13.10.2022 г. от 10:00 ч. Открит конкурс за изпълнение на дейността: ,,Добив на дървесина (сеч, разкрояване на дървесина по БДС, извоз и рампиране до временен склад )” в обект № 22003, отдел 108, подотдели „з“, „и“, „к“ - землище на село Згориград, ...

Документация

Протокол за резултатите от проведения открит конкурс за изпълнение на дейността: ,,Добив на дървесина (сеч, разкрояване на дървесина по БДС, извоз и рампиране до временен склад )” в обект № 22003, отдел 108, подотдели „з“, „и“, „к“ - землище на село Згориград, и отдел 214, подотдел „д“ - землище на село Оходен, община Враца, горски територии – общинска собственост

Заповед № 1661/19.10.2022 г. за обявяване на класирането и определяне на изпълнител в проведен открит конкурс за възлагане изпълнението на дейността: ,,Добив на дървесина (сеч, разкрояване на дървесина по БДС, извоз и рампиране до временен склад )” в обект № 22003.

Протокол за разглеждане на представени документи от спечелилия участник в открит конкурс за възлагане на дейността „Добив на дървесина“ в обект № 22003, проведен на 13.10.2022 г.

Договор № У-271/28.10.2022 г. със спечелилия участник в открит конкурс за възлагане на дейността „Добив на дървесина“ в обект № 22003, проведен на 13.10.2022 г.