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 22001, отдел 75, подотдел „е“ - землище на град Враца и отдел 97, подотдел „а“ – землище на село Згориград, община Враца, горски територии .

Тръжна документация

Протокол за резултатите от проведения публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 22001, отдел 75, подотдел „е“ - землище на град Враца и отдел 97, подотдел „а“ – землище на село Згориград, община Враца, горски територии – общинска собственост

Заповед № 1659/19.10.2022 г. за обявяване на класирането и определяне на купувач в проведен публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 22001.

Протокол за разглеждане на представени документи от спечелилия участник в търга за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 22001, проведен на 13.10.2022 г.

Договор № 1/02.11.2022 г. със спечелилия участник в търга за продажба на стояща дървесина на корен по БДС в обект № 22001, проведен на 13.10.2022 г.