Община Враца предоставя грижа в дома на лица с увреждания и възрастни хора

 

С встъпителна пресконференция Община Враца представи Проект „Грижа в дома в община Враца“, АДБФП № BG05SFPR002-2.001-0008-C01 по Приоритетна ос „Социално включване и равни възможности” на Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.

Проектът има за цел да осигури подкрепа в домашна среда на лица с увреждания и възрастни хора, чрез предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, включително и в условията на пандемична ситуация.

Целевата група, към която е насочен проектът са възрастни в невъзможност за  самообслужване и хора с увреждания  в община Враца.

Основната дейност включва предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете, психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания, доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите), предоставяне на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и други специалисти при необходимост.

Почасовите мобилни интегрирани здравно-социални услуги стартираха на 18.12.2022 г. и са с продължителност 12 месеца.

Към момента над 230 потребители се обслужват от медицински сестри и социални асистенти, като всяко лице отговарящо на целевата група може да подаде заявление в ОП „Социални дейности“.

Стойността на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 2 081 328,08            лв. и е за индикативен брой 397 потребители от община Враца.